Lian Hua Kai 莲花开 Lotus Flower Blooms Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Yu Gang 李玉刚

Lian Hua Kai 莲花开 Lotus Flower Blooms Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Yu Gang 李玉刚

Chinese Song Name: Lian Hua Kai 莲花开
English Tranlation Name: Lotus Flower Blooms
Chinese Singer: Li Yu Gang 李玉刚
Chinese Composer: Zhao Ji Ying 赵济莹
Chinese Lyrics: Zhao Ji Ying 赵济莹

Lian Hua Kai 莲花开 Lotus Flower Blooms Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Yu Gang 李玉刚                                      

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics

hú zhōng shèng kāi duǒ duǒ lián , lǜ yè yǎng mù huā xiān yàn 。 
湖 中    盛    开  朵  朵  莲   , 绿 叶 仰   慕 花  鲜   艳  。 
xì shuǐ yuān yāng bìng jiān yóu , duō qíng rén ér àn xiāng liàn 。 
戏 水   鸳   鸯   并   肩   游  , 多  情   人  儿 暗 相    恋   。 
hú zhōng shèng kāi duǒ duǒ lián , lǜ yè yǎng mù huā xiān yàn 。 
湖 中    盛    开  朵  朵  莲   , 绿 叶 仰   慕 花  鲜   艳  。 
xì shuǐ yuān yāng bìng jiān yóu , duō qíng rén ér àn xiāng liàn 。 
戏 水   鸳   鸯   并   肩   游  , 多  情   人  儿 暗 相    恋   。 
zhèn zhèn wēi fēng sòng qīng zhōu , huā luò shuǐ miàn xiàng dōng liú 。 
阵   阵   微  风   送   轻   舟   , 花  落  水   面   向    东   流  。 
wú qíng nán fēng chuī rén lǎo , nián huá yì shì nài hé tiān 。 
无 情   南  风   吹   人  老  , 年   华  易 逝  奈  何 天   。 
xiāo xiāo qiū fēng tiān fán nǎo , wú tóng yè luò jīng tí niǎo 。 
萧   萧   秋  风   添   烦  恼  , 梧 桐   叶 落  惊   啼 鸟   。 
wǎn lái qiū chóng jī jī shēng , rén lǎo zhū huáng hún àn xiāo 。 
晚  来  秋  虫    唧 唧 声    , 人  老  珠  黄    魂  暗 销   。 
hú zhōng xīn kāi duǒ duǒ lián , lǜ yè yǎng mù huā xiān yàn 。 
湖 中    新  开  朵  朵  莲   , 绿 叶 仰   慕 花  鲜   艳  。 
huā dāng zhé shí biàn xū zhé , mò dài huā luò kōng bēi qiē 。 
花  当   折  时  便   须 折  , 莫 待  花  落  空   悲  切  。 
huā dāng zhé shí biàn xū zhé , mò dài huā luò kōng bēi qiē 。 
花  当   折  时  便   须 折  , 莫 待  花  落  空   悲  切  。
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.