Jiu Jiu Ba Shi Yi 九九八十一 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Shuang Sheng 双笙 Yi Yan 易言 Fan Qi 樊棋 Nan Jiu 南久

Jiu Jiu Ba Shi Yi 九九八十一 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Shuang Sheng 双笙 Yi Yan 易言 Fan Qi 樊棋 Nan Jiu 南久

Chinese Song Name: Jiu Jiu Ba Shi Yi 九九八十一
English Tranlation Name: Ninety-nine Eighty-one
Chinese Singer:  Shuang Sheng 双笙 Yi Yan 易言 Fan Qi 樊棋 Nan Jiu 南久 
Chinese Composer:  Wu Gui Sui 乌龟Sui
Chinese Lyrics:  Xie Jiao Jiao Zhu Bu Yu Gou Qie 邪叫教主不与苟且  

Jiu Jiu Ba Shi Yi 九九八十一 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Shuang Sheng 双笙 Yi Yan 易言 Fan Qi 樊棋 Nan Jiu 南久 

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

nán jiǔ : 
南  久  : 
shàng lù gǒng zhōu yù hǔ xióng 
上    路 巩   州   遇 虎 熊    
wǔ bǎi nián qián yì chǎng fēng 
五 百  年   前   一 场    疯   
téng xiāo yòu shì sūn wù kōng 
腾   霄   又  是  孙  悟 空   
yì yán : 
易 言  : 
shī mǎ yīng chóu jiàn fēi bái lóng 
失  马 鹰   愁   涧   飞  白  龙   
shā hé zǔ duàn lù nán tōng 
沙  河 阻 断   路 难  通   
fú líng shān zhōng shōu tiān péng 
福 陵   山   中    收   天   蓬   
shuāng shēng : 
双     笙    : 
lǐng shàng qián xíng nì huáng fēng 
岭   上    前   行   逆 黄    风   
qī xīng bú zhào bō yuè dòng 
七 星   不 照   波 月  洞   
qiān nián bái gǔ huà yīn fēng 
千   年   白  骨 化  阴  风   
fán qí : 
樊  棋 : 
yú lán wǎng tōng tiān yì wěi hóng 
鱼 篮  网   通   天   一 尾  红   
zǐ jīn hú lu èr dào tóng 
紫 金  葫 芦 二 道  童   
jiǔ wěi lǎo hú gǎn yā lóng 
九  尾  老  狐 敢  压 龙   
shuāng shēng : bái hóng zhuì xuě làng jī shí suì 
双     笙    : 白  虹   坠   雪  浪   击 石  碎  
yì yán : sī guī nán guī 
易 言  : 思 归  难  归  
fán qí : duò huí lún huí 
樊  棋 : 堕  回  轮  回  
nán jiǔ : yuè mǎn yì jiāng shuǐ qián shì mò zhuī 
南  久  : 月  满  一 江    水   前   世  莫 追   
fán qí : 
樊  棋 : 
fú zé jù bǎo xiàng 
福 泽 聚 宝  象    
chūn fēng dù bú ràng luò yáng 
春   风   度 不 让   洛  阳   
yù miàn hú zhé lán xiāng 
玉 面   狐 折  兰  香    
qī jué yá shàng àn fú chì sè dà mǎng 
七 绝  崖 上    暗 伏 赤  色 大 蟒   
yì yán : 
易 言  : 
guò xī liáng nǚ ér guó yuān yāng luó zhàng 
过  西 梁    女 儿 国  鸳   鸯   罗  帐    
yú sān dào dòu fǎ xiāng 
舆 三  道  斗  法 相    
huǒ yún yáng 
火  云  扬   
míng qiāng yì dǎng àn jiàn nán fáng 
明   枪    易 挡   暗 箭   难  防   
shuāng shēng : 
双     笙    : 
shí fāng mó 
十  方   魔 
kě yǐn zhe wǒ de cuì ruò 
渴 饮  着  我 的 脆  弱  
píng nǐ jì fǎ xiāng pò 
凭   你 计 法 相    迫 
zhú gè jī pò yào nǐ shí wǒ bén sè 
逐  个 击 破 要  你 识  我 本  色 
nán jiǔ : 
南  久  : 
wàn lǐ è  
万  里 恶 
cuī kuǎ le wǒ de chén mò 
摧  垮  了 我 的 沉   默 
yì jiān dān 
一 肩   担  
lù kán kě 
路 坎  坷 
wǒ bù shuō 
我 不 说   
yòu hé xū páng rén lái jiáo kǒu shé 
又  何 须 旁   人  来  嚼   口  舌  
yì yán 、 fán qí : 
易 言  、 樊  棋 : 
jiè shàn cuì yún fǎng luó chà 
借  扇   翠  云  访   罗  刹  
bì bō tán nèi jié qīn yàn 
碧 波 潭  内  结  亲  宴  
zhāo lái jiǔ tóu de fù mǎ 
招   来  九  头  的 驸 马 
nán jiǔ 、 shuāng shēng : 
南  久  、 双     笙    : 
wù yǐn jīn bān bào shēn lì zhǎo 
雾 隐  金  斑  豹  伸   利 爪   
chéng běi huáng shī dào dìng pá 
城    北  黄    狮  盗  钉   耙 
bái máo xiǎo shǔ tōu zhú huā 
白  毛  小   鼠  偷  烛  花  
yì yán 、 nán jiǔ : 
易 言  、 南  久  : 
sī xiāng wèi gǎn tīng pí pá 
思 乡    未  敢  听   琵 琶 
shè hún qǔ hòu sān gǔ chā 
摄  魂  曲 后  三  股 叉  
yì zhāo mìng duàn měi rén huà 
一 朝   命   断   美  人  画  
fán qí 、 shuāng shēng : 
樊  棋 、 双     笙    : 
liù ěr huàn xíng nán biàn zhēn jiǎ 
六  耳 幻   形   难  辨   真   假  
tài suì yáo líng huàn fēng shā 
太  岁  摇  铃   唤   风   沙  
yù tù pāo xiù gāo tái dā 
玉 兔 抛  绣  高  台  搭 
hé : hóng ní chuí jiǔ chóng zǐ yún fēi 
合 : 红   霓 垂   九  重    紫 云  飞  
jiǔ guī wèi guī yù huí hèn huí 
久  归  未  归  欲 回  恨  回  
hé : fán tāi qià dēng duì 
合 : 凡  胎  恰  登   对  
tiān mìng nán wéi 
天   命   难  违  
nán jiǔ : 
南  久  : 
bǐ qiū zǒu bái lù 
比 丘  走  白  鹿 
shí sān niáng qíng sī chán fù 
十  三  娘    情   丝 缠   缚 
wū páo jūn shēng bǎi mù 
乌 袍  君  生    百  目 
miào qián lán lù zì chēng huáng méi lǎo zǔ 
庙   前   拦  路 自 称    黄    眉  老  祖 
shuāng shēng : 
双     笙    : 
jiāng yún fú 
将    云  拂 
gū zhí gōng duì tán shī fù 
孤 直  公   对  谈  诗  赋 
hái wèi néng dǐ tiān zhú 
还  未  能   抵 天   竺  
jīn píng fǔ 
金  平   府 
yuè zhǎn hóng chén fǔ pì hán shǔ 
钺  斩   红   尘   斧 辟 寒  暑  
fán qí : 
樊  棋 : 
zhòng bí zhě 
众    笔 者  
cháo xiào zhe wǒ de tān dé 
嘲   笑   着  我 的 贪  得 
cáng měi jiǔ 
藏   美  酒  
yǒu shèn zhě 
有  甚   者  
shuí què gǎn shuō zì jǐ fàng sì zuì guò 
谁   却  敢  说   自 己 放   肆 醉  过  
yì yán : 
易 言  : 
xiū guài wǒ 
休  怪   我 
zhè bàn shēng chī qíng shà duō 
这  半  生    痴  情   煞  多  
huó yì zāo  
活  一 遭   
fēng liú kè 
风   流  客 
mù jiāo é  
慕 娇   娥 
dàn yuàn bào yōng shì jiān zhēn jué sè 
但  愿   抱  拥   世  间   真   绝  色 
nán jiǔ : 
南  久  : 
fú shì qiān xún mò 
浮 世  千   寻  沫 
chōng dàn le wǒ de lún kuò 
冲    淡  了 我 的 轮  廓  
shuāng shēng : 
双     笙    : 
zòng shēn rù chén āi lǐ 
纵   身   入 尘   埃 里 
léi yǔ dà zuò wǒ yě fàng shēng ér gē 
雷  雨 大 作  我 也 放   声    而 歌 
fán qí : 
樊  棋 : 
fāng cùn zhōng 
方   寸  中    
fāng cùn què bù néng dìng duó 
方   寸  却  不 能   定   夺  
yì yán : 
易 言  : 
qī shí èr bān dǎn pò 
七 十  二 般  胆  魄 
zhè cì wǒ jué yì bù shǎn duǒ 
这  次 我 决  意 不 闪   躲  
hé : 
合 : 
shì zūn rú lái fó 
世  尊  如 来  佛 
jié wèn zhe wǒ de zhí zhuó 
诘  问  着  我 的 执  着   
dāng nián wǒ yáo chí kè 
当   年   我 瑶  池  刻 
nào dé tòng kuài bìng wèi xiǎng guò tài duō 
闹  得 痛   快   并   未  想    过  太  多  
zhuàng zuì zé 
状     罪  责 
ná niē le wǒ de yè guǒ 
拿 捏  了 我 的 业 果  
kě wán xīn 
可 顽  心  
bù fú cuò 
不 服 错  
bù sī guò 
不 思 过  
qí tiān dà shèng dì shàng xíng zhě 
齐 天   大 圣    地 上    行   者  
nà chuán shuō 
那 传    说   
wàng què le wǒ de jì mò 
忘   却  了 我 的 寂 寞 
yīng xióng míng bù kān dé 
英   雄    名   不 堪  得 
hé bì jiào wǒ hùn dùn tú fèi kǒu mò 
何 必 较   我 混  沌  徒 费  口  沫 
zhè rén jiān 
这  人  间   
bì jìng wǒ zhēn zhèng zǒu guò 
毕 竟   我 真   正    走  过  
yì tú píng jiǔ bǎi bō jiǔ qiān cuò 
一 途 平   九  百  波 九  千   错  
líng yún dù chéng zhèng guǒ dàn wǒ 
凌   云  渡 成    正    果  但  我 
yǒu jiǔ jiǔ bā shí yì zhǒng bù shě 
有  九  九  八 十  一 种    不 舍  

English Translation For Jiu Jiu Ba Shi Yi 九九八十一

Nanjiu:

On the road, Gongzhou encountered a tiger bear

Five hundred years ago, a madness.

Teng-night is Sun Wukong again

Easy to say:

Lost horse, eagle sad flying white dragon

Shahe Blocks Road Difficult

The canopy in the fuling mountain

Double :

Ridge on the front retrograde yellow wind  

Seven-star not in wave moon hole  

Thousands of years of white bone-in-the-air  

Chess :

Fish basket net through day one tail red  

Purple Gold Hulu Two Road Kids  

Nine tail old fox dare to press dragon  

Double : White Rainbow Drops Snow Waves Breaking Stone 

Easy to say : thinking about the difficult return 

Chess : Falling Back Round 

South long : month full one river water before the world Mo chase  

Chess :

Fu Ze Poly Treasure Elephant   

Spring wind does not let Luo Yang  

Jade-faced fox folds orchid   

Seven Cliffs on dark volts red big dragonfly  

Easy to say:

Over the West Liang girl country, the country's account   

Public opinion three-way fighting law phase   

Fire Clouds Young  

Bright gun easy to block dark arrow difficult to prevent  

Double :

Ten Cubes

Thirsty drinking my brittle weakness 

By your method, force

One by one hit want you to see me this color

South:

Miles, evil.

Destroyed my silence

One shoulder burden 

Road

I don't say  

And why should someone else to chew the tongue 

Easy words, chess :

With Fan Cui Yun Visit LuoCha 

BiBo Tan Inside The Family Dinner 

Recruit ingress nine-headed horse

South Long, Double :

Mist hidden gold spot leopard stretches claws  

City North Yellow Lion Stealing Nails

White-haired rat steals candle flower 

Yi Yan, Nan Long :

Homesick not dare to listen to

Three-share fork after soul song 

One Dynasty, cut off the American painting 

Chess, Double :

Six-ear illusion difficult to distinguish true and false 

Too old ring bell call wind sand 

Jade Rabbit Throws Embroidery High Table Set

Co- Red Neon Sagging Nine Heavy Purple Cloud Fly 

Long return not to want to hate back 

Fit : Where the tire ChaDen pair 

Life is hard to violate 

South:

Beechu Walk White Deer

Ten three mother silk tangled

Wu robe Junsheng 100 eyes

Temple Pre-Block Road Self-Called Huang Mei Lao Zu

Double :

Will cloud brush

Lonely straight public to talk poetry

Not yet able to reach the day 

Kim Ping Fu

Slaying Red Dust Axe Sying Chilling Summer 

Chess :

All pens 

Laughing at my greed

Tibetan Wine 

There's even one 

Who dares to say that he self-indulgent drunk 

Easy to say:

Hugh, weird, me.

This half-life infatuation is so much 

Live One Suffer  

Wind Flow Guest

MuJiao

May embrace the world's true color

South:

Floating World Thousand Seeking

Diluting my wheel profile 

Double :

Into the dust

Ray Rain Big I Also Speak and Sing

Chess :

Square inch in   

Square inch but can't decide 

Easy to say:

Seven ten two kinds of bold

This time I decided not to dodge 

In:

The world is as if to come to Buddha

Asked about my execution  

When the year I'm a pool carve

Make a lot of pain and don't think too much 

Crime

Take pinched my business fruit 

Can be stubborn heart 

No, wrong. 

No, I've thought about it.  

Qi Tian Great Holy Place On the Walker 

That, the pass says  

Forget, but my loneliness

English male name is not worthy of

Why more than i chaos fee mouth moth

This man  

By, I'm really walking 

One way flat nine hundred waves nine thousand wrong  

Ling Yun Du cheng positive fruit but I

There are nine nine nine ten kinds of not to give 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.