Jin Se Nian Hua 锦瑟年华 Bloom Of Youth Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Yue 潇月

Jin Se Nian Hua 锦瑟年华 Bloom Of Youth Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Yue 潇月

Chinese Song Name:Jin Se Nian Hua 锦瑟年华 
English Translation Name:Bloom Of Youth
Chinese Singer: Xiao Yue 潇月
Chinese Composer:Zhou Xin Er 周鑫儿
Chinese Lyrics:Xiao Yue 潇月

Jin Se Nian Hua 锦瑟年华 Bloom Of Youth Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Yue 潇月

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

luò rì xī xià yuǎn shān guī lái chù 
落  日 西 下  远   山   归  来  处  
pàn lái jiù rén nán rú gù 
盼  来  旧  人  难  如 故 
liǎng bìn bān bái wǎng xī bú fù 
两    鬓  斑  白  往   昔 不 复 
lèi yǎn xiāng kàn wú kě sù 
泪  眼  相    看  无 可 诉 
zuó rì shào nián fēng liú shì sú 
昨  日 少   年   风   流  世  俗 
chūn shān bái mǎ xīng chén sù 
春   衫   白  马 星   辰   宿 
cháng tíng yáng liǔ xíng nán gòng fù 
长    亭   杨   柳  行   难  共   赴 
jǐn sè nián huá shuí rén yǔ dù 
锦  瑟 年   华  谁   人  与 度 
jīng hóng yì piē jiān shēn qíng mǎn mù 
惊   鸿   一 瞥  间   深   情   满  目 
yú shēng zhǐ hèn lí bié kǔ 
余 生    只  恨  离 别  苦 
wú yuán xiāng shǒu zhāo zhāo mù mù 
无 缘   相    守   朝   朝   暮 暮 
jǐn sè nián huá suí fēng xū wú 
锦  瑟 年   华  随  风   虚 无 
hé nián hé yuè xiàng jù shí 
何 年   何 月  相    聚 时  
hé chù guī lái tuán yuán dì 
何 处  归  来  团   圆   地 
hǎi jiǎo tiān yá wú wèn chù 
海  角   天   涯 无 问  处  
liú shuǐ luò huā shí bú fù 
流  水   落  花  时  不 复 
zuó rì shào nián fēng liú shì sú 
昨  日 少   年   风   流  世  俗 
chūn shān bái mǎ xīng chén sù 
春   衫   白  马 星   辰   宿 
cháng tíng yáng liǔ xíng nán gòng fù 
长    亭   杨   柳  行   难  共   赴 
jǐn sè nián huá shuí rén yǔ dù 
锦  瑟 年   华  谁   人  与 度 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.