Lai Wang Ji Feng Liu 来往寄风流 Send Wind To And From Lyrics 歌詞 With Pinyin By Fei Cun Ke Bei 绯村柯北

Chinese Song Name:Lai Wang Ji Feng Liu 来往寄风流 
English Translation Name:Send Wind To And From 
Chinese Singer:  Fei Cun Ke Bei 绯村柯北
Chinese Composer:A Ke 阿珂 Koki
Chinese Lyrics:Ru Yi 如一

Lai Wang Ji Feng Liu 来往寄风流 Send Wind To And From Lyrics 歌詞 With Pinyin By Fei Cun Ke Bei 绯村柯北

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

dǎ mǎ guò qiáo tóu   lí huā yǔ fēn fēn 
打 马 过  桥   头    梨 花  雨 纷  纷  
dàn jiàn yún dī chù 
但  见   云  低 处  
shì qiān shān dié   qiān shān dié yìng qiān shān cuì 
是  千   山   叠    千   山   叠  映   千   山   翠  
cóng cǐ ān jiàn qù   kuài yì fù hóng chén 
从   此 鞍 剑   去   快   意 赴 红   尘   
qián shì hé xū bié 
前   事  何 须 别  
jiè yì chéng yuè   yì chéng yuè sòng yì chéng rén 
借  一 程    月    一 程    月  送   一 程    人  
yóu yín shǔ dào chéng huáng hè   xíng fù luò yáng guò 
游  吟  蜀  道  乘    黄    鹤   行   赋 洛  阳   过  
jiāng zhè tiān dì hào dàng   hú zhōng rì yuè 
将    这  天   地 浩  荡     壶 中    日 月  
gòng sān fēn mǐng dǐng yǔ jūn zhēn 
共   三  分  酩   酊   与 君  斟   
shuí cái chūn fēng bìn shàng yì zhī chūn 
谁   裁  春   风   鬓  上    一 枝  春   
xūn dé zān huā jiàn xià sān fēn zuì 
醺  得 簪  花  剑   下  三  分  醉  
xiào wèn shì shàng yán sè   dōu zài cǐ shēn 
笑   问  世  上    颜  色   都  在  此 身   
dào shì fēng liú qiān bān zhēn sì wǒ 
倒  是  风   流  千   般  真   似 我 
fù jìn xiá míng piāo yáo dào rú jīn 
负 尽  侠  名   飘   摇  到  如 今  
làng dàng zǐ   jiāng hú kè 
浪   荡   子   江    湖 客 
jìn   rú gù rén 
尽    如 故 人  
dǎ mǎ guò qiáo tóu   lí huā yǔ fēn fēn 
打 马 过  桥   头    梨 花  雨 纷  纷  
bú jiàn shào nián rén 
不 见   少   年   人  
yǐ qīng shān jiù   qīng shān jiù fù qīng shān qīng 
已 青   衫   旧    青   衫   旧  复 青   衫   青   
shuāng rèn juǎn yún hé   lǎo qù nán běi yàn 
霜     刃  卷   云  河   老  去 南  北  雁  
yóu néng gē fēi guāng 
犹  能   歌 飞  光    
jiàn fēng liú rén   fēng liú rén xiào fēng liú shēn 
见   风   流  人    风   流  人  笑   风   流  身   
dòu jiǔ qiě duì liè liè fēng   tóng zuì néng gòng shuí 
斗  酒  且  对  猎  猎  风     同   醉  能   共   谁   
jiāng zhè jiāng hú yì piáo   huáng liáng yí mèng 
将    这  江    湖 一 瓢     黄    粱    一 梦   
gòng bàn shēng chuán qí jì hóng chén 
共   半  生    传    奇 寄 红   尘   
shuí cái chūn fēng bìn shàng yì zhī chūn 
谁   裁  春   风   鬓  上    一 枝  春   
xūn dé zān huā jiàn xià sān fēn zuì 
醺  得 簪  花  剑   下  三  分  醉  
xiào wèn shì shàng yán sè   dōu zài cǐ shēn 
笑   问  世  上    颜  色   都  在  此 身   
dào shì fēng liú qiān bān zhēn sì wǒ 
倒  是  风   流  千   般  真   似 我 
fù jìn xiá míng piāo yáo dào rú jīn 
负 尽  侠  名   飘   摇  到  如 今  
làng dàng zǐ   jiāng hú kè 
浪   荡   子   江    湖 客 
jìn rú gù rén 
尽  如 故 人  
shuí cái chūn fēng bìn shàng yì zhī chūn 
谁   裁  春   风   鬓  上    一 枝  春   
xūn dé zān huā jiàn xià sān fēn zuì 
醺  得 簪  花  剑   下  三  分  醉  
xiào wèn shì shàng yán sè   dōu zài cǐ shēn 
笑   问  世  上    颜  色   都  在  此 身   
dào shì fēng liú qiān bān zhēn sì wǒ 
倒  是  风   流  千   般  真   似 我 
fù jìn xiá míng piāo yáo dào rú jīn 
负 尽  侠  名   飘   摇  到  如 今  
làng dàng zǐ   jiāng hú kè 
浪   荡   子   江    湖 客 
jìn rú gù rén 
尽  如 故 人  
mǐng dǐng qù   gòng wǒ zhě shuí 
酩   酊   去   共   我 者  谁   
lái wǎng zài hóng chén 
来  往   在  红   尘   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.