Jing Ci Ling 京辞令 Language Appropriate To The Occasion Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Tian Yin Yue She 小田音乐社 Zhuo Yao 灼夭

Jing Ci Ling 京辞令 Language Appropriate To The Occasion Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Tian Yin Yue She 小田音乐社 Zhuo Yao 灼夭

Chinese Song Name: Jing Ci Ling 京辞令 
English Tranlation Name: Language Appropriate To The Occasion 
Chinese Singer: Xiao Tian Yin Yue She 小田音乐社 Zhuo Yao 灼夭
Chinese Composer: Li Yan 李岩
Chinese Lyrics: Tao Jiu 陶旧

Jing Ci Ling 京辞令 Language Appropriate To The Occasion Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Tian Yin Yue She 小田音乐社 Zhuo Yao 灼夭

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

mén wài táo huā yìng shí lǐ cháng jiē 
门  外  桃  花  映   十  里 长    街  
xì tái shàng rén yǐng chóng dié 
戏 台  上    人  影   重    叠  
yàn xián chūn ní chí guī   liǔ xù fēn fēi 
燕  衔   春   泥 迟  归    柳  絮 纷  飞  
rì mù   qún shān huī yìng yóu rán shuì 
日 暮   群  山   辉  映   犹  然  睡   
yì qǔ xīn lìng shēng shēng hū bēi qiē 
一 曲 新  令   声    声    呼 悲  切  
xì zhōng rén qiáo cuì   yì jié   huā xì   chén zuì 
戏 中    人  憔   悴    一 节    花  戏   沉   醉  
mǎn zuò qǐ   shēng wēi   pāi àn jiào jué 
满  座  起   声    微    拍  案 叫   绝  
yì shēn fèng guàn xiá yī 
一 身   凤   冠   霞  衣 
shuǎ huā qiāng zhé zi xì 
耍   花  枪    折  子 戏 
bù zhī tái xià shuí rén néng jiě qǔ zhòng yì 
不 知  台  下  谁   人  能   解  曲 中    意 
yì bēi xǐ fú xiù lǐ 
一 悲  喜 拂 袖  礼 
èr guì bài kòu shǒu jìng 
二 跪  拜  叩  首   敬   
sù shǒu niǎn lán xiǎo diào sān shí lǐ 
素 手   捻   兰  小   调   三  十  里 
qiě shì yú jī shàng zhuāng dié yī 
且  是  虞 姬 上    妆     蝶  衣 
shēng dàn chǒu jué chàng niàn dǎ zuò yì chǎng xì 
生    旦  丑   角  唱    念   打 做  一 场    戏 
rào liáng sān rì wěi wěi dòng tīng 
绕  梁    三  日 娓  娓  动   听   
xīn mào shén xíng hé yì néng yǒu jǐ 
心  貌  神   行   合 一 能   有  几 
mǎn zuò jiē huān yú 
满  座  皆  欢   愉 
wán zhuǎn qū zhé chàng jué sì zuò zhòng rén qǐ 
婉  转    曲 折  唱    绝  四 座  众    人  起 
shān hé biǎo lǐ jīng jiǔ bù xī 
山   河 表   里 经   久  不 息 
lín lí yǎn yì qǔ zhōng rén què wèi sàn jìn 
淋  漓 演  绎 曲 终    人  却  未  散  尽  
yì wèi shēn cháng tán xiào lùn gǔ jīn 
意 味  深   长    谈  笑   论  古 今  
mén wài táo huā yìng shí lǐ cháng jiē 
门  外  桃  花  映   十  里 长    街  
xì tái shàng rén yǐng chóng dié 
戏 台  上    人  影   重    叠  
yàn xián chūn ní chí guī   liǔ xù fēn fēi 
燕  衔   春   泥 迟  归    柳  絮 纷  飞  
rì mù   qún shān huī yìng yóu rán shuì 
日 暮   群  山   辉  映   犹  然  睡   
yì qǔ xīn lìng shēng shēng hū bēi qiē 
一 曲 新  令   声    声    呼 悲  切  
xì zhōng rén qiáo cuì   yì jié   huā xì   chén zuì 
戏 中    人  憔   悴    一 节    花  戏   沉   醉  
mǎn zuò qǐ   shēng wēi   pāi àn jiào jué 
满  座  起   声    微    拍  案 叫   绝  
yì shēn fèng guàn xiá yī 
一 身   凤   冠   霞  衣 
shuǎ huā qiāng zhé zi xì 
耍   花  枪    折  子 戏 
bù zhī tái xià shuí rén néng jiě qǔ zhòng yì 
不 知  台  下  谁   人  能   解  曲 中    意 
yì bēi xǐ fú xiù lǐ 
一 悲  喜 拂 袖  礼 
èr guì bài kòu shǒu jìng 
二 跪  拜  叩  首   敬   
sù shǒu niǎn lán xiǎo diào sān shí lǐ 
素 手   捻   兰  小   调   三  十  里 
qiě shì yú jī shàng zhuāng dié yī 
且  是  虞 姬 上    妆     蝶  衣 
shēng dàn chǒu jué chàng niàn dǎ zuò yì chǎng xì 
生    旦  丑   角  唱    念   打 做  一 场    戏 
rào liáng sān rì wěi wěi dòng tīng 
绕  梁    三  日 娓  娓  动   听   
xīn mào shén xíng hé yì néng yǒu jǐ 
心  貌  神   行   合 一 能   有  几 
mǎn zuò jiē huān yú 
满  座  皆  欢   愉 
wán zhuǎn qū zhé chàng jué sì zuò zhòng rén qǐ 
婉  转    曲 折  唱    绝  四 座  众    人  起 
shān hé biǎo lǐ jīng jiǔ bù xī 
山   河 表   里 经   久  不 息 
lín lí yǎn yì qǔ zhōng rén què wèi sàn jìn 
淋  漓 演  绎 曲 终    人  却  未  散  尽  
yì wèi shēn cháng tán xiào lùn gǔ jīn 
意 味  深   长    谈  笑   论  古 今  
qiě shì yú jī shàng zhuāng dié yī 
且  是  虞 姬 上    妆     蝶  衣 
shēng dàn chǒu jué chàng niàn dǎ zuò yì chǎng xì 
生    旦  丑   角  唱    念   打 做  一 场    戏 
rào liáng sān rì wěi wěi dòng tīng 
绕  梁    三  日 娓  娓  动   听   
xīn mào shén xíng hé yì néng yǒu jǐ 
心  貌  神   行   合 一 能   有  几 
mǎn zuò jiē huān yú 
满  座  皆  欢   愉 
wán zhuǎn qū zhé chàng jué sì zuò zhòng rén qǐ 
婉  转    曲 折  唱    绝  四 座  众    人  起 
shān hé biǎo lǐ jīng jiǔ bù xī 
山   河 表   里 经   久  不 息 
lín lí yǎn yì qǔ zhōng rén què wèi sàn jìn 
淋  漓 演  绎 曲 终    人  却  未  散  尽  
yì wèi shēn cháng tán xiào lùn gǔ jīn 
意 味  深   长    谈  笑   论  古 今  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.