Kan Kan Hao He Shan 看看好河山 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Feng Huang Chuan Qi 凤凰传奇

Kan Kan Hao He Shan 看看好河山 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Feng Huang Chuan Qi 凤凰传奇

Chinese Song Name: Kan Kan Hao He Shan 看看好河山
English Tranlation Name: Look At The Good Rivers And Mountains
Chinese Singer: Feng Huang Chuan Qi 凤凰传奇
Chinese Composer: Ding Yu 丁于
Chinese Lyrics: Lin Du 临渡 Ding Yu 丁于

Kan Kan Hao He Shan 看看好河山 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Feng Huang Chuan Qi 凤凰传奇

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

nǚ : 
女 : 
tuó líng shēng cóng hé chù là xià 
驼  铃   声    从   何 处  落 下  
shā mò shēng lián huā 
沙  漠 生    莲   花  
qiān nián fēng shā bú guò yí chà 
千   年   风   沙  不 过  一 刹  
dài wǒ lǎn tiān yá 
待  我 览  天   涯 
tiān cāng máng qiě yǐ fēng wéi mǎ 
天   苍   茫   且  以 风   为  马 
fú yún rèn wǒ tà 
浮 云  任  我 踏 
jiāng shān rú huà luò bǐ xiāo sǎ 
江    山   如 画  落  笔 潇   洒 
kàn bú jìn fán huá 
看  不 尽  繁  华  
nán : 
男  : 
cháng chéng wēi é  xī hú měi 
长    城    巍  峨 西 湖 美  
guì lín fàn zhōu huì shān shuǐ 
桂  林  泛  舟   绘  山   水   
huáng shān jīn gǔ bù kě cuī 
黄    山   筋  骨 不 可 摧  
huáng hé cháng jiāng yù wǒ bèi 
黄    河 长    江    育 我 辈  
mèng qǐ huī zhōu sān xiá huí 
梦   起 徽  州   三  峡  回  
rì yuè tán dài lí rén guī 
日 月  潭  待  离 人  归  
bì shǔ shān zhuāng fēi huā zhuì 
避 暑  山   庄     飞  花  坠   
hé : 
合 : 
nǐ zài gù gōng děng zhe shuí 
你 在  故 宫   等   着  谁   
wǒ men yì qǐ qù kàn kan 
我 们  一 起 去 看  看  
qiān lǐ xiù lì de càn làn 
千   里 秀  丽 的 灿  烂  
wàn lǐ mián yán de jīng tàn 
万  里 绵   延  的 惊   叹  
zhōng huá hǎo hé shān 
中    华  好  河 山   
wǒ men yì qǐ qù kàn kan 
我 们  一 起 去 看  看  
qiān lǐ jiāng líng yí rì hái 
千   里 江    陵   一 日 还  
míng tiān xiàng yáng guāng yáng fān 
明   天   向    阳   光    扬   帆  
zhōng huá hǎo hé shān 
中    华  好  河 山   
nán : 
男  : 
zhōng huá hé shān 
中    华  河 山   
jīng tàn hé shān 
惊   叹  河 山   
zhōng huá yáng fān 
中    华  扬   帆  
zhōng huá hé shān 
中    华  河 山   
jīng tàn hé shān 
惊   叹  河 山   
zhōng huá yáng fān 
中    华  扬   帆  
nǚ : 
女 : 
tuó líng shēng cóng hé chù là xià 
驼  铃   声    从   何 处  落 下  
shā mò shēng lián huā 
沙  漠 生    莲   花  
qiān nián fēng shā bú guò yí chà 
千   年   风   沙  不 过  一 刹  
dài wǒ lǎn tiān yá 
待  我 览  天   涯 
tiān cāng máng qiě yǐ fēng wéi mǎ 
天   苍   茫   且  以 风   为  马 
fú yún rèn wǒ tà 
浮 云  任  我 踏 
jiāng shān rú huà luò bǐ xiāo sǎ 
江    山   如 画  落  笔 潇   洒 
kàn bú jìn fán huá 
看  不 尽  繁  华  
nán : 
男  : 
cháng chéng wēi é  xī hú měi 
长    城    巍  峨 西 湖 美  
guì lín fàn zhōu huì shān shuǐ 
桂  林  泛  舟   绘  山   水   
huáng shān jīn gǔ bù kě cuī 
黄    山   筋  骨 不 可 摧  
huáng hé cháng jiāng yù wǒ bèi 
黄    河 长    江    育 我 辈  
mèng qǐ huī zhōu sān xiá huí 
梦   起 徽  州   三  峡  回  
rì yuè tán dài lí rén guī 
日 月  潭  待  离 人  归  
bì shǔ shān zhuāng fēi huā zhuì 
避 暑  山   庄     飞  花  坠   
hé : 
合 : 
nǐ zài gù gōng děng zhe shuí 
你 在  故 宫   等   着  谁   
nǚ : 
女 : 
wǒ men yì qǐ qù kàn kan 
我 们  一 起 去 看  看  
qiān lǐ xiù lì de càn làn 
千   里 秀  丽 的 灿  烂  
wàn lǐ mián yán de jīng tàn 
万  里 绵   延  的 惊   叹  
zhōng huá hǎo hé shān 
中    华  好  河 山   
wǒ men yì qǐ qù kàn kan 
我 们  一 起 去 看  看  
qiān lǐ jiāng líng yí rì hái 
千   里 江    陵   一 日 还  
míng tiān xiàng yáng guāng yáng fān 
明   天   向    阳   光    扬   帆  
hé : 
合 : 
zhōng huá hǎo hé shān 
中    华  好  河 山   
wǒ men yì qǐ qù kàn kan 
我 们  一 起 去 看  看  
qiān lǐ xiù lì de càn làn 
千   里 秀  丽 的 灿  烂  
wàn lǐ mián yán de jīng tàn 
万  里 绵   延  的 惊   叹  
zhōng huá hǎo hé shān 
中    华  好  河 山   
wǒ men yì qǐ qù kàn kan 
我 们  一 起 去 看  看  
qiān lǐ jiāng líng yí rì hái 
千   里 江    陵   一 日 还  
míng tiān xiàng yáng guāng yáng fān 
明   天   向    阳   光    扬   帆  
zhōng huá hǎo hé shān 
中    华  好  河 山   
wǒ men yì qǐ qù kàn kan 
我 们  一 起 去 看  看  
qiān lǐ xiù lì de càn làn 
千   里 秀  丽 的 灿  烂  
wàn lǐ mián yán de jīng tàn 
万  里 绵   延  的 惊   叹  
zhōng huá hǎo hé shān 
中    华  好  河 山   
wǒ men yì qǐ qù kàn kan 
我 们  一 起 去 看  看  
qiān lǐ jiāng líng yí rì hái 
千   里 江    陵   一 日 还  
míng tiān xiàng yáng guāng yáng fān 
明   天   向    阳   光    扬   帆  
zhōng huá hǎo hé shān 
中    华  好  河 山   
zhōng huá hǎo hé shān 
中    华  好  河 山   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.