Ling Yun Fu 凌云赋 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ling Ruo 凌若 Zhou Guo Yi 周果亦

0
108
Ling Yun Fu 凌云赋 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ling Ruo 凌若 Zhou Guo Yi 周果亦
Ling Yun Fu 凌云赋 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ling Ruo 凌若 Zhou Guo Yi 周果亦

Chinese Song Name:Ling Yun Fu 凌云赋
English Translation Name:Reach The Clouds
Chinese Singer:Ling Ruo 凌若 Zhou Guo Yi 周果亦
Chinese Composer:Wan Wen Ting 万文婷
Chinese Lyrics:Liu En Xun 刘恩汛 Wu Huan Zi 无患子

Ling Yun Fu 凌云赋 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ling Ruo 凌若 Zhou Guo Yi 周果亦

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

píng shuí shuō yáo tiǎo jiāo é
凭 谁 说 窈 窕 娇 娥
fāng huá yì lǎo
芳 华 易 老
jì chì xīn rú zuó nán pǐ ér láng ào
寄 赤 心 如 昨 难 匹 儿 郎 傲
dēng wén gǔ shēng jiàn qǐ tiān dì ruò xī xū
登 闻 鼓 声 渐 起 天 地 若 唏 嘘
bēi lái chuàng wǎng chén yuān dài xuě zhēng zhāo xī
悲 来 怆 往 沉 冤 待 雪 争 朝 夕
fǔ cǎo sì rén xīn nù huǒ shāo bú jìn
腐 草 似 人 心 怒 火 烧 不 尽
gān kǔ tóng dān chén shì bú rèn mìng
甘 苦 同 担 尘 世 不 认 命
shì wèn wéi nán wéi nǚ shú wéi píng děng
试 问 为 男 为 女 孰 为 平 等
zài wèn wéi jūn wéi chén hé wéi cāng shēng
再 问 为 君 为 臣 何 为 苍 生
fēng xiào méi lín chì chén dìng qián kūn
风 啸 梅 林 赤 忱 定 乾 坤
xīn zhī suǒ wǎng rén jiān huàn rán féng chūn
心 之 所 往 人 间 焕 然 逢 春
liú nián rú lǚ báo bīng piāo yáo yì nán píng
流 年 如 履 薄 冰 飘 摇 意 难 平
xiāo sè qī yǔ fēn luàn hé chù huà zhèng yì
萧 瑟 凄 雨 纷 乱 何 处 话 正 义
wēi guāng rú chén xīng hán yè lǐ huī yìng
微 光 如 辰 星 寒 夜 里 辉 映
dé qī liáng mù fāng huá fǔ míng jūn
得 栖 良 木 芳 华 辅 明 君
shì wèn wéi nán wéi nǚ shú wéi píng děng
试 问 为 男 为 女 孰 为 平 等
zài wèn wéi jūn wéi chén hé wéi cāng shēng
再 问 为 君 为 臣 何 为 苍 生
fēng xiào méi lín chì chén dìng qián kūn
风 啸 梅 林 赤 忱 定 乾 坤
xīn zhī suǒ wǎng rén jiān huàn rán féng chūn
心 之 所 往 人 间 焕 然 逢 春
jìng tái mén xià shí zǎi kǔ dú
镜 台 门 下 十 载 苦 读
jǐ huí qiū wàng hán shǔ
几 回 秋 忘 寒 暑
dǔ xué wén dào dá lǐ zhī shū jūn zǐ mù
笃 学 闻 道 达 理 知 书 君 子 慕
shuí shì bó lè huì yǎn shí zhū
谁 是 伯 乐 慧 眼 识 珠
xié shǒu gòng zhǎn hóng tú
携 手 共 展 宏 图
shuí lái yǔ wǒ gān dǎn xiāng zhào qīng xīn fù
谁 来 与 我 肝 胆 相 照 倾 心 赴
dàn qiú wéi guó wéi mín bú wèi fú chén
但 求 为 国 为 民 不 畏 浮 沉
jìng tái mén xià wàng hán shǔ
镜 台 门 下 忘 寒 暑
hóng zhuāng rù xiāng guī shì tú
红 妆 入 相 归 仕 途
xiào kàn shān hé wú yàng fú zhǐ cháng cún
笑 看 山 河 无 恙 福 祉 长 存
dǔ xué wén dào zhǎn hóng tú
笃 学 闻 道 展 宏 图
gān dǎn xiāng zhào qīng xīn fù
肝 胆 相 照 倾 心 赴
hóng hú líng yún shuāng xuě qiān wàn chéng
鸿 鹄 凌 云 霜 雪 千 万 程
ruò chú hè míng jiǔ gāo xié wǎn zhào
若 雏 鹤 鸣 九 皋 撷 晚 照
chóu chú zhì wàng jiāng shān qiān lǐ yáo
踌 躇 志 望 江 山 千 里 遥
hóng yán yí nuò wéi yuàn qīng jìn cǐ shēng
红 颜 一 诺 惟 愿 倾 尽 此 生
hóng hú líng yún shuāng xuě qiān wàn chéng
鸿 鹄 凌 云 霜 雪 千 万 程
hóng yán yí nuò wéi yuàn qīng jìn cǐ shēng
红 颜 一 诺 惟 愿 倾 尽 此 生

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here