Jiu Yue Tian 九月天 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ming Jue 名决

Jiu Yue Tian 九月天 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ming Jue 名决

Chinese Song Name: Jiu Yue Tian 九月天
English Tranlation Name: September Day
Chinese Singer: Ming Jue 名决
Chinese Composer: Ming Jue 名决
Chinese Lyrics: Ming Jue 名决

Jiu Yue Tian 九月天 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ming Jue 名决

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

jiǔ yuè tiān yǔ fēn fēi 
九  月  天   雨 纷  飞  
bīng lěng de yè shuí luò lèi 
冰   冷   的 夜 谁   落  泪  
jiǔ yuè tiān běi fēng chuī 
九  月  天   北  风   吹   
gǎn wèn gōng zǐ wèi le shuí 
敢  问  公   子 为  了 谁   
jiǔ yuè tiān cè mǎ zhuī 
九  月  天   策 马 追   
zài bú jiàn nǐ de mào měi 
再  不 见   你 的 貌  美  
gǔ lái jīn wǎng fěn hóng 
古 来  今  往   粉  红   
yī rén qiáo cuì gū dú rù shuì 
伊 人  憔   悴  孤 独 入 睡   
jiǔ yuè tiān duàn qiáo biān 
九  月  天   断   桥   边   
kú hǎi yí wàng jì wú biān 
苦 海  一 望   际 无 边   
jiǔ yuè tiān yì fèng xiān 
九  月  天   忆 奉   先   
qīng sī bái fà wéi shuí qiān 
青   丝 白  发 为  谁   牵   
jiǔ yuè tiān hǒu cāng tiān 
九  月  天   吼  苍   天   
huā yán qiǎo yǔ yuē chéng piān 
花  言  巧   语 曰  成    篇   
gǔ lái jīn wǎng kàn pò hóng chén 
古 来  今  往   看  破 红   尘   
zuì jiǔ zuò shī chéng xiān 
醉  酒  作  诗  成    仙   
jiǔ yuè méng lóng xì yǔ 
九  月  朦   胧   细 雨 
yuǎn chù huā jiào zài jǔ 
远   处  花  轿   在  举 
xiǎng qǐ nǐ de tián yán mì yǔ 
想    起 你 的 甜   言  蜜 语 
hái yǒu nǐ de zàn xǔ 
还  有  你 的 赞  许 
jiǔ yuè lǎo shù luò yè 
九  月  老  树  落  叶 
huā cǎo yě zài diāo xiè 
花  草  也 在  凋   谢  
céng jīng yōng yǒu nǐ de yì qiè 
曾   经   拥   有  你 的 一 切  
xiàn zài zhǐ shèng shì jiè 
现   在  只  剩    世  界  
jì yì yě zài fàn huáng 
记 忆 也 在  泛  黄    
xī yáng hóng sè de chuáng 
夕 阳   红   色 的 床     
dāng nián jùn xiù de láng 
当   年   俊  秀  的 郎   
gé zhe yì céng lǎo qiáng 
隔 着  一 层   老  墙    
jiǔ yuè de tiān nǐ wǒ xiāng gé nán běi liǎng biān 
九  月  的 天   你 我 相    隔 南  北  两    边   
jiù ràng zhè shǒu qǔ huà zuò sī niàn 
就  让   这  首   曲 化  作  思 念   
jiǔ yuè tiān yí zhòng shān 
九  月  天   一 重    山   
màn tiān huā wǔ wéi shuí yàn 
漫  天   花  舞 为  谁   艳  
jiǔ yuè tiān wéi nǎ bān 
九  月  天   为  哪 般  
jiāo nǚ róng yán hé shí huān 
娇   女 容   颜  何 时  欢   
jiǔ yuè tiān zài yáng fān 
九  月  天   再  扬   帆  
chuān yáng guò hǎi xún lóng zān 
穿    洋   过  海  寻  龙   簪  
gǔ lái jīn wǎng qióng lóu yù yǔ 
古 来  今  往   琼    楼  玉 宇 
nǐ wǒ qíng wéi shuí luàn 
你 我 情   为  谁   乱   
jiǔ yuè tiān niàn wú biān 
九  月  天   念   无 边   
nài hé yī rén sī wàn qiān 
奈  何 伊 人  思 万  千   
jiǔ yuè tiān qiú shén xiān 
九  月  天   求  神   仙   
yī rén hé shí zài yǎn qián 
伊 人  何 时  在  眼  前   
jiǔ yuè tiān shān shuǐ jiān 
九  月  天   山   水   间   
wò lóng chuán tóu jǐ liǎng qián 
卧 龙   船    头  几 两    钱   
gǔ lái jīn wǎng néng rén yì shì 
古 来  今  往   能   人  异 士  
jǐ rén kàn pò shì jiān 
几 人  看  破 世  间   
wā wō 
哇 喔 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.