Categories
Pop

Lan Ren Ting Ye 懒人听夜 Lazy People Listen To The Night Lyrics 歌詞 With Pinyin By Jiang Xue Er 蒋雪儿

Chinese Song Name:Lan Ren Ting Ye 懒人听夜 
English Translation Name:Lazy People Listen To The Nigh
Chinese Singer: Jiang Xue Er 蒋雪儿
Chinese Composer:Pan Cheng 潘成
Chinese Lyrics:Zhou Ren 周仁

Lan Ren Ting Ye 懒人听夜 Lazy People Listen To The Night Lyrics 歌詞 With Pinyin By Jiang Xue Er 蒋雪儿

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

shēn shān bái yún jiān dé kōng pǐn yōu xián 
深   山   白  云  间   得 空   品  悠  闲   
fēng juàn yōu lán xiāng piāo yún sàn 
风   倦   幽  兰  香    飘   云  散  
cháng tíng kàn xiá wǎn quán shuǐ yǒng bō lán 
长    亭   看  霞  晚  泉   水   涌   波 澜  
mǎn mù yīng yàn huán pèi dīng dāng ān 
满  目 莺   燕  环   佩  叮   当   鞍 
xià yè yíng huǒ luàn tí dēng wǎn fēng lǎn 
夏  夜 萤   火  乱   提 灯   晚  风   懒  
xīng yí dòu zhuǎn fú xiù píng lán 
星   移 斗  转    拂 袖  凭   栏  
hǎi táng huǎng ěr pàn yǔ lù yòu yì nián 
海  棠   晃    耳 畔  雨 露 又  一 年   
chái mén qīng kòu wèn shēng shuí wài miàn 
柴   门  轻   扣  问  声    谁   外  面   
wǒ děng yè 
我 等   夜 
fēng guò mèng xǐng jǐ gèng tiān 
风   过  梦   醒   几 更   天   
mò rán huí shǒu zhī jiān yān yǔ luò yì sǎn 
蓦 然  回  首   之  间   烟  雨 落  一 伞  
zuì jǐ fān 
醉  几 番  
hū rú gū sū tà hé lián 
忽 如 姑 苏 踏 河 莲   
wú yì zì zhǎo má fan 
无 意 自 找   麻 烦  
zhú yǐng páng luò yè sān qiān 
竹  影   旁   落  叶 三  千   
wǒ děng yè 
我 等   夜 
fēng guò mèng xǐng jǐ gèng tiān 
风   过  梦   醒   几 更   天   
bái yī báo bèi qīng shān xī chuāng tuī yí bàn 
白  衣 薄  被  青   衫   西 窗     推  一 半  
mèng jǐ biàn 
梦   几 遍   
yī rén yìng yuè zhàn shēn qián 
伊 人  映   月  站   身   前   
xǐng lái wēi lù xiào yán 
醒   来  微  露 笑   颜  
cǐ jǐng bú shèng sì chéng xiān 
此 景   不 胜    似 成    仙   
xià yè yíng huǒ luàn tí dēng wǎn fēng lǎn 
夏  夜 萤   火  乱   提 灯   晚  风   懒  
xīng yí dòu zhuǎn fú xiù píng lán 
星   移 斗  转    拂 袖  凭   栏  
hǎi táng huǎng ěr pàn yǔ lù yòu yì nián 
海  棠   晃    耳 畔  雨 露 又  一 年   
chái mén qīng kòu wèn shēng shuí wài miàn 
柴   门  轻   扣  问  声    谁   外  面   
wǒ děng yè 
我 等   夜 
fēng guò mèng xǐng jǐ gèng tiān 
风   过  梦   醒   几 更   天   
mò rán huí shǒu zhī jiān yān yǔ luò yì sǎn 
蓦 然  回  首   之  间   烟  雨 落  一 伞  
zuì jǐ fān 
醉  几 番  
hū rú gū sū tà hé lián 
忽 如 姑 苏 踏 河 莲   
wú yì zì zhǎo má fan 
无 意 自 找   麻 烦  
zhú yǐng páng luò yè sān qiān 
竹  影   旁   落  叶 三  千   
wǒ děng yè 
我 等   夜 
fēng guò mèng xǐng jǐ gèng tiān 
风   过  梦   醒   几 更   天   
bái yī báo bèi qīng shān xī chuāng tuī yí bàn 
白  衣 薄  被  青   衫   西 窗     推  一 半  
mèng jǐ biàn 
梦   几 遍   
yī rén yìng yuè zhàn shēn qián 
伊 人  映   月  站   身   前   
xǐng lái wēi lù xiào yán 
醒   来  微  露 笑   颜  
cǐ jǐng bú shèng sì chéng xiān 
此 景   不 胜    似 成    仙   
wǒ děng yè 
我 等   夜 
fēng guò mèng xǐng jǐ gèng tiān 
风   过  梦   醒   几 更   天   
bái yī báo bèi qīng shān xī chuāng tuī yí bàn 
白  衣 薄  被  青   衫   西 窗     推  一 半  
mèng jǐ biàn 
梦   几 遍   
yī rén yìng yuè zhàn shēn qián 
伊 人  映   月  站   身   前   
xǐng lái wēi lù xiào yán 
醒   来  微  露 笑   颜  
cǐ jǐng bú shèng sì chéng xiān 
此 景   不 胜    似 成    仙   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.