Jin Shu Nan Shu 锦书难书 A Letter Is Hard To Write Lyrics 歌詞 With Pinyin By Jiu Huan Ling Yin 九寰聆音 Li Jin Yun 李锦韵

Jin Shu Nan Shu 锦书难书 A Letter Is Hard To Write Lyrics 歌詞 With Pinyin By Jiu Huan Ling Yin 九寰聆音 Li Jin Yun 李锦韵

Chinese Song Name:Jin Shu Nan Shu 锦书难书 
English Translation Name: A Letter Is Hard To Write 
Chinese Singer: Jiu Huan Ling Yin 九寰聆音 Li Jin Yun 李锦韵
Chinese Composer:Zhou Xin Er 周鑫儿
Chinese Lyrics:Zhou Xin Er 周鑫儿

Jin Shu Nan Shu 锦书难书 A Letter Is Hard To Write Lyrics 歌詞 With Pinyin By Jiu Huan Ling Yin 九寰聆音 Li Jin Yun 李锦韵

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

jǐn shū nán shū shū dāng nián qíng cháng 
锦  书  难  书  书  当   年   情   长    
yè shēn   wú nǐ   yì guò wǎng duàn cháng 
夜 深     无 你   忆 过  往   断   肠    
wǎng shì yíng yíng rào   fēng yǔ xiāo xiāo xiāo 
往   事  萦   萦   绕    风   语 潇   潇   萧   
xiōng yǒng xiāng sī nào 
汹    涌   相    思 闹  
bǎi dù nán dù dù xiāng sī jǐ fēn 
摆  渡 难  渡 渡 相    思 几 分  
jìng qīng   wú nǐ   suì zuì jiǔ wú hén 
镜   清     无 你   碎  醉  酒  无 痕  
xiǎo zì zì zì qī   wǎng xī lèi xī xī 
小   字 字 字 凄   往   昔 泪  兮 兮 
bù zhī dòng zhōng fén 
不 知  洞   中    坟  
cán huā yǐng luò zhú xīn miè 
残  花  影   落  烛  芯  灭  
yuè guī shí wú yuán quē 
月  归  时  无 圆   缺  
wǔ zhōu hún guī wú chù 
舞 舟   魂  归  无 处  
yī rén hé chù xiāng sī gù 
伊 人  何 处  相    思 故 
dēng zhǎn hán lèi lèi bú jìn 
灯   盏   含  泪  泪  不 尽  
kū mù jiàn xiǔ yǐng wú qíng 
枯 木 渐   朽  影   无 情   
gǔ dào lóu tái shēng shēng màn 
古 道  楼  台  声    声    慢  
zhū shā méi jiān xīn xīn niàn 
朱  砂  眉  间   心  心  念   
bǎi dù nán dù dù xiāng sī jǐ fēn 
摆  渡 难  渡 渡 相    思 几 分  
jìng qīng   wú nǐ   suì zuì jiǔ wú hén 
镜   清     无 你   碎  醉  酒  无 痕  
cǎi dié dié dié wǔ   gé shì yǐng piān piān 
彩  蝶  蝶  蝶  舞   隔 世  影   翩   翩   
chù chù zài lán shān 
处  处  再  阑  珊   
cán huā yǐng luò zhú xīn miè 
残  花  影   落  烛  芯  灭  
yuè guī shí wú yuán quē 
月  归  时  无 圆   缺  
wǔ zhōu hún guī wú chù 
舞 舟   魂  归  无 处  
yī rén hé chù xiāng sī gù 
伊 人  何 处  相    思 故 
dēng zhǎn hán lèi lèi bú jìn 
灯   盏   含  泪  泪  不 尽  
kū mù jiàn xiǔ yǐng wú qíng 
枯 木 渐   朽  影   无 情   
gǔ dào lóu tái shēng shēng màn 
古 道  楼  台  声    声    慢  
zhū shā méi jiān xīn xīn niàn 
朱  砂  眉  间   心  心  念   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.