Ling Mao Zhuan 灵猫传 The Story Of Civet Cat Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wang Su Long 汪苏泷 Silence Wang

Chinese Song Name:Ling Mao Zhuan 灵猫传 
English Translation Name: The Story Of Civet Cat 
Chinese Singer: Wang Su Long 汪苏泷 Silence Wang
Chinese Composer:Wang Su Long 汪苏泷 Silence Wang
Chinese Lyrics:Shang He Lin 上河Lin/Zhu Ya 蛀牙/Cui Ting 崔婷

Ling Mao Zhuan 灵猫传 The Story Of Civet Cat Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wang Su Long 汪苏泷 Silence Wang

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

qīng fēng zhuī zhe míng yuè 
清   风   追   着  明   月  
yòu chuī luò xīng rú yǔ 
又  吹   落  星   如 雨 
tā zhōu shàng chàng zhe qǔ 
她 舟   上    唱    着  曲 
māo ér shuì zài huái lǐ 
猫  儿 睡   在  怀   里 
hé chù dí shēng yǐn yǐn 
何 处  笛 声    隐  隐  
zài tā xīn dǐ   kāi yì duǒ lián yī 
在  她 心  底   开  一 朵  涟   漪 
zhòng lǐ xún tā   chà nà de yí yù 
众    里 寻  他   刹  那 的 一 遇 
biàn cóng dēng huǒ yǒng qǐ 
便   从   灯   火  涌   起 
liáo zhì tiān guāng tōng míng 
聊   至  天   光    通   明   
huò shì rè nao shì jǐng 
或  是  热 闹  市  井   
yě yǒu jiāng hú chuán qí 
也 有  江    湖 传    奇 
chén zài gù shi xī qí 
沉   在  故 事  稀 奇 
tán tǔ fēng qù   zhè yí kè xū yú 
谈  吐 风   趣   这  一 刻 须 臾 
xǔ duō wēn róu   yì yí zài yán dǐ 
许 多  温  柔    一 一 在  眼  底 
liáo bō qín xián tán zhǐ shēng huā 
撩   拨 琴  弦   弹  指  生    花  
wēn jiǔ zhǔ chá huà sāng má 
温  酒  煮  茶  话  桑   麻 
bái yún cāng gǒu zhàng jiàn tiān yá 
白  云  苍   狗  仗    剑   天   涯 
lí fán chén zhí shǒu fāng huá 
离 凡  尘   执  手   芳   华  
yǔ jūn shǎng shān zhōng xuě 
与 君  赏    山   中    雪  
cè ěr xiù zǐ téng huā 
侧 耳 嗅  紫 藤   花  
hú xīn tíng wěn qīng sī 
湖 心  亭   吻  青   丝 
fán xīng gé wàng cāng xiá 
凡  星   阁 望   苍   霞  
hèn bù néng jiāng sì fāng yóu jìn 
恨  不 能   将    四 方   游  尽  
xīn lǐ de xiǎo tiān dì 
心  里 的 小   天   地 
bú bì suàn lái suàn qù 
不 必 算   来  算   去 
yì rén ér yǐ 
一 人  而 已 
wén jūn shēng xiào xiào 
闻  君  声    笑   笑   
gòng wǔ gē niǎo niǎo 
共   舞 歌 袅   袅   
zhì bái le qīng sī hóng yán lǎo 
至  白  了 青   丝 红   颜  老  
yǔ tā tóng qù cái xiāo yáo 
与 他 同   去 才  逍   遥  
rén jiān duō miǎo miǎo 
人  间   多  渺   渺   
suì yuè duō yǎo yǎo 
岁  月  多  杳  杳  
yòu hóng le yīng táo lǜ bā jiāo 
又  红   了 樱   桃  绿 芭 蕉   
yǔ tā xié lǎo cái xiāo yáo 
与 她 偕  老  才  逍   遥  
yì shuāng rén cái hǎo 
一 双     人  才  好  
shuō lái fēng huā xuě yuè 
说   来  风   花  雪  月  
gāi shì hé zhǒng fēng qíng 
该  是  何 种    风   情   
tā mì xuě běi xiāng nán 
他 觅 雪  北  香    南  
xún shī chàng gěi tā tīng 
寻  诗  唱    给  她 听   
zòng rán gù yuān chí yú 
纵   然  故 渊   池  鱼 
jī niǎo jiù lín   yě wú fǎ bí nǐ 
羁 鸟   旧  林    也 无 法 比 拟 
shèng guò wú shù   fēng lù zhè yí yù 
胜    过  无 数    风   露 这  一 遇 
liáo bō qín xián tán zhǐ shēng huā 
撩   拨 琴  弦   弹  指  生    花  
wēn jiǔ zhǔ chá huà sāng má 
温  酒  煮  茶  话  桑   麻 
bái yún cāng gǒu zhàng jiàn tiān yá 
白  云  苍   狗  仗    剑   天   涯 
lí fán chén zhí shǒu fāng huá 
离 凡  尘   执  手   芳   华  
yǔ jūn shǎng shān zhōng xuě 
与 君  赏    山   中    雪  
cè ěr xiù zǐ téng huā 
侧 耳 嗅  紫 藤   花  
hú xīn tíng wěn qīng sī 
湖 心  亭   吻  青   丝 
fán xīng gé wàng cāng xiá 
凡  星   阁 望   苍   霞  
hèn bù néng jiāng sì fāng yóu jìn 
恨  不 能   将    四 方   游  尽  
xīn lǐ de xiǎo tiān dì 
心  里 的 小   天   地 
bú bì suàn lái suàn qù 
不 必 算   来  算   去 
yì rén ér yǐ 
一 人  而 已 
wén jūn shēng xiào xiào 
闻  君  声    笑   笑   
gòng wǔ gē niǎo niǎo 
共   舞 歌 袅   袅   
zhì bái le qīng sī hóng yán lǎo 
至  白  了 青   丝 红   颜  老  
yǔ tā tóng qù cái xiāo yáo 
与 他 同   去 才  逍   遥  
rén jiān duō miǎo miǎo 
人  间   多  渺   渺   
suì yuè duō yǎo yǎo 
岁  月  多  杳  杳  
yòu hóng le yīng táo lǜ bā jiāo 
又  红   了 樱   桃  绿 芭 蕉   
yǔ tā xié lǎo cái xiāo yáo 
与 她 偕  老  才  逍   遥  
yì shuāng rén cái hǎo 
一 双     人  才  好  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.