Ju Ji 俱寂 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Luo Jie 洛劫

  0
  123
  Ju Ji 俱寂 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Luo Jie 洛劫
  Ju Ji 俱寂 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Luo Jie 洛劫

  Chinese Song Name:Ju Ji 俱寂
  English Translation Name:Still
  Chinese Singer:Luo Jie 洛劫
  Chinese Composer:Luo Jie 洛劫
  Chinese Lyrics:Cang Hai Fu Ping Ke 沧海浮萍客

  Ju Ji 俱寂 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Luo Jie 洛劫

  Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

  mèng yě hún méng kuáng huā bì yǐng jiāo bì tíng liáo tiāo lián yì shēng jīng léi
  梦 也 浑 蒙 狂 花 壁 影 交 臂 庭 燎 挑 帘 一 声 惊 雷
  fù lù fén zuò fù zhōu qiú yú yì jí qiú jiàn yún diān xuē zú cún shēn ér yǐ
  覆 鹿 焚 作 覆 舟 求 鱼 意 即 求 剑 云 巅 削 足 存 身 而 已
  fēn yù yì rén céng jié liú shuǐ lài yǒu qí cè tú lóng shù wéi shuí xí
  分 御 异 人 曾 截 流 水 赖 有 奇 策 屠 龙 术 为 谁 习
  dào xuè liú tú bì zhuàng yì diǎn líng xī biàn gǎn chēng wàn wàn rén zhōng zuì zhī jǐ
  到 血 流 涂 壁 撞 一 点 灵 犀 便 敢 称 万 万 人 中 最 知 己
  dāng rì xiān zhǐ qiè qiè zhuō yī jū jīn xiāo hán bǐ jiāo ráo xué bèi cì
  当 日 纤 指 怯 怯 捉 衣 裾 今 宵 寒 匕 娇 娆 学 背 刺
  jué pāo guò qù xīn gèng zhì qīng kuáng yán 「 liú rǔ huó mìng tiān bù xǔ 」
  决 抛 过 去 心 更 掷 轻 狂 言 「 留 汝 活 命 天 不 许 」
  liè jiǔ hún le yōu lán xiāng sān dú cuì shēng líng lóng gǔ
  烈 酒 混 了 幽 兰 香 三 毒 淬 生 玲 珑 骨
  jiá àn chén bīng jīn wú fàn yè sǐ kè qián hé liáng yòu jiān fēng zhù huǒ shì
  夹 岸 陈 兵 金 吾 犯 夜 死 客 潜 河 梁 又 兼 风 助 火 势
  tī ruǐ zān dēng gōu chán chū jǐ fēn jiā ǒu zuò yuàn lǚ
  剔 蕊 簪 灯 勾 缠 出 几 分 佳 偶 作 怨 侣
  xūn jīn xì tóng zhāo yáo fēng yān tài píng hé wù tàn náng lái qǔ
  熏 金 细 瞳 招 摇 烽 烟 太 平 何 物 探 囊 来 取
  mǎn mù suǒ jiàn réng bù jí tā fā sī bié qù ěr hòu jǐng cè huì duǒ hóng fú qú
  满 目 所 见 仍 不 及 她 发 丝 别 去 耳 后 颈 侧 绘 朵 红 芙 蕖
  shuí jiāo nǐ cuò qiān le dí shǒu zuò zhí shǒu qiě jiù yǐ chuī rèn zhè xiàn tóu hái bái tóu
  谁 教 你 错 牵 了 敌 手 作 执 手 且 就 以 吹 刃 这 献 头 还 白 头
  shén bǐ shū shēng yáo guà xiàng shì tún bāo suì jié hóng yáng shèng shì zì cǐ xū huà
  神 笔 书 生 摇 卦 象 示 屯 剥 岁 劫 红 羊 盛 世 自 此 虚 话
  zhēn zhì zhōng bēi tiáo xiào zài féng rú cǐ xīn qī bì jiāo hǎi yǔ qīng yàn
  斟 至 终 杯 调 笑 再 逢 如 此 心 期 必 教 海 宇 清 晏
  shuō jiàn huàn le shuō chán tūn bài zhǐ zuò tūn ěr xuān huá jǔ mèi bù yóu jué dǎo
  说 剑 换 了 说 禅 吞 败 只 作 吞 饵 喧 哗 举 袂 不 由 绝 倒
  zhuǎn láng yīng jiàn wēi guàn lián pèi hè chǎng zhū lǚ tīng sān tàn qǐ fèng chí
  转 廊 应 见 危 冠 莲 佩 鹤 氅 朱 履 听 三 叹 起 凤 池
  rèn qián shēng zhòng dào lǎn yuè jiàn wú míng jìn juān le tōng shēn kuáng huì bàn chī yú
  认 前 生 重 到 揽 月 鉴 无 明 尽 捐 了 通 身 狂 慧 扮 痴 愚
  tā běn gū wáng zhǎng shàng bì yù píng dǐ shì cháng xiù wò xuán dòng gōng qīng
  她 本 孤 王 掌 上 碧 玉 瓶 底 事 长 袖 斡 旋 动 公 卿
  bài jiù qī táo lǐ chì wèi yú yáo zhuó 「 yóu jìng xiān shī quán lìng míng 」
  拜 旧 蹊 桃 李 叱 谓 余 谣 诼 「 犹 敬 先 师 全 令 名 」
  zhòng xià gù rén méi zǐ jiǔ jiàng bō rú gěng méi shān cù
  仲 夏 故 人 梅 子 酒 绛 波 如 哽 眉 山 蹙
  zèng yǔ yí shén pàn yǔ ān qǐn jìng fēng hóu jiàn xuè hái yǐ chuān cháng dú yào
  赠 与 怡 神 盼 予 安 寝 竟 封 喉 见 血 还 以 穿 肠 毒 药
  pīn zuàn shí zhǐ jié qiáo yuè xìn měi hé rì fù dēng lín
  拚 攥 十 指 诘 峤 岳 信 美 何 日 赴 登 临
  qí hòu shù zǎi bú shì yīn fú bú fèi dāo bīng bù xī yú mìng
  其 后 数 载 不 释 阴 符 不 废 刀 兵 不 惜 馀 命
  chěng huái yù mù wéi dú tān tā yì gōu yǎn fēng yàn lì jié huǒ hán shà sì hán qíng
  骋 怀 寓 目 惟 独 贪 她 一 钩 眼 锋 艳 厉 劫 火 含 煞 似 含 情
  kōng jiāo wǒ shěng dìng le bàn shēng dà huò guī dà xuě fēn míng shì guài huàn zhōng xuè huā tí méi huā
  空 教 我 省 定 了 半 生 大 惑 归 大 雪 分 明 是 怪 幻 中 血 花 题 梅 花
  níng móu yì diǎn gū guāng yào líng chū hóng dōng fāng jiàn bái tiān dì gǎo sù jù jìng
  凝 眸 一 点 孤 光 曜 灵 初 红 东 方 渐 白 天 地 缟 素 俱 静

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here