Sunday, December 3, 2023
HomePopKu Gou Qi Hao 酷狗七号 Cool Dog Number 7 Lyrics 歌詞 With...

Ku Gou Qi Hao 酷狗七号 Cool Dog Number 7 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Meng Mian Ge 蒙面哥

Chinese Song Name: Ku Gou Qi Hao 酷狗七号 
English Tranlation Name: Cool Dog Number 7 
Chinese Singer:  Meng Mian Ge 蒙面哥
Chinese Composer:  Meng Mian Ge 蒙面哥
Chinese Lyrics:  Meng Mian Ge 蒙面哥

Ku Gou Qi Hao 酷狗七号 Cool Dog Number 7 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Meng Mian Ge 蒙面哥

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

cóng qián yǒu wèi shī rén 
从   前   有  位  诗  人  
tā xǐ huan bǎ ài cáng zài huà zhōng 
他 喜 欢   把 爱 藏   在  画  中    
huà zhōng dì yì cǎo yí mù 
画  中    的 一 草  一 木 
yì shān yì shuǐ dōu yù dòng 
一 山   一 水   都  欲 动   
zuì hòu nà luò kuǎn zhī zhōng 
最  后  那 落  款   之  中    
rén shēng nán kē yí mèng 
人  生    南  柯 一 梦   
liǎng qíng ruò shì jiǔ cháng 
两    情   若  是  久  长    
yòu qǐ zài nà zhāo zhāo yòu mù mù 
又  岂 在  那 朝   朝   又  暮 暮 
yī dài jiàn kuān zhōng bù huǐ 
衣 带  渐   宽   终    不 悔  
wéi yī rén xiāo dé qiáo cuì 
为  伊 人  消   得 憔   悴  
qīng huā cí zhuó jiǔ yì bēi 
青   花  瓷 浊   酒  一 杯  
sī niàn háo wú fáng bèi 
思 念   毫  无 防   备  
wèn shì jiān qíng wèi hé wù 
问  世  间   情   为  何 物 
jiāo rén xiāng sī kǔ 
教   人  相    思 苦 
zài huí shǒu cāng hǎi sāng tián 
再  回  首   沧   海  桑   田   
yǐ fēi shā huāng wú 
已 飞  沙  荒    芜 
lèi yǎn wèn huā huā què bù yǔ 
泪  眼  问  花  花  却  不 语 
luàn hóng fēi guò qiū qiān ér qù 
乱   红   飞  过  秋  千   而 去 
wǒ yù chéng fēng guī qù yòu 
我 欲 乘    风   归  去 又  
kǒng qióng lóu yù yǔ 
恐   琼    楼  玉 宇 
bù zhī dào tiān shàng gōng què 
不 知  道  天   上    宫   阙  
jīn zhāo wèi hé shí 
今  朝   为  何 时  
zài dì yuàn wéi lián lǐ zhī 
在  地 愿   为  连   理 枝  
qī dāi zhe xià gè xiāng yù 
期 待  着  下  个 相    遇 
tiān dì cháng jiǔ zhōng huì yǒu shí jìn 
天   地 长    久  终    会  有  时  尽  
cǐ hèn mián mián wú jué qī wú jìn 
此 恨  绵   绵   无 绝  期 无 尽  
cháng tíng yì bié gǔ qín fú mèng yǐng 
长    亭   一 别  古 琴  拂 梦   影   
wèn jūn cǐ qù yì hé shí hái  
问  君  此 去 亦 何 时  还   
shǔ jiāng shuǐ shān qīng é  méi xià shǎo rén xíng 
蜀  江    水   山   青   峨 眉  下  少   人  行   
yè yǔ wén líng guī yàn wǎng dōng nán xíng 
夜 雨 闻  铃   归  雁  往   东   南  行   
jīn què ní cháng yǔ yī lí huā mò hán qíng 
金  雀  霓 裳    羽 衣 梨 花  默 寒  情   
wèn jūn cǐ qù yì hé shí hái 
问  君  此 去 亦 何 时  还  
cóng qián yǒu wèi shī rén 
从   前   有  位  诗  人  
tā xǐ huan bǎ ài cáng zài huà zhōng 
他 喜 欢   把 爱 藏   在  画  中    
huà zhōng dì yì cǎo yí mù 
画  中    的 一 草  一 木 
yì shān yì shuǐ dōu yù dòng  
一 山   一 水   都  欲 动    
zuì hòu nà luò kuǎn zhī zhōng 
最  后  那 落  款   之  中    
rén shēng nán kē yí mèng 
人  生    南  柯 一 梦   
liǎng qíng ruò shì jiǔ cháng 
两    情   若  是  久  长    
yòu qǐ zài nà zhāo zhāo yòu mù mù 
又  岂 在  那 朝   朝   又  暮 暮 
yī dài jiàn kuān zhōng bù huǐ 
衣 带  渐   宽   终    不 悔  
wéi yī rén xiāo dé qiáo cuì 
为  伊 人  消   得 憔   悴  
qīng huā cí zhuó jiǔ yì bēi 
青   花  瓷 浊   酒  一 杯  
sī niàn háo wú fáng bèi 
思 念   毫  无 防   备  
wèn shì jiān qíng wèi hé wù 
问  世  间   情   为  何 物 
jiāo rén xiāng sī kǔ 
教   人  相    思 苦 
zài huí shǒu cāng hǎi sāng tián 
再  回  首   沧   海  桑   田   
yǐ fēi shā huāng wú 
已 飞  沙  荒    芜 
lèi yǎn wèn huā huā què bù yǔ 
泪  眼  问  花  花  却  不 语 
luàn hóng fēi guò qiū qiān ér qù 
乱   红   飞  过  秋  千   而 去 
wǒ yù chéng fēng guī qù yòu 
我 欲 乘    风   归  去 又  
kǒng qióng lóu yù yǔ 
恐   琼    楼  玉 宇 
bù zhī dào tiān shàng gōng què 
不 知  道  天   上    宫   阙  
jīn zhāo wèi hé shí 
今  朝   为  何 时  
zài dì yuàn wéi lián lǐ zhī 
在  地 愿   为  连   理 枝  
qī dāi zhe xià gè xiāng yù 
期 待  着  下  个 相    遇 
tiān dì cháng jiǔ zhōng huì yǒu shí jìn 
天   地 长    久  终    会  有  时  尽  
cǐ hèn mián mián wú jué qī wú jìn 
此 恨  绵   绵   无 绝  期 无 尽  
cháng tíng yì bié gǔ qín fú mèng yǐng 
长    亭   一 别  古 琴  拂 梦   影   
wèn jūn cǐ qù yì hé shí hái  
问  君  此 去 亦 何 时  还   
shǔ jiāng shuǐ shān qīng é  méi xià shǎo rén xíng 
蜀  江    水   山   青   峨 眉  下  少   人  行   
yè yǔ wén líng guī yàn wǎng dōng nán xíng 
夜 雨 闻  铃   归  雁  往   东   南  行   
jīn què ní cháng yǔ yī lí huā mò hán qíng 
金  雀  霓 裳    羽 衣 梨 花  默 寒  情   
wèn jūn cǐ qù 
问  君  此 去 
tiān dì cháng jiǔ zhōng huì yǒu shí jìn 
天   地 长    久  终    会  有  时  尽  
cǐ hèn mián mián wú jué qī wú jìn 
此 恨  绵   绵   无 绝  期 无 尽  
cháng tíng yì bié gǔ qín fú mèng yǐng 
长    亭   一 别  古 琴  拂 梦   影   
wèn jūn cǐ qù yì hé shí hái  
问  君  此 去 亦 何 时  还   
shǔ jiāng shuǐ shān qīng é  méi xià shǎo rén xíng 
蜀  江    水   山   青   峨 眉  下  少   人  行   
yè yǔ wén líng guī yàn wǎng dōng nán xíng 
夜 雨 闻  铃   归  雁  往   东   南  行   
jīn què ní cháng yǔ yī lí huā mò hán qíng 
金  雀  霓 裳    羽 衣 梨 花  默 寒  情   
wèn jūn cǐ qù yì hé shí hái 
问  君  此 去 亦 何 时  还  

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags