Jin Bang Wai · Bei Jiu Xi Shi 金榜外·杯酒洗诗 Lyrics 歌詞 With Pinyin By He Tu 河图 Xi Yin She 汐音社 TheSeaing

Jin Bang Wai · Bei Jiu Xi Shi 金榜外·杯酒洗诗 Lyrics 歌詞 With Pinyin By He Tu 河图 Xi Yin She 汐音社 TheSeaing

Chinese Song Name: Jin Bang Wai · Bei Jiu Xi Shi 金榜外·杯酒洗诗
English Tranlation Name: Jin Bang Outside The Glass Of Wine Wash Poetry
Chinese Singer: He Tu 河图 Xi Yin She 汐音社 TheSeaing
Chinese Composer: He Tu 河图
Chinese Lyrics: Finale

Jin Bang Wai · Bei Jiu Xi Shi 金榜外·杯酒洗诗 Lyrics 歌詞 With Pinyin By He Tu 河图 Xi Yin She 汐音社 TheSeaing

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

qì wǒ qù zhě   jiē bú bì liú 
弃 我 去 者    皆  不 必 留  
rén qíng zhēng rú bēi jiǔ 
人  情   争    如 杯  酒  
xíng zhǐ suí xīn   zhǐ yuàn jīn zhāo wú yōu 
行   止  随  心    只  愿   今  朝   无 忧  
kuáng guò zhè bàn shēng cōng róng bái tóu 
狂    过  这  半  生    从   容   白  头  
luò huā fēn fēn xié qiáo shàng 
落  花  纷  纷  斜  桥   上    
mǎ tí qiǎn qiǎn liú àn xiāng 
马 蹄 浅   浅   留  暗 香    
lǜ yáng shēn chù céng yǒu yù dí shēng mǎn táng 
绿 杨   深   处  曾   有  玉 笛 声    满  堂   
chūn rì wǔ hòu shuì yì shǎng 
春   日 午 后  睡   一 晌    
bù jué chuāng wài guò liú guāng 
不 觉  窗     外  过  流  光    
tuī chuāng yǐ shì qiū shuǐ tiān cháng 
推  窗     已 是  秋  水   天   长    
zhòng shēng wàng   shuí wú zhí niàn 
众    生    妄     谁   无 执  念   
pì rú xīn xiāng 
譬 如 心  乡    
sú shì yān huǒ   yě juàn liàn tiān yá bǐ fāng 
俗 世  烟  火    也 眷   恋   天   涯 彼 方   
sān qiān chǎng   gē tái zuì xiào 
三  千   场      歌 台  醉  笑   
wǔ zhì yè liáng 
舞 至  夜 凉    
mèng lǐ rén   zhǎn zhōng míng yuè guāng 
梦   里 人    盏   中    明   月  光    
luàn wǒ xīn zhě   jiē chēng fán yōu 
乱   我 心  者    皆  称    烦  忧  
hán shǔ zhōng gǔ gèng lòu 
寒  暑  钟    鼓 更   漏  
cháng fā zān chāi   shuí rén méi mù rú jiù 
长    发 簪  钗     谁   人  眉  目 如 旧  
shí zǎi yuǎn rú mèng shào nián tóng yóu 
十  载  远   如 梦   少   年   同   游  
jǐn mào pèi yù wǒ mèng làng 
锦  帽  佩  玉 我 孟   浪   
jiè wèn qián chéng máng xiāng wàng 
借  问  前   程    忙   相    望   
zhī qīng xīn rú bīng xuě zhōng jiū chū chén wǎng 
知  卿   心  如 冰   雪  终    究  出  尘   网   
liǔ zhī liú rén gǔ yì páng 
柳  枝  留  人  古 驿 旁   
yì zhāo zhī jiāo yǒng bú wàng 
一 朝   知  交   永   不 忘   
bái mǎ yǐ qù yuǎn dào tiān cháng 
白  马 已 去 远   道  天   长    
fēng yóu dàng   gōng qiáng jiē xiàng 
风   游  荡     宫   墙    街  巷    
yǔ shēng yōu cháng 
雨 声    悠  长    
méng lóng dū chéng   xiàng yí kè níng jìng cūn zhuāng 
朦   胧   都 城      像    一 刻 宁   静   村  庄     
shì rén dào   suǒ wèi míng jì 
世  人  道    所  谓  铭   记 
wú fēi shǒu wàng 
无 非  守   望   
nǐ zǒu hòu   sōng bǎi yǐ chéng xíng 
你 走  后    松   柏  已 成    行   
zì tán chàng   wǒ yǒu míng zhū 
自 弹  唱      我 有  明   珠  
jǔ shì wú shuāng 
举 世  无 双     
jiāng hé rì yuè   jiē shì wǒ jǐn xiù wén zhāng 
江    河 日 月    皆  是  我 锦  绣  文  章    
shuí zhāng wàng   jīn bǎng zhī shàng 
谁   张    望     金  榜   之  上    
wú míng hé fáng 
无 名   何 妨   
wǒ huī shǒu   zǒu rù hǎo chūn guāng 
我 挥  手     走  入 好  春   光    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.