Jun Ling Ru Shan 军令如山 Military Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wang Qi 王琪

Jun Ling Ru Shan 军令如山 Military Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wang Qi 王琪

Chinese Song Name: Jun Ling Ru Shan 军令如山
English Tranlation Name: Military 
Chinese Singer: Wang Qi 王琪
Chinese Composer: Xiao Wei 小魏
Chinese Lyrics: Xu Jie 徐杰

Jun Ling Ru Shan 军令如山 Military Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wang Qi 王琪

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

huáng shā màn juǎn   cháng hé luò rì yuán 
黄    沙  漫  卷     长    河 落  日 圆   
shuò fēng yí yè chuī chè   xīng dǒu hán 
朔   风   一 夜 吹   彻    星   斗  寒  
qiān zhàng dēng lán shān   qiān shēng tàn 
千   账    灯   阑  珊     千   声    叹  
shí guāng cuī bái   duō shǎo huá nián 
时  光    催  白    多  少   华  年   
mǎ tí líng luàn   mèng huí yáng liǔ àn 
马 蹄 凌   乱     梦   回  杨   柳  岸 
fán huā sì jǐn mò shàng   zhào chūn shān 
繁  花  似 锦  陌 上      照   春   衫   
yī rén xiào yàn yàn   sù qiān bàn 
伊 人  笑   晏  晏    诉 牵   绊  
tiān yá zhí chǐ   liáng xiāo kǔ duǎn 
天   涯 咫  尺    良    宵   苦 短   
luò tuò   zǎi jiǔ xíng   shān gāo lù yuǎn 
落  拓    载  酒  行     山   高  路 远   
duō qíng mò xiào wǒ   xíng zhī yǐng dān 
多  情   莫 笑   我   形   只  影   单  
mèng zài yún duān   zuì yǎn kàn qiān fān 
梦   在  云  端     醉  眼  看  千   帆  
dàn jiàn gāo gē   lèi luò yǔ lián lián 
弹  剑   高  歌   泪  落  雨 涟   涟   
jì mò zǎi jiǔ xíng   jiāng hú rěn rǎn 
寂 寞 载  酒  行     江    湖 荏  苒  
nuò yán yīng xiào wǒ   fù le hóng yán 
诺  言  应   笑   我   负 了 红   颜  
míng yuè wàn lǐ   jǔ bēi xiàng gù yuán 
明   月  万  里   举 杯  向    故 园   
bú jìn sī niàn   yǐn gān zài zhēn mǎn 
不 尽  思 念     饮  干  再  斟   满  
mǎ tí líng luàn   mèng huí yáng liǔ àn 
马 蹄 凌   乱     梦   回  杨   柳  岸 
fán huā sì jǐn mò shàng   zhào chūn shān 
繁  花  似 锦  陌 上      照   春   衫   
yī rén xiào yàn yàn   sù qiān bàn 
伊 人  笑   晏  晏    诉 牵   绊  
tiān yá zhí chǐ   liáng xiāo kǔ duǎn 
天   涯 咫  尺    良    宵   苦 短   
luò tuò   zǎi jiǔ xíng   shān gāo lù yuǎn 
落  拓    载  酒  行     山   高  路 远   
duō qíng mò xiào wǒ   xíng zhī yǐng dān 
多  情   莫 笑   我   形   只  影   单  
mèng zài yún duān   zuì yǎn kàn qiān fān 
梦   在  云  端     醉  眼  看  千   帆  
dàn jiàn gāo gē   lèi luò yǔ lián lián 
弹  剑   高  歌   泪  落  雨 涟   涟   
jì mò zǎi jiǔ xíng   jiāng hú rěn rǎn 
寂 寞 载  酒  行     江    湖 荏  苒  
nuò yán yīng xiào wǒ   fù le hóng yán 
诺  言  应   笑   我   负 了 红   颜  
míng yuè wàn lǐ   jǔ bēi xiàng gù yuán 
明   月  万  里   举 杯  向    故 园   
bú jìn sī niàn   yǐn gān zài zhēn mǎn 
不 尽  思 念     饮  干  再  斟   满  
bú jìn sī niàn   yǐn gān zài zhēn mǎn 
不 尽  思 念     饮  干  再  斟   满  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.