Jiu Chong Jie 九重劫 Disasters Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ye Li 叶里

Jiu Chong Jie 九重劫 Disasters Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ye Li 叶里

Chinese Song Name: Jiu Chong Jie 九重劫
English Tranlation Name: Disasters
Chinese Singer: Ye Li 叶里
Chinese Composer: Lei Zhen 雷震
Chinese Lyrics:Ye Li 叶里

Jiu Chong Jie 九重劫 Disasters Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ye Li 叶里

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yí zhòng qiū shuāng   yí zhòng wēi liáng  
一 重    秋  霜       一 重    微  凉     
yí chóng chóng yuǎn fāng 
一 重    重    远   方   
sì mèng sì xǐng  
似 梦   似 醒    
sì huàn yǐng zhōng xiāng shǒu yòu xiāng wàng 
似 幻   影   中    相    守   又  相    望   
yí zhòng chóu chàng   yí zhòng qīng kuáng  
一 重    惆   怅      一 重    轻   狂     
yí chóng chóng de niàn xiǎng 
一 重    重    的 念   想    
sì yuǎn sì jìn  
似 远   似 近   
sì tiān dì jiān wéi yī de xīng máng 
似 天   地 间   唯  一 的 星   芒   
xīn dǐ shāng   wéi ài ér nán wàng 
心  底 殇      为  爱 而 难  忘   
cǐ shēng zhǎng   wéi tā rén hóng zhuāng 
此 生    长      为  他 人  红   妆     
yǔ líng huà zuò qíng sī sān qiān zhàng 
羽 灵   化  作  情   思 三  千   丈    
hóng dòu wéi yìn chéng xiāng sī tāng 
红   豆  为  印  成    相    思 汤   
yù yǔ jūn xiāng zhī   mèng rù dié  
欲 与 君  相    知    梦   入 蝶   
zài yǔ jūn xiāng zhī   shuǐ wéi jié  
再  与 君  相    知    水   为  竭   
zòng rán shān wú líng   dōng léi xià yù xuě  
纵   然  山   无 陵     冬   雷  夏  遇 雪   
tiān dì hé   zěn gǎn yǔ jūn jué  
天   地 合   怎  敢  与 君  绝   
yí zhòng cāng huáng   yí zhòng xīn shāng  
一 重    仓   惶      一 重    心  伤     
yí chóng chóng de sī liang 
一 重    重    的 思 量    
sì àn sì míng  
似 暗 似 明    
sì jiǔ shì lǐ mái zàng de guò wǎng 
似 九  世  里 埋  葬   的 过  往   
xīn dǐ shāng   wéi ài ér nán wàng 
心  底 殇      为  爱 而 难  忘   
cǐ shēng zhǎng   wéi tā rén hóng zhuāng 
此 生    长      为  他 人  红   妆     
yǔ líng huà zuò qíng sī sān qiān zhàng 
羽 灵   化  作  情   思 三  千   丈    
hóng dòu wéi yìn chéng xiāng sī tāng 
红   豆  为  印  成    相    思 汤   
yù yǔ jūn xiāng zhī   mèng rù dié  
欲 与 君  相    知    梦   入 蝶   
zài yǔ jūn xiāng zhī   shuǐ wéi jié  
再  与 君  相    知    水   为  竭   
zòng rán shān wú líng   dōng léi xià yù xuě  
纵   然  山   无 陵     冬   雷  夏  遇 雪   
tiān dì hé   zěn gǎn yǔ jūn jué  
天   地 合   怎  敢  与 君  绝   
yù yǔ jūn xiāng zhī   mèng rù dié  
欲 与 君  相    知    梦   入 蝶   
zài yǔ jūn xiāng zhī   shuǐ wéi jié  
再  与 君  相    知    水   为  竭   
zòng rán shān wú líng   dōng léi xià yù xuě  
纵   然  山   无 陵     冬   雷  夏  遇 雪   
tiān dì hé   zěn gǎn yǔ jūn jué  
天   地 合   怎  敢  与 君  绝   
tiān dì hé   zěn gǎn yǔ jūn jué  
天   地 合   怎  敢  与 君  绝   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.