Jun Yu Gui 君欲归 Want To Return Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ye Li 叶里 Guo Feng Yin Yue Lian Meng 国风音乐联盟

Jun Yu Gui 君欲归 Want To Return Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ye Li 叶里 Guo Feng Yin Yue Lian Meng 国风音乐联盟

Chinese Song Name:Jun Yu Gui 君欲归 
English Translation Name:Want To Return 
Chinese Singer: Ye Li 叶里 Guo Feng Yin Yue Lian Meng 国风音乐联盟
Chinese Composer:Mo Qing 莫卿
Chinese Lyrics:Yu Xiao Ming 于晓明

Jun Yu Gui 君欲归 Want To Return Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ye Li 叶里 Guo Feng Yin Yue Lian Meng 国风音乐联盟

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

xián yún chū xiù qiān zhòng cuì 
闲   云  出  岫  千   重    翠  
yì zhóu dān qīng miáo shān shuǐ 
一 轴   丹  青   描   山   水   
zhé zhī lú dí qīng qīng chuī 
折  支  芦 笛 轻   轻   吹   
xié yáng yù liú què bèi lú cí cuī 
斜  阳   欲 留  却  被  鸬 鹚 催  
cǎi dié rào zhī zhān lù zuì 
彩  蝶  绕  枝  沾   露 醉  
xiū shuō míng yuè wàn nián bēi 
休  说   明   月  万  年   杯  
jì fēng jiàn liáng rén nán mèi 
霁 风   渐   凉    人  难  寐  
nán miáo dāng nián jiù suì 
难  描   当   年   旧  岁  
jūn yù guī   táo huā fēi   tí lián shuí 
君  欲 归    桃  花  飞    啼 怜   谁   
jǐ zhǎn xiāng sī   huà zuò shǒu zhōng fèng huáng bēi 
几 盏   相    思   化  作  手   中    凤   凰    杯  
dàn qiú zhāo zhāo zuì   bú wèn xǐ yǔ bēi 
但  求  朝   朝   醉    不 问  喜 与 悲  
yì lóu xīn yuè sì nǐ   qiǎn qiǎn de wān méi 
一 楼  新  月  似 你   浅   浅   的 弯  眉  
xián yún chū xiù qiān zhòng cuì 
闲   云  出  岫  千   重    翠  
yì zhóu dān qīng miáo shān shuǐ 
一 轴   丹  青   描   山   水   
zhé zhī lú dí qīng qīng chuī 
折  支  芦 笛 轻   轻   吹   
xié yáng yù liú què bèi lú cí cuī 
斜  阳   欲 留  却  被  鸬 鹚 催  
cǎi dié rào zhī zhān lù zuì 
彩  蝶  绕  枝  沾   露 醉  
xiū shuō míng yuè wàn nián bēi 
休  说   明   月  万  年   杯  
jì fēng jiàn liáng rén nán mèi 
霁 风   渐   凉    人  难  寐  
nán miáo dāng nián jiù suì 
难  描   当   年   旧  岁  
jūn yù guī   táo huā fēi   tí lián shuí 
君  欲 归    桃  花  飞    啼 怜   谁   
jǐ zhǎn xiāng sī   huà zuò shǒu zhōng fèng huáng bēi 
几 盏   相    思   化  作  手   中    凤   凰    杯  
dàn qiú zhāo zhāo zuì   bú wèn xǐ yǔ bēi 
但  求  朝   朝   醉    不 问  喜 与 悲  
yì lóu xīn yuè sì nǐ   qiǎn qiǎn de wān méi 
一 楼  新  月  似 你   浅   浅   的 弯  眉  
jūn yù guī   yàn nán fēi   xīn nán suí 
君  欲 归    雁  南  飞    心  难  随  
zuò kàn yú xiá huī   lún luò cháng tiān hé qiū shuǐ 
坐  看  余 霞  辉    沦  落  长    天   和 秋  水   
cǐ yì wú rén huì   tiān jǐ fēn qiáo cuì 
此 意 无 人  会    添   几 分  憔   悴  
yí yè xīn yǔ fēi fēi   qiān wàn yù zhū zhuì 
一 夜 新  雨 菲  菲    千   万  玉 珠  坠   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.