Friday, December 8, 2023
HomePopLe Yin Chang Ge 乐隐长歌 Yin Long Song Lyrics 歌詞 With Pinyin...

Le Yin Chang Ge 乐隐长歌 Yin Long Song Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yin Pin Guai Wu 音频怪物

Chinese Song Name: Le Yin Chang Ge 乐隐长歌 
English Tranlation Name: Yin Long Song
Chinese Singer: Yin Pin Guai Wu 音频怪物
Chinese Composer: He Tu 河图
Chinese Lyrics: EDIQ

Le Yin Chang Ge 乐隐长歌 Yin Long Song Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yin Pin Guai Wu 音频怪物

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

wèi dài xī yáng xié 
未  待  夕 阳   斜  
cāng qióng luò chéng pǔ 
苍   穹    落  成    谱 
jǐ zǎi chuán qí gù shi 
几 载  传    奇 故 事  
zhuàn xià le qiān gǔ 
撰    下  了 千   古 
lè yǐn guī hé chù 
乐 隐  归  何 处  
tíng kàn shān lán fēng yún chū 
停   看  山   岚  风   云  出  
ràng wǒ bō cǐ yì qǔ 
让   我 拨 此 一 曲 
suí nǐ wàn lǐ lù 
随  你 万  里 路 
shì shuí jiāng tiān yīn liú shī 
是  谁   将    天   音  流  失  
wàn jié bù cí 
万  劫  不 辞 
kōng yú lún huí bǎi nián 
空   余 轮  回  百  年   
yě chēng zuò qián shì 
也 称    作  前   事  
gèn gǔ xiě guò de shī 
亘  古 写  过  的 诗  
shèng jǐ gè zì 
剩    几 个 字 
lè bù xiǔ   cháng gē chuán yú shì 
乐 不 朽    长    歌 传    于 世  
yǔ tíng fēng zhǐ   dōu jì tuō zhe 
雨 停   风   止    都  寄 托  着  
dé shī hé shēng sǐ 
得 失  和 生    死 
rén jiè yīn lǜ chuán dì zhe   xiāng sī 
人  借  音  律 传    递 着    相    思 
wéi wǒ jì dé yí wàn nián qián 
唯  我 记 得 一 万  年   前   
nà yì lún hóng rì 
那 一 轮  红   日 
jì dé nǐ wǒ jiù jué bié yú cǐ 
记 得 你 我 就  诀  别  于 此 
wèn xuán tiān hé chù qīng yīn 
问  玄   天   何 处  清   音  
yí hòu tǔ kān zàng qí lín 
疑 厚  土 堪  葬   麒 麟  
tàn chén shì jīng lún wǎng fù 
叹  尘   世  经   纶  往   复 
xiào cǐ shēn wàn zǎi dú yín 
笑   此 身   万  载  独 吟  
lóng xuè xuán huáng   zhàn yě chéng huāng 
龙   血  玄   黄      战   野 成    荒    
dǐ dìng jiāng shān qiān wàn gǔ 
抵 定   江    山   千   万  骨 
qīng shǐ jì wǒ shū yǔ kuáng 
青   史  记 我 疏  与 狂    
mǔ dān huā xià shuí sǐ 
牡 丹  花  下  谁   死 
bā jiāo yì diǎn shuí chóu 
芭 蕉   一 点   谁   愁   
shuí yún sháo yào wú gé 
谁   云  芍   药  无 格 
shuí hèn hǎi táng wú xiāng 
谁   恨  海  棠   无 香    
hóng chén jué yàn sān qiān 
红   尘   绝  艳  三  千   
ruò shuǐ yì piáo shuí yǐn 
弱  水   一 瓢   谁   饮  
xiào yě shǐ dé   yuàn yě shǐ dé 
笑   也 使  得   怨   也 使  得 
wǒ zì xìng qíng wǒ zì gē 
我 自 性   情   我 自 歌 
dú yě lè dé   zhòng yě lè dé 
独 也 乐 得   众    也 乐 得 
fú shēng hé kǔ duō zhí zhuó 
浮 生    何 苦 多  执  着   
shèng wú hén   shuāi wú hén 
盛    无 痕    衰    无 痕  
qīng shǐ bú dù wú xīn rén 
青   史  不 度 无 心  人  
xìng rú cháng   wáng rú cháng 
兴   如 常      亡   如 常    
dàn rù shī shū jìn qián chén 
淡  入 诗  书  尽  前   尘   
cān tiān yòu rú hé   wú fēi cǎo mù 
参  天   又  如 何   无 非  草  木 
shèng xián néng jǐ duō   běn chū yōng sú 
圣    贤   能   几 多    本  出  庸   俗 
yuè zì yíng quē   tiān zì shǔ xuě 
月  自 盈   缺    天   自 暑  雪  
rén jiān nán jìn shì   wǎng lái wú jué jué 
人  间   难  禁  事    往   来  无 绝  决  
báo mò pō shān shuǐ   dāo jiàn dù hóng chén 
薄  墨 泼 山   水     刀  剑   渡 红   尘   
hùn dùn zhǎn bú jìn   hēi bái zì liú hén 
混  沌  斩   不 尽    黑  白  自 留  痕  
shuí zhǔ chūn qiū   chén fú hé yóu 
谁   主  春   秋    沉   浮 何 由  
wēn róu qiǎn quǎn zuì nán liú 
温  柔  缱   绻   最  难  留  
bú jìn jīn rì xìng   què wèn qù guī zhōu 
不 尽  今  日 兴     却  问  去 归  舟   
shēn shēng fǎn gǔ 
身   生    反  骨 
bù fú jiǔ zhōu bā huāng shén shū jiù 
不 服 九  州   八 荒    神   书  就  
hún chā nì lín 
魂  插  逆 鳞  
kě xiào qī qíng liù yù shì rén xīn 
可 笑   七 情   六  欲 是  人  心  
wèi dài yuè yá mǎn   líng tīng xīn shēn chù 
未  待  月  牙 满    聆   听   心  深   处  
nà xiē bān bó cán yuán céng huì zhe gù tǔ 
那 些  斑  驳 残  垣   曾   绘  着  故 土 
guī jiǎ xiě de shū 
龟  甲  写  的 书  
ér jīn fú xiǔ chéng chí mù 
而 今  腐 朽  成    迟  暮 
ēn yuàn cóng lái bù wéi wǎng shì ér dàn chū 
恩 怨   从   来  不 为  往   事  而 淡  出  
shì shuí jiāng tiān yīn liú shī   wàn jié bù cí 
是  谁   将    天   音  流  失    万  劫  不 辞 
kōng yú lún huí bǎi nián kě chēng zuò qián shì 
空   余 轮  回  百  年   可 称    作  前   事  
gèn gǔ qián xiě guò de shī   shèng jǐ gè zì 
亘  古 前   写  过  的 诗    剩    几 个 字 
lè bù xiǔ   cháng gē chuán yú shì 
乐 不 朽    长    歌 传    于 世  
yǔ tíng fēng zhǐ 
雨 停   风   止  
dōu jì tuō zháo dé shī yǔ shēng sǐ 
都  寄 托  着   得 失  与 生    死 
rén jiè yīn lǜ chuán dì zhe xiāng sī 
人  借  音  律 传    递 着  相    思 
wéi wǒ jì dé yí wàn nián qián 
唯  我 记 得 一 万  年   前   
nà yì lún hóng rì 
那 一 轮  红   日 
jì dé nǐ wǒ jiù jué bié yú cǐ 
记 得 你 我 就  决  别  于 此 
lè yǐn cháng gē 
乐 隐  长    歌 
yě dào bú jìn nǐ wǒ de gù shi 
也 道  不 尽  你 我 的 故 事  
bù rú yí zuì zài gé shì xiāng shí 
不 如 一 醉  在  隔 世  相    识  
shēng sè bù xiǔ 
笙    瑟 不 朽  
dàn yuàn nǐ wǒ yě lè jí yí shì 
但  愿   你 我 也 乐 极 一 世  
rèn píng shí guāng tā màn màn liú shì 
任  凭   时  光    它 慢  慢  流  逝  
qiě jiāng cǐ qǔ 
且  将    此 曲 
yě cháng zhuàn yú cǐ 
也 长    篆    于 此 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags