Li Ren 离人 Leaving Man Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chen Jia Hao 陈佳豪

Li Ren 离人 Leaving Man Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chen Jia Hao 陈佳豪

Chinese Song Name:Li Ren 离人
English Translation Name: Leaving Man
Chinese Singer: Chen Jia Hao 陈佳豪
Chinese Composer:Chen Jia Hao 陈佳豪
Chinese Lyrics:Lan Xi 蓝溪

Li Ren 离人 Leaving Man Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chen Jia Hao 陈佳豪

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

kōng kōng yuǎn shān cháng 
空   空   远   山   长    
dàn dàn yún shān luàn 
淡  淡  云  山   乱   
qiū yún sàn yuè míng 
秋  云  散  月  明   
hǎo fēng rú qiū shuǐ 
好  风   如 秋  水   
xī fēng niǎo niǎo qiū 
西 风   袅   袅   秋  
lì lì lái shí lù 
历 历 来  时  路 
rén shēng huǎng rú mèng 
人  生    恍    如 梦   
duō qíng què wú qíng 
多  情   却  无 情   
chóu chàng gū fān fā 
惆   怅    孤 帆  发 
wàng shuǐ guāng jiē tiān 
望   水   光    接  天   
jiǔ xǐng gé tiān yá 
酒  醒   隔 天   涯 
xiāng gù wú yán yǔ 
相    顾 无 言  语 
yǒu bēi huān lí hé 
有  悲  欢   离 合 
yǒu yīn qíng yuán quē 
有  阴  晴   圆   缺  
wàng qiān lǐ gū fén 
望   千   里 孤 坟  
jīn xī shì hé xī 
今  夕 是  何 夕 
rén shēng jǐ dù bēi liáng shí 
人  生    几 度 悲  凉    时  
shì shì sì yì chǎng dà mèng 
世  事  似 一 场    大 梦   
cǐ shēng cǐ yè bù cháng hǎo 
此 生    此 夜 不 长    好  
zhí yǒu dān qīng yú lèi hén 
只  有  丹  青   余 泪  痕  
dōng fēng chuī pò qiān háng lèi 
东   风   吹   破 千   行   泪  
què sì huā hái sì fēi huā 
却  似 花  还  似 非  花  
wàng hú lóu xià shuǐ rú tiān 
望   湖 楼  下  水   如 天   
dàn yuè wēi yún lí rén chóu 
淡  月  微  云  离 人  愁   
huí shǒu shuāng fēi mù yún yuǎn 
回  首   霜     飞  暮 云  远   
wàng shān hé qiān lǐ yí sè 
望   山   河 千   里 一 色 
lí rén wú shēng lèi qiān háng 
离 人  无 声    泪  千   行   
gòng duì xiāo tiáo yǔ xuě tiān 
共   对  萧   条   雨 雪  天   
jìn shì shēng sǐ bié lí chù 
尽  是  生    死 别  离 处  
yún hǎi tiān yá liǎng miǎo máng 
云  海  天   涯 两    渺   茫   
tiān yá lí rén hé shí guī 
天   涯 离 人  何 时  归  
shí nián shēng sǐ liǎng máng máng 
十  年   生    死 两    茫   茫   
kōng kōng yuǎn shān cháng 
空   空   远   山   长    
dàn dàn yún shān luàn 
淡  淡  云  山   乱   
qiū yún sàn yuè míng 
秋  云  散  月  明   
hǎo fēng rú qiū shuǐ 
好  风   如 秋  水   
xī fēng niǎo niǎo qiū 
西 风   袅   袅   秋  
lì lì lái shí lù 
历 历 来  时  路 
rén shēng huǎng rú mèng 
人  生    恍    如 梦   
duō qíng què wú qíng 
多  情   却  无 情   
chóu chàng gū fān fā 
惆   怅    孤 帆  发 
wàng shuǐ guāng jiē tiān 
望   水   光    接  天   
jiǔ xǐng gé tiān yá 
酒  醒   隔 天   涯 
xiāng gù wú yán yǔ 
相    顾 无 言  语 
yǒu bēi huān lí hé 
有  悲  欢   离 合 
yǒu yīn qíng yuán quē 
有  阴  晴   圆   缺  
wàng qiān lǐ gū fén 
望   千   里 孤 坟  
jīn xī shì hé xī 
今  夕 是  何 夕 
rén shēng jǐ dù bēi liáng shí 
人  生    几 度 悲  凉    时  
shì shì sì yì chǎng dà mèng 
世  事  似 一 场    大 梦   
cǐ shēng cǐ yè bù cháng hǎo 
此 生    此 夜 不 长    好  
zhí yǒu dān qīng yú lèi hén 
只  有  丹  青   余 泪  痕  
dōng fēng chuī pò qiān háng lèi 
东   风   吹   破 千   行   泪  
què sì huā hái sì fēi huā 
却  似 花  还  似 非  花  
wàng hú lóu xià shuǐ rú tiān 
望   湖 楼  下  水   如 天   
dàn yuè wēi yún lí rén chóu 
淡  月  微  云  离 人  愁   
huí shǒu shuāng fēi mù yún yuǎn 
回  首   霜     飞  暮 云  远   
wàng shān hé qiān lǐ yí sè 
望   山   河 千   里 一 色 
lí rén wú shēng lèi qiān háng 
离 人  无 声    泪  千   行   
gòng duì xiāo tiáo yǔ xuě tiān 
共   对  萧   条   雨 雪  天   
jìn shì shēng sǐ bié lí chù 
尽  是  生    死 别  离 处  
yún hǎi tiān yá liǎng miǎo máng 
云  海  天   涯 两    渺   茫   
tiān yá lí rén hé shí guī 
天   涯 离 人  何 时  归  
shí nián shēng sǐ liǎng máng máng 
十  年   生    死 两    茫   茫   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.