Monday, July 15, 2024
HomePopJin Xi He Xi 今夕何夕 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Qi Duo...

Jin Xi He Xi 今夕何夕 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Qi Duo Jia Zu 七朵家族

Chinese Song Name:Jin Xi He Xi 今夕何夕
English Translation Name:This Is The Night
Chinese Singer: Qi Duo Jia Zu 七朵家族
Chinese Composer:Shu Han 舒涵 Shellen Chen Wei Ting 陈苇廷 Chendy
Chinese Lyrics:Yuan He Ling 元和令

Jin Xi He Xi 今夕何夕 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Qi Duo Jia Zu 七朵家族

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yān huā càn yào sì hǎi
烟 花 灿 耀 四 海
hǎo shí kè jué bù děnɡ děnɡ
好 时 刻 绝 不 等 等
jiǔ zhōu tónɡ xīn suì mài lǐ yuè lónɡ lái
九 州 同 新 岁 迈 鲤 跃 龙 来
yáo yún shēnɡ ruì cǎi qiān shù jìnɡ táo huā kāi
瑶 云 生 瑞 彩 千 树 竞 桃 花 开
Wu wo wu wo hǎo yùn bú xiàn dìnɡ oh oh
Wu wo wu wo 好 运 不 限 定 oh oh
Wu mínɡ yuè yìnɡ zhào tiān yá
Wu 明 月 映 照 天 涯
Wu rànɡ kuài lè zài cǐ kè
Wu 让 快 乐 在 此 刻
zài měi kè juān kè wèi lái
在 每 刻 镌 刻 未 来
Wu rànɡ qīnɡ chūn de qī dài
Wu 让 青 春 的 期 待
yù bù lǎo qínɡ huái hé pāi
遇 不 老 情 怀 合 拍
bā huānɡ ɡònɡ yì tái yáo bǎi hu yè huí xiǎnɡ
八 荒 共 一 台 摇 摆 hu 夜 回 响
Wu xīnɡ ɡuānɡ bù jí nián shào móu ɡuānɡ
Wu 星 光 不 及 年 少 眸 光
Wu huī xiù yì juàn fēnɡ yún zhú lànɡ
Wu 挥 袖 一 卷 风 云 逐 浪
yuàn sháo huá tiān hónɡ zhuānɡ
愿 韶 华 添 红 妆
yáo wàn lǐ jiē xiānɡ yù
遥 万 里 皆 相 遇
yuè xià rén dōu chénɡ shuānɡ
月 下 人 都 成 双
fú mǎn dōu hái bú ɡòu
福 满 兜 还 不 够
yàn xián lái yín mǎn huái
燕 衔 来 银 满 怀
fénɡ zhī jǐ jīn xī hé xī
逢 知 己 今 夕 何 夕
xìnɡ yōu zāi fú yì bái xiāo sǎ bù ɡǎi
兴 悠 哉 浮 一 白 潇 洒 不 改
jiānɡ chóu xù liú tiān wài xiào chánɡ kāi
将 愁 绪 留 天 外 笑 常 开
zài huì wú xiàn ɡè chūn qiū
再 会 无 限 个 春 秋
tiān xiāo xiānɡ qīnɡ cānɡ cǎo chánɡ
添 潇 湘 青 苍 草 长
rén rú jiù suì wú yōu fàn xū zhōu
人 如 旧 岁 无 忧 泛 虚 舟
xīn suǒ xiànɡ bú xiàn yuān yānɡ
心 所 向 不 羡 鸳 鸯
hé xū xún zhēn ài pái huái
何 须 寻 真 爱 徘 徊
jiā qī liánɡ chén jīn tónɡ zài
佳 期 良 辰 今 同 在
zhú mǎ tiān jiànɡ quán dōu xiànɡ tánɡ
竹 马 天 降 全 都 像 糖
Wu xīnɡ ɡuānɡ bù jí nián shào móu ɡuānɡ
Wu 星 光 不 及 年 少 眸 光
Wu huī xiù yì juàn fēnɡ yún zhú lànɡ
Wu 挥 袖 一 卷 风 云 逐 浪
yuàn sháo huá tiān hónɡ zhuānɡ
愿 韶 华 添 红 妆
yáo wàn lǐ jiē xiānɡ yù
遥 万 里 皆 相 遇
yuè xià rén dōu chénɡ shuānɡ
月 下 人 都 成 双
fú mǎn dōu hái bú ɡòu
福 满 兜 还 不 够
yàn xián lái yín mǎn huái
燕 衔 来 银 满 怀
fénɡ zhī jǐ jīn xī hé xī
逢 知 己 今 夕 何 夕
xìnɡ yōu zāi fú yì bái xiāo sǎ bù ɡǎi
兴 悠 哉 浮 一 白 潇 洒 不 改
jiānɡ chóu xù liú tiān wài xiào chánɡ kāi
将 愁 绪 留 天 外 笑 常 开
zài huì wú xiàn ɡè chūn qiū
再 会 无 限 个 春 秋
tiān xiāo xiānɡ qīnɡ cānɡ cǎo chánɡ
添 潇 湘 青 苍 草 长
rén rú jiù suì wú yōu fàn xū zhōu
人 如 旧 岁 无 忧 泛 虚 舟
xīn suǒ xiànɡ bú xiàn yuān yānɡ
心 所 向 不 羡 鸳 鸯
hé xū xún zhēn ài pái huái
何 须 寻 真 爱 徘 徊
jiā qī liánɡ chén jīn tónɡ zài
佳 期 良 辰 今 同 在
zhú mǎ tiān jiànɡ quán dōu xiànɡ tánɡ
竹 马 天 降 全 都 像 糖

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags