Thursday, April 25, 2024
HomePopKuang Ge Jian Jiu 狂歌饯酒 Crazy Wine And Song Lyrics 歌詞 With...

Kuang Ge Jian Jiu 狂歌饯酒 Crazy Wine And Song Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lun Sang 伦桑

Chinese Song Name:Kuang Ge Jian Jiu 狂歌饯酒 
English Translation Name: Crazy Wine And Song
Chinese Singer: Lun Sang 伦桑
Chinese Composer:Sha Duo 纱朵
Chinese Lyrics:Yao Hu Gong Zi 妖狐公子

Kuang Ge Jian Jiu 狂歌饯酒 Crazy Wine And Song Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lun Sang 伦桑

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yǎo kǒu míng yuè lái zuǒ jiǔ 
咬  口  明   月  来  佐  酒  
jīng yá lóng bèi zhī gè zhuō ér 
鲸   牙 龙   背  支  个 桌   儿 
lǎo guǐ wén xiāng jiǔ xiāo wài 
老  鬼  闻  香    九  霄   外  
wàn lǐ lái xiāng féng 
万  里 来  相    逢   
wáng sūn qǐ ér pèng liǎng zhōng 
王   孙  乞 儿 碰   两    盅    
táo huā měi mèng qiàng rù hóu 
桃  花  美  梦   呛    入 喉  
tài shān jí hǎi tūn yì kǒu 
太  山   极 海  吞  一 口  
hú lún jǐ gè qiū 
囫 囵  几 个 秋  
lái lái jīn yín tóu ní wèng 
来  来  金  银  投  泥 瓮   
lái lái pò wǎn zá jiàn shòu 
来  来  破 碗  砸 贱   寿   
lǎo sǐ zuì sǐ yí gè zhǒng 
老  死 醉  死 一 个 冢    
lái lái jiàn tóu xuán hún pò 
来  来  剑   头  悬   魂  魄 
lái lái tí dǎn zhuàng dōng fēng 
来  来  提 胆  撞     东   风   
dà fēng dà xǐng dà zì yóu 
大 疯   大 醒   大 自 由  
yì wǎn tǔ qì xiān jiāng bō 
一 碗  吐 气 掀   江    波 
jù làng dāng tóu hǎo fàng zhōu 
巨 浪   当   头  好  放   舟   
èr wǎn xīng hé tǒng gè lòu 
二 碗  星   河 捅   个 漏  
céng céng jiāng shān shāo yín huǒ 
层   层   江    山   烧   银  火  
yì kǒu liú líng xiān guān lái 
一 口  刘  伶   掀   棺   来  
èr kǒu tài bái pò bēi zǒu 
二 口  太  白  破 碑  走  
shī shān yí yè huī huò jìn 
诗  山   一 夜 挥  霍  尽  
tǎo wǒ bàn hú jiǔ 
讨  我 半  壶 酒  
jīn shí yù qì sǐ wú yòng 
金  石  玉 器 死 无 用   
gǔ niàng kāng yè xù dà mèng 
谷 酿    糠   液 续 大 梦   
kán kě jiān nán dào bù píng 
坎  坷 艰   难  道  不 平   
bú zuì bù gǎn fēng 
不 醉  不 敢  疯   
bù fēng bù gǎn huó 
不 疯   不 敢  活  
yǎo kǒu míng yuè lái zuǒ jiǔ 
咬  口  明   月  来  佐  酒  
jīng yá lóng bèi zhī gè zhuō ér 
鲸   牙 龙   背  支  个 桌   儿 
lǎo guǐ wén xiāng jiǔ xiāo wài 
老  鬼  闻  香    九  霄   外  
wàn lǐ lái xiāng féng 
万  里 来  相    逢   
wáng sūn qǐ ér pèng liǎng zhōng 
王   孙  乞 儿 碰   两    盅    
táo huā měi mèng qiàng rù hóu 
桃  花  美  梦   呛    入 喉  
tài shān jí hǎi tūn yì kǒu 
太  山   极 海  吞  一 口  
hú lún jǐ gè qiū 
囫 囵  几 个 秋  
lái lái jīn yín tóu ní wèng 
来  来  金  银  投  泥 瓮   
lái lái pò wǎn zá jiàn shòu 
来  来  破 碗  砸 贱   寿   
lǎo sǐ zuì sǐ yí gè zhǒng 
老  死 醉  死 一 个 冢    
lái lái jiàn tóu xuán hún pò 
来  来  剑   头  悬   魂  魄 
lái lái tí dǎn zhuàng dōng fēng 
来  来  提 胆  撞     东   风   
dà fēng dà xǐng dà zì yóu 
大 疯   大 醒   大 自 由  
yì wǎn tǔ qì xiān jiāng bō 
一 碗  吐 气 掀   江    波 
jù làng dāng tóu hǎo fàng zhōu 
巨 浪   当   头  好  放   舟   
èr wǎn xīng hé tǒng gè lòu 
二 碗  星   河 捅   个 漏  
céng céng jiāng shān shāo yín huǒ 
层   层   江    山   烧   银  火  
yì kǒu liú líng xiān guān lái 
一 口  刘  伶   掀   棺   来  
èr kǒu tài bái pò bēi zǒu 
二 口  太  白  破 碑  走  
shī shān yí yè huī huò jìn 
诗  山   一 夜 挥  霍  尽  
tǎo wǒ bàn hú jiǔ 
讨  我 半  壶 酒  
jīn shí yù qì sǐ wú yòng 
金  石  玉 器 死 无 用   
gǔ niàng kāng yè xù dà mèng 
谷 酿    糠   液 续 大 梦   
kán kě jiān nán dào bù píng 
坎  坷 艰   难  道  不 平   
bú zuì bù gǎn fēng 
不 醉  不 敢  疯   
yì kǒu liú líng xiān guān lái 
一 口  刘  伶   掀   棺   来  
èr kǒu tài bái pò bēi zǒu 
二 口  太  白  破 碑  走  
shī shān yí yè huī huò jìn 
诗  山   一 夜 挥  霍  尽  
tǎo wǒ bàn hú jiǔ 
讨  我 半  壶 酒  
jīn shí yù qì sǐ wú yòng 
金  石  玉 器 死 无 用   
gǔ niàng kāng yè xù dà mèng 
谷 酿    糠   液 续 大 梦   
kán kě jiān nán dào bù píng 
坎  坷 艰   难  道  不 平   
bú zuì bù gǎn fēng 
不 醉  不 敢  疯   
bù fēng bù gǎn huó 
不 疯   不 敢  活  

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags