Ke Meng 可梦 Can Dream Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhou Shen 周深 Zhou Shen

Ke Meng 可梦 Can Dream Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhou Shen 周深 Zhou Shen

Chinese Song Name:Ke Meng 可梦 
English Translation Name:Can Dream
Chinese Singer: Zhou Shen 周深 Zhou Shen
Chinese Composer:Zheng Nan 郑楠
Chinese Lyrics:Kv Yi Qiu 吕易秋

Ke Meng 可梦 Can Dream Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhou Shen 周深 Zhou Shen

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

fēng qǐ wàn shì yuán   qiān huí 
风   起 万  世  缘     千   回  
huā luò xīn hú yòu   jǐ ruǐ 
花  落  心  湖 又    几 蕊  
ruò   kān pò fāng yuán piāo miǎo 
若    勘  破 方   圆   缥   缈   
tiān dì jìn xiāo yáo 
天   地 尽  逍   遥  
nián zhuǎn shān hé   xiāng suí 
辗   转    山   河   相    随  
rì yuè jǐ hé zhú   liú shuǐ 
日 月  几 何 逐    流  水   
xīng chén rú qí xīn   rú wéi 
星   辰   如 棋 心    如 围  
rén   cǐ shēng kě mèng jǐ cháo 
人    此 生    可 梦   几 朝   
fēi yún zhōng bù lǎo 
飞  云  终    不 老  
wéi jūn lào zǐ   wú huǐ 
为  君  落  子   无 悔  
hǎi jiǎo tiān yá   wǒ gān yuàn fèng péi 
海  角   天   涯   我 甘  愿   奉   陪  
chì zǐ yǒu mèng   rèn jiān xiǎn bú wèi 
赤  子 有  梦     任  艰   险   不 畏  
yān yǔ ruò dàn le   wéi qíng shēn wèi liǎo 
烟  雨 若  淡  了   唯  情   深   未  了   
yuàn   qián lù yǒu nǐ   gòng xǐ bēi 
愿     前   路 有  你   共   喜 悲  
mèng huàn rú jìng   shuí chén lún 
梦   幻   如 镜     谁   沉   沦  
yì chǎng hēi bái bàn   chéng zhēn 
一 场    黑  白  半    成    真   
zòng   cǐ shēng zhǐ mèng jīn zhāo 
纵     此 生    只  梦   今  朝   
nǎ guǎn yún zhī yáo 
哪 管   云  之  遥  
niàn wú rú chū   wú wèn 
念   吾 如 初    无 问  
hǎi jiǎo tiān yá   wǒ gān yuàn fèng péi 
海  角   天   涯   我 甘  愿   奉   陪  
chì zǐ yǒu mèng   rèn jiān xiǎn bú wèi 
赤  子 有  梦     任  艰   险   不 畏  
yān yǔ ruò dàn le   wéi qíng shēn wèi liǎo 
烟  雨 若  淡  了   唯  情   深   未  了   
yuàn   qián lù yǒu nǐ   gòng xǐ bēi 
愿     前   路 有  你   共   喜 悲  
hǎi jiǎo tiān yá   wǒ gān yuàn fèng péi 
海  角   天   涯   我 甘  愿   奉   陪  
chì zǐ yǒu mèng   rèn jiān xiǎn bú wèi 
赤  子 有  梦     任  艰   险   不 畏  
yān yǔ ruò dàn le   wéi qíng shēn wèi liǎo 
烟  雨 若  淡  了   唯  情   深   未  了   
xìng   jīn shēng yǒu nǐ   gòng xǐ bēi 
幸     今  生    有  你   共   喜 悲  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.