Jin Bang Wai Bei Jiu Xi Shi 金榜外杯酒洗诗 Jin Bang Outside Cup Wine Wash Poetry Lyrics 歌詞 With Pinyin By He Tu 河图 Xi Yin She 汐音社

Jin Bang Wai Bei Jiu Xi Shi 金榜外杯酒洗诗 Jin Bang Outside Cup Wine Wash Poetry Lyrics 歌詞 With Pinyin By He Tu 河图 Xi Yin She 汐音社

Chinese Song Name: Jin Bang Wai Bei Jiu Xi Shi 金榜外杯酒洗诗 
English Tranlation Name: Jin Bang Outside Cup Wine Wash Poetry
Chinese Singer:  He Tu 河图 Xi Yin She 汐音社
Chinese Composer:  He Tu 河图
Chinese Lyrics:  Finale

Jin Bang Wai Bei Jiu Xi Shi 金榜外杯酒洗诗 Jin Bang Outside Cup Wine Wash Poetry Lyrics 歌詞 With Pinyin By He Tu 河图 Xi Yin She 汐音社

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

qì wǒ qù zhě   jiē bú bì liú 
弃 我 去 者    皆  不 必 留  
rén qíng zhēng rú bēi jiǔ 
人  情   争    如 杯  酒  
xíng zhǐ suí xīn   zhǐ yuàn jīn zhāo wú yōu 
行   止  随  心    只  愿   今  朝   无 忧  
kuáng guò zhè bàn shēng cōng róng bái tóu 
狂    过  这  半  生    从   容   白  头  
luò huā fēn fēn xié qiáo shàng 
落  花  纷  纷  斜  桥   上    
mǎ tí qiǎn qiǎn liú àn xiāng 
马 蹄 浅   浅   留  暗 香    
lǜ yáng shēn chù céng yǒu yù dí shēng mǎn táng 
绿 杨   深   处  曾   有  玉 笛 声    满  堂   
chūn rì wǔ hòu shuì yì shǎng 
春   日 午 后  睡   一 晌    
bù jué chuāng wài guò liú guāng 
不 觉  窗     外  过  流  光    
tuī chuāng yǐ shì qiū shuǐ tiān cháng 
推  窗     已 是  秋  水   天   长    
zhòng shēng wàng   shuí wú zhí niàn 
众    生    妄     谁   无 执  念   
pì rú xīn xiāng 
譬 如 心  乡    
sú shì yān huǒ   yě juàn liàn tiān yá bǐ fāng 
俗 世  烟  火    也 眷   恋   天   涯 彼 方   
sān qiān chǎng   gē tái zuì xiào 
三  千   场      歌 台  醉  笑   
wǔ zhì yè liáng 
舞 至  夜 凉    
mèng lǐ rén   zhǎn zhōng míng yuè guāng 
梦   里 人    盏   中    明   月  光    
luàn wǒ xīn zhě   jiē chēng fán yōu 
乱   我 心  者    皆  称    烦  忧  
hán shǔ zhōng gǔ gèng lòu 
寒  暑  钟    鼓 更   漏  
cháng fā zān chāi   shuí rén méi mù rú jiù 
长    发 簪  钗     谁   人  眉  目 如 旧  
shí zǎi yuǎn rú mèng shào nián tóng yóu 
十  载  远   如 梦   少   年   同   游  
jǐn mào pèi yù wǒ mèng làng 
锦  帽  佩  玉 我 孟   浪   
jiè wèn qián chéng máng xiāng wàng 
借  问  前   程    忙   相    望   
zhī qīng xīn rú bīng xuě zhōng jiū chū chén wǎng 
知  卿   心  如 冰   雪  终    究  出  尘   网   
liǔ zhī liú rén gǔ yì páng 
柳  枝  留  人  古 驿 旁   
yì zhāo zhī jiāo yǒng bú wàng 
一 朝   知  交   永   不 忘   
bái mǎ yǐ qù yuǎn dào tiān cháng 
白  马 已 去 远   道  天   长    
fēng yóu dàng   gōng qiáng jiē xiàng 
风   游  荡     宫   墙    街  巷    
yǔ shēng yōu cháng 
雨 声    悠  长    
méng lóng dū chéng   xiàng yí kè níng jìng cūn zhuāng 
朦   胧   都 城      像    一 刻 宁   静   村  庄     
shì rén dào   suǒ wèi míng jì 
世  人  道    所  谓  铭   记 
wú fēi shǒu wàng 
无 非  守   望   
nǐ zǒu hòu   sōng bǎi yǐ chéng xíng 
你 走  后    松   柏  已 成    行   
zì tán chàng   wǒ yǒu míng zhū 
自 弹  唱      我 有  明   珠  
jǔ shì wú shuāng 
举 世  无 双     
jiāng hé rì yuè   jiē shì wǒ jǐn xiù wén zhāng 
江    河 日 月    皆  是  我 锦  绣  文  章    
shuí zhāng wàng   jīn bǎng zhī shàng 
谁   张    望     金  榜   之  上    
wú míng hé fáng 
无 名   何 妨   
wǒ huī shǒu   zǒu rù hǎo chūn guāng 
我 挥  手     走  入 好  春   光    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.