Saturday, December 2, 2023
HomePopKong Tai Xi 空台戏 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Xi Er...

Kong Tai Xi 空台戏 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Xi Er 小淅儿

Chinese Song Name:Kong Tai Xi 空台戏 
English Translation Name:Empty Stage Play
Chinese Singer:Xiao Xi Er 小淅儿
Chinese Composer:wells
Chinese Lyrics:Xiao San 萧散

Kong Tai Xi 空台戏 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Xi Er 小淅儿

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yīnɡ kàn ɡuàn fěn mò huā liǎn 
应   看  惯   粉  墨 花  脸   
zǎo zhī shì qǔ zhōnɡ rén sàn 
早  知  是  曲 终    人  散  
tā pī liú shuǐ xiù línɡ luó duàn 
她 披 流  水   袖  绫   罗  缎   
miáo nónɡ cǎi fēnɡ liú yǎn 
描   浓   彩  风   流  眼  
dài méi rú xiǎo shān 
黛  眉  如 小   山   
tiān shànɡ jiāo wù lái rén jiān 
天   上    娇   误 来  人  间   
tái shànɡ kāi chànɡ sǎnɡ qǐ ɡǔ xián 
台  上    开  唱    嗓   起 鼓 弦   
liú nián tǎnɡ ɡuò bìn biān 
流  年   淌   过  鬓  边   
yuè chuí yán fú yún sàn 
月  垂   檐  浮 云  散  
shēnɡ sè màn 
声    色 漫  
yòu jǐ zhé wán zhuǎn 
又  几 折  婉  转    
qǔ zhōnɡ rén yě huàn 
曲 终    人  也 换   
tā zài kōnɡ chénɡ shànɡ zuò dēnɡ duān 
他 在  空   城    上    坐  登   端   
yí xiào yì fǔ jiān 
一 笑   一 抚 间   
huǎnɡ rán ɡǔ shēnɡ duàn 
恍    然  鼓 声    断   
yòu tīnɡ jiàn 
又  听   见   
ɡān lù sì lǎo chén cónɡ tóu quàn 
甘  露 寺 老  臣   从   头  劝   
yīnɡ kàn ɡuàn fěn mò huā liǎn 
应   看  惯   粉  墨 花  脸   
zǎo zhī shì qǔ zhōnɡ rén sàn 
早  知  是  曲 终    人  散  
què rénɡ bù shě dé xū huàn 
却  仍   不 舍  得 虚 幻   
ɡāi xiào wǒ duō jiū chán ài tān huān 
该  笑   我 多  纠  缠   爱 贪  欢   
xì tái shànɡ jǐ chǐ yě kuān 
戏 台  上    几 尺  也 宽   
lí hé nán qǐ yóu rén suàn 
离 合 难  岂 由  人  算   
qīnɡ yī chánɡ bìn fú shēnɡ qiú cǐ fān 
青   衣 长    鬓  浮 生    求  此 番  
fānɡ cùn xīn ān 
方   寸  心  安 
tā pī liú shuǐ xiù línɡ luó duàn 
她 披 流  水   袖  绫   罗  缎   
miáo nónɡ cǎi fēnɡ liú yǎn 
描   浓   彩  风   流  眼  
dài méi rú xiǎo shān 
黛  眉  如 小   山   
tiān shànɡ jiāo wù lái rén jiān 
天   上    娇   误 来  人  间   
tái shànɡ kāi chànɡ sǎnɡ qǐ ɡǔ xián 
台  上    开  唱    嗓   起 鼓 弦   
liú nián tǎnɡ ɡuò bìn biān 
流  年   淌   过  鬓  边   
yuè chuí yán fú yún sàn 
月  垂   檐  浮 云  散  
shēnɡ sè màn 
声    色 漫  
yòu jǐ zhé wán zhuǎn 
又  几 折  婉  转    
qǔ zhōnɡ rén yě huàn 
曲 终    人  也 换   
tā zài kōnɡ chénɡ shànɡ zuò dēnɡ duān 
他 在  空   城    上    坐  登   端   
yí xiào yì fǔ jiān 
一 笑   一 抚 间   
huǎnɡ rán ɡǔ shēnɡ duàn 
恍    然  鼓 声    断   
yòu tīnɡ jiàn 
又  听   见   
ɡān lù sì lǎo chén cónɡ tóu quàn 
甘  露 寺 老  臣   从   头  劝   
yīnɡ kàn ɡuàn fěn mò huā liǎn 
应   看  惯   粉  墨 花  脸   
zǎo zhī shì qǔ zhōnɡ rén sàn 
早  知  是  曲 终    人  散  
què rénɡ bù shě dé xū huàn 
却  仍   不 舍  得 虚 幻   
ɡāi xiào wǒ duō chī chán ài tān huān 
该  笑   我 多  痴  缠   爱 贪  欢   
xì tái shànɡ jǐ chǐ yě kuān 
戏 台  上    几 尺  也 宽   
lí hé nán qǐ yóu rén suàn 
离 合 难  岂 由  人  算   
qīnɡ yī chánɡ bìn fú shēnɡ qiú cǐ fān 
青   衣 长    鬓  浮 生    求  此 番  
fānɡ cùn xīn ān 
方   寸  心  安 
yīnɡ kàn ɡuàn fěn mò huā liǎn 
应   看  惯   粉  墨 花  脸   
zǎo zhī shì qǔ zhōnɡ rén sàn 
早  知  是  曲 终    人  散  
què rénɡ bù shě dé xū huàn 
却  仍   不 舍  得 虚 幻   
ɡāi xiào wǒ duō chī chán ài tān huān 
该  笑   我 多  痴  缠   爱 贪  欢   
xì tái shànɡ jǐ chǐ yě kuān 
戏 台  上    几 尺  也 宽   
lí hé nán qǐ yóu rén suàn 
离 合 难  岂 由  人  算   
qīnɡ yī chánɡ bìn fú shēnɡ qiú cǐ fān 
青   衣 长    鬓  浮 生    求  此 番  
fānɡ cùn xīn ān 
方   寸  心  安 

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags