Liu Nian Du 流年度 Flow Year Lyrics 歌詞 With Pinyin By Men Li 门丽 Men Li

Liu Nian Du 流年度 Flow Year Lyrics 歌詞 With Pinyin By Men Li 门丽 Men Li

Chinese Song Name:Liu Nian Du 流年度
English Translation Name:Flow Year
Chinese Singer: Men Li 门丽 Men Li
Chinese Composer:Zhang Feng 张丰
Chinese Lyrics:Zhang ling Ru 张灵茹

Liu Nian Du 流年度 Flow Year Lyrics 歌詞 With Pinyin By Men Li 门丽 Men Li

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

rú sī rú zhī mēng mēng yān yǔ huà xī hú 
如 丝 如 织  蒙   蒙   烟  雨 画  西 湖 
qīng qīng wǒ wǒ yǎn qián wǎng shì yí mù mù 
卿   卿   我 我 眼  前   往   事  一 幕 幕 
gù shi rú huā duǒ 
故 事  如 花  朵  
wǔ yán liù sè pū yí lù 
五 颜  六  色 铺 一 路 
xī chuāng jiǎn hóng zhú shuí de shuāng móu yíng rú wù 
西 窗     剪   红   烛  谁   的 双     眸  盈   如 雾 
rén qù lóu kōng què bǎ guī qī tōu tōu bǔ 
人  去 楼  空   却  把 归  期 偷  偷  卜 
rú chī rú kuáng xún rén xún dào lán shān chù 
如 痴  如 狂    寻  人  寻  到  阑  珊   处  
yīng wǔ niàn láng shī 
鹦   鹉 念   郎   诗  
zì zì jù jù rú dāng chū 
字 字 句 句 如 当   初  
zuì tòng mò guò yú zhū yán cí jìng huā cí shù 
最  痛   莫 过  于 朱  颜  辞 镜   花  辞 树  
liú nián dù   liǔ zhī hé yuè cuì fú shū 
流  年   度   柳  枝  和 月  翠  扶 疏  
liú nián dù   cháo qù mù lái yán sè gù 
流  年   度   朝   去 暮 来  颜  色 故 
zuó rì huā tuán jǐn cù 
昨  日 花  团   锦  簇 
jīn yǐ yǎn qí xī gǔ 
今  已 偃  旗 息 鼓 
zhí yǒu luò hóng fēn fēn   bǎ xīn qīng chù 
只  有  落  红   纷  纷    把 心  轻   触  
liú nián dù   yǔ héng fēng kuáng sān yuè mù 
流  年   度   雨 横   风   狂    三  月  暮 
liú nián dù   xī fēng cán zhào yàn chéng shū 
流  年   度   西 风   残  照   雁  成    书  
céng jīng diē dàng qǐ fú 
曾   经   跌  宕   起 伏 
què yòu jiàn jiàn mó hu 
却  又  渐   渐   模 糊 
qiān yán wàn yǔ huà zuò   qīng chá yì hú 
千   言  万  语 化  作    清   茶  一 壶 
rén qù lóu kōng què bǎ guī qī tōu tōu bǔ 
人  去 楼  空   却  把 归  期 偷  偷  卜 
rú chī rú kuáng xún rén xún dào lán shān chù 
如 痴  如 狂    寻  人  寻  到  阑  珊   处  
yīng wǔ niàn láng shī 
鹦   鹉 念   郎   诗  
zì zì jù jù rú dāng chū 
字 字 句 句 如 当   初  
zuì tòng mò guò yú zhū yán cí jìng huā cí shù 
最  痛   莫 过  于 朱  颜  辞 镜   花  辞 树  
liú nián dù   liǔ zhī hé yuè cuì fú shū 
流  年   度   柳  枝  和 月  翠  扶 疏  
liú nián dù   cháo qù mù lái yán sè gù 
流  年   度   朝   去 暮 来  颜  色 故 
zuó rì huā tuán jǐn cù 
昨  日 花  团   锦  簇 
jīn yǐ yǎn qí xī gǔ 
今  已 偃  旗 息 鼓 
zhí yǒu luò hóng fēn fēn   bǎ xīn qīng chù 
只  有  落  红   纷  纷    把 心  轻   触  
liú nián dù   yǔ héng fēng kuáng sān yuè mù 
流  年   度   雨 横   风   狂    三  月  暮 
liú nián dù   xī fēng cán zhào yàn chéng shū 
流  年   度   西 风   残  照   雁  成    书  
céng jīng diē dàng qǐ fú 
曾   经   跌  宕   起 伏 
què yòu jiàn jiàn mó hu 
却  又  渐   渐   模 糊 
qiān yán wàn yǔ huà zuò   qīng chá yì hú 
千   言  万  语 化  作    清   茶  一 壶 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.