Jin Shu Mo 锦书莫 Kam Book Mo Lyrics 歌詞 With Pinyin By KBShinya

Jin Shu Mo 锦书莫 Kam Book Mo Lyrics 歌詞 With Pinyin By KBShinya

Chinese Song Name: Jin Shu Mo 锦书莫
English Tranlation Name: Kam Book Mo
Chinese Singer: KBShinya
Chinese Composer: Unknow
Chinese Lyrics: Unknow

Jin Shu Mo 锦书莫 Kam Book Mo Lyrics 歌詞 With Pinyin By KBShinya

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

fēng shì jiù shí chóu chú de liǎn jiá 
风   是  旧  时  踌   躇  的 脸   颊  
huā luò dāng nián dōng fēng de xiāo sà 
花  落  当   年   东   风   的 萧   飒 
xún zì jù tà gē bà 
寻  字 句 踏 歌 罢 
dú yǐ lán yù yǒu hé huà 
独 倚 栏  欲 有  何 话  
jīn zhāo de yīn yǎ shì zuó rì de fán huá 
今  朝   的 喑  哑 是  昨  日 的 繁  华  
chūn sì mǎn yuán qiǎn quǎn de yān xiá 
春   似 满  园   缱   绻   的 烟  霞  
rén què diān pèi shuāng bìn yā 
人  却  颠   沛  双     鬓  鸦 
jì táo yāo yìng zhuó huá 
记 桃  夭  映   灼   华  
zhí shǒu tān xiāng zhěn huáng huā 
执  手   贪  香    枕   黄    花  
què wú nài rén jia yí lèi jiāo shā  
却  无 奈  人  家  一 泪  鲛   纱   
tí jǐn shū kōng liú xià 
题 锦  书  空   留  下  
zhī tóu fēng è    jǐ nián lí suǒ  
枝  头  风   恶   几 年   离 索   
yì huái xiāo sè 
一 怀   萧   瑟 
jǐn shū nán tuō   fēng yǔ yòu chuī pò 
锦  书  难  托    风   雨 又  吹   破 
bàn shēng cuō tuó   yì lóng yān yǔ  
半  生    蹉  跎    一 笼   烟  雨  
huí shǒu liǎng fēn gé 
回  首   两    分  隔 
shāng xīn jīng hóng yǐng zhào qīng bō 
伤    心  惊   鸿   影   照   清   波 
mò liú lián gù yuán 
莫 流  连   故 园   
jiù liǔ gù pàn dāng shí yuè sè 
旧  柳  顾 盼  当   时  月  色 
shāng xīn chù jiā bīn chéng gè jīn fēi zuó 
伤    心  处  佳  宾  成    各 今  非  昨  
shuí yì dé lèi hén duàn 
谁   挹 得 泪  痕  断   
bǎ jǐn shū kōng dì cuò 
把 锦  书  空   递 错  
yí yè lán shān   yān shuǐ mò mò 
一 夜 阑  珊     烟  水   漠 漠 
chūn sì mǎn yuán qiǎn quǎn de yān xiá 
春   似 满  园   缱   绻   的 烟  霞  
rén què diān pèi shuāng bìn yā 
人  却  颠   沛  双     鬓  鸦 
jì táo yāo yìng zhuó huá 
记 桃  夭  映   灼   华  
zhí shǒu tān xiāng zhěn huáng huā 
执  手   贪  香    枕   黄    花  
què wú nài rén jia yí lèi jiāo shā  
却  无 奈  人  家  一 泪  鲛   纱   
tí jǐn shū kōng liú xià 
题 锦  书  空   留  下  
zhī tóu fēng è   
枝  头  风   恶  
jǐ nián lí suǒ yì huái xiāo sè 
几 年   离 索  一 怀   萧   瑟 
jǐn shū nán tuō   fēng yǔ yòu chuī pò 
锦  书  难  托    风   雨 又  吹   破 
bàn shēng cuō tuó   yì lóng yān yǔ  
半  生    蹉  跎    一 笼   烟  雨  
huí shǒu liǎng fēn gé 
回  首   两    分  隔 
shāng xīn jīng hóng yǐng zhào qīng bō 
伤    心  惊   鸿   影   照   清   波 
mò liú lián gù yuán 
莫 流  连   故 园   
jiù liǔ gù pàn dāng shí yuè sè 
旧  柳  顾 盼  当   时  月  色 
shāng xīn chù jiā bīn chéng gè jīn fēi zuó 
伤    心  处  佳  宾  成    各 今  非  昨  
shuí yì dé lèi hén duàn  
谁   挹 得 泪  痕  断    
bǎ jǐn shū kōng dì cuò 
把 锦  书  空   递 错  
yí mèng jīng jiào   yǔ shuí chéng shuō 
一 梦   惊   觉     与 谁   成    说   
dōu míng jì zhí shǒu xiàng kàn de chà nà 
都  铭   记 执  手   相    看  的 刹  那 
shuí zhī gū fù le duō shǎo fán huá 
谁   知  辜 负 了 多  少   繁  华  
ruò zài bǎ fèng chāi qīng zài ěr pàn chā 
若  再  把 凤   钗   轻   在  耳 畔  插  
wàng jūn jiāng cǐ qǔ chàng bà 
望   君  将    此 曲 唱    罢 
tuō chéng shàng xié yáng huà jiǎo 
托  城    上    斜  阳   画  角   
míng kè mǎn yuán chūn sè 
铭   刻 满  园   春   色 
huí shǒu chù zì jù zhǐ dào jǐn shū mò 
回  首   处  字 句 只  道  锦  书  莫 
shuí yì dé lèi hén duàn  
谁   挹 得 泪  痕  断    
bǎ jǐn shū kōng dì cuò 
把 锦  书  空   递 错  
yōu mèng cōng cōng   bù kān chéng shuō 
幽  梦   匆   匆     不 堪  成    说   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.