Monday, December 11, 2023
HomePopLao Gou 老狗 Old Dog Lyrics 歌詞 With Pinyin By Teng Ge...

Lao Gou 老狗 Old Dog Lyrics 歌詞 With Pinyin By Teng Ge Er 腾格尔 Tengger

Chinese Song Name:Lao Gou 老狗
English Translation Name:Old Dog 
Chinese Singer: Teng Ge Er 腾格尔 Tengger
Chinese Composer:Zhang Yi Ming 张益铭
Chinese Lyrics:Zhang Yi Ming 张益铭

Lao Gou 老狗 Old Dog Lyrics 歌詞 With Pinyin By Teng Ge Er 腾格尔 Tengger

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

bù mǎn xuè sī de yǎn móu 
布 满  血  丝 的 眼  眸  
kàn jìn xiàn shí shí xiàn de chǒu lòu 
看  尽  现   实  实  现   的 丑   陋  
diū fēi pán yě bù huí tóu 
丢  飞  盘  也 不 回  头  
xiǎng zhe zuó tiān mái de ròu gǔ tou 
想    着  昨  天   埋  的 肉  骨 头  
guā fēn lǐng dì de yīn móu 
瓜  分  领   地 的 阴  谋  
zhàn yǒu de yù wàng jué bú fàng shǒu 
占   有  的 欲 望   绝  不 放   手   
děng dāi huì shí xiàn de mèng 
等   待  会  实  现   的 梦   
mèng lǐ chì zhà fēng yún hái bú gòu 
梦   里 叱  咤  风   云  还  不 够  
chéng shì lǐ zhàn yǒu yù 
城    市  里 占   有  欲 
wǒ bú guò shì zài táo bì 
我 不 过  是  在  逃  避 
rě bù qǐ duǒ dé qǐ 
惹 不 起 躲  得 起 
qí shí dōu ké yǐ 
其 实  都  可 以 
lǎo gǒu lǎo gǒu dā la zhe tóu 
老  狗  老  狗  耷 拉 着  头  
lǎo gǒu lǎo gǒu diāo zhe gǔ tou 
老  狗  老  狗  叼   着  骨 头  
lǎo gǒu suī rán pí bèi què bù tíng shǒu 
老  狗  虽  然  疲 惫  却  不 停   手   
yáo wěi qǐ lián yě yào tuō jiā dài kǒu ō  ò  
摇  尾  乞 怜   也 要  拖  家  带  口  噢 哦 
lǎo gǒu lǎo gǒu wāi zhe tóu 
老  狗  老  狗  歪  着  头  
lǎo gǒu lǎo gǒu bù huí tóu 
老  狗  老  狗  不 回  头  
lǎo gǒu shuō de gù shi wǒ sì hū dǒng 
老  狗  说   的 故 事  我 似 乎 懂   
jiù xiàng shì liǎng gè chéng shì 
就  像    是  两    个 城    市  
yí gè dì qiú ō  ò  
一 个 地 球  噢 哦 
pā dī fǔ shǒu jù jiāo chǒu 
趴 低 俯 首   聚 焦   瞅   
yáo wěi qǐ lián tǎo yào ròu gǔ tou 
摇  尾  乞 怜   讨  要  肉  骨 头  
zhí yǒu gǔ tou hái bú gòu 
只  有  骨 头  还  不 够  
áo áo dài bǔ de yì jiā sān kǒu 
嗷 嗷 待  哺 的 一 家  三  口  
guā fēn lǐng dì de yīn móu 
瓜  分  领   地 的 阴  谋  
zhàn yǒu de yù wàng jué bú fàng shǒu 
占   有  的 欲 望   绝  不 放   手   
děng dāi huì shí xiàn de mèng 
等   待  会  实  现   的 梦   
mèng lǐ chì zhà fēng yún hái bú gòu 
梦   里 叱  咤  风   云  还  不 够  
chéng shì lǐ zhàn yǒu yù 
城    市  里 占   有  欲 
wǒ bú guò shì zài táo bì 
我 不 过  是  在  逃  避 
rě bù qǐ duǒ dé qǐ 
惹 不 起 躲  得 起 
qí shí dōu ké yǐ 
其 实  都  可 以 
lǎo gǒu lǎo gǒu dā la zhe tóu 
老  狗  老  狗  耷 拉 着  头  
lǎo gǒu lǎo gǒu diāo zhe gǔ tou 
老  狗  老  狗  叼   着  骨 头  
lǎo gǒu suī rán pí bèi què bù tíng shǒu 
老  狗  虽  然  疲 惫  却  不 停   手   
yáo wěi qǐ lián yě yào tuō jiā dài kǒu ō  ò  
摇  尾  乞 怜   也 要  拖  家  带  口  噢 哦 
lǎo gǒu lǎo gǒu wāi zhe tóu 
老  狗  老  狗  歪  着  头  
lǎo gǒu lǎo gǒu bù huí tóu 
老  狗  老  狗  不 回  头  
lǎo gǒu shuō de gù shi wǒ sì hū dǒng 
老  狗  说   的 故 事  我 似 乎 懂   
jiù xiàng shì liǎng gè chéng shì 
就  像    是  两    个 城    市  
yí gè dì qiú ō  ò  
一 个 地 球  噢 哦 
lǎo gǒu lǎo gǒu dā la zhe tóu 
老  狗  老  狗  耷 拉 着  头  
lǎo gǒu lǎo gǒu diāo zhe gǔ tou 
老  狗  老  狗  叼   着  骨 头  
lǎo gǒu suī rán pí bèi què bù tíng shǒu 
老  狗  虽  然  疲 惫  却  不 停   手   
yáo wěi qǐ lián yě yào tuō jiā dài kǒu ō  ò  
摇  尾  乞 怜   也 要  拖  家  带  口  噢 哦 
lǎo gǒu lǎo gǒu wāi zhe tóu 
老  狗  老  狗  歪  着  头  
lǎo gǒu lǎo gǒu bù huí tóu 
老  狗  老  狗  不 回  头  
lǎo gǒu shuō de gù shi wǒ sì hū dǒng 
老  狗  说   的 故 事  我 似 乎 懂   
jiù xiàng shì liǎng gè chéng shì 
就  像    是  两    个 城    市  
yí gè dì qiú ō  ò  
一 个 地 球  噢 哦 

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags