Jiao 骄 Arrogant Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wan Ying 挽萤

Jiao 骄 Arrogant Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wan Ying 挽萤

Chinese Song Name:Jiao 骄
English Translation Name:Arrogant 
Chinese Singer: Wan Ying 挽萤
Chinese Composer:Wan Ying 挽萤
Chinese Lyrics:Wan Ying 挽萤

Jiao 骄 Arrogant Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wan Ying 挽萤

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

chuán wén shān yě yǒu tù tōu yuè wéi cháng 
传    闻  山   野 有  兔 偷  月  为  裳    
xīng dǒu chuí máng nà rù xíng náng 
星   斗  垂   芒   纳 入 行   囊   
dài dào yè hān suí yì wò yú huà fǎng 
待  到  夜 酣  随  意 卧 于 画  舫   
xiǎo mián yì shǎng hǎo fēng chuī mèng cháng 
小   眠   一 晌    好  风   吹   梦   长    
xián lái tí bǐ dān qīng zuò huà shù zhāng 
闲   来  提 笔 丹  青   作  画  数  张    
yín hé cāng làng pū chén zhǐ shàng 
银  河 沧   浪   铺 陈   纸  上    
hū jiàn yàn huǒ shēng téng dǐng fèi shēng xiǎng 
忽 见   焰  火  升    腾   鼎   沸  声    响    
zuì shì xīn yǎng shào nián yóu yí tàng 
最  是  心  痒   少   年   游  一 趟   
nào shì huā dēng xiào tán xiàng yǐn fēi shāng 
闹  市  花  灯   笑   谈  巷    饮  飞  觞    
chē mǎ luò yì lǜ wǎ hóng qiáng 
车  马 络  绎 绿 瓦 红   墙    
kè zhàn jiǔ sì chá guǎn xī shù zào fǎng 
客 栈   酒  肆 茶  馆   悉 数  造  访   
liú lián rén jiān wàn bān jǐng xiàng 
流  连   人  间   万  般  景   象    
shào nián piān ài jiàng hóng yī páo 
少   年   偏   爱 绛    红   衣 袍  
yǔ gāo rén guò zhāo yě yǔ zhì tóng dòu māo 
与 高  人  过  招   也 与 稚  童   逗  猫  
tóng yóu bú lùn xiāng shí xiàng féng biàn xiāng yāo 
同   游  不 论  相    识  相    逢   便   相    邀  
zhū shì jìn xìng èr sān zhī jiāo 
诸  事  尽  兴   二 三  知  交   
qiě xíng qiě fù cháng gē duǎn diào 
且  行   且  赋 长    歌 短   调   
fēng guāng shèn kě ài suì yuè yě xiāng ráo 
风   光    甚   可 爱 岁  月  也 相    饶  
yǒu yuàn biàn suì yuàn shān hé shí jié zhèng hǎo 
有  愿   便   遂  愿   山   河 时  节  正    好  
zì zai xiāo yáo yì qì dāng jiāo 
自 在  逍   遥  意 气 当   骄   
shào nián xiān yī nù mǎ fēng guāng wú liǎng 
少   年   鲜   衣 怒 马 风   光    无 两    
shēng chén yán zhāng mǎn xí lín láng 
生    辰   筵  张    满  席 琳  琅   
dóu dǎn chě zhù cái shén guǎng xiù huǎng huǎng 
斗  胆  扯  住  财  神   广    袖  晃    晃    
fú yòu ān kāng xīng jūn zèng jí xiáng 
福 佑  安 康   星   君  赠   吉 祥    
bú wèn míng rì dàn xiǎng měi jiǔ jiā niàng 
不 问  明   日 但  享    美  酒  佳  酿    
guǎn tā zuó xī duì cuò hé fáng 
管   他 昨  昔 对  错  何 妨   
bú mù shén xiān tiān gōng wàn nián zì shǎng 
不 慕 神   仙   天   宫   万  年   自 赏    
dàn xiàn rén jiān sú shì xún cháng 
但  羡   人  间   俗 世  寻  常    
cháng fēng pò làng tà yún zhǎn jiāo 
长    风   破 浪   踏 云  斩   蛟   
rèn gōng dé wú míng hào rèn fán rén jī qiào 
任  功   德 无 名   号  任  凡  人  讥 诮   
bú wèi yá xiǎn fēng qiào bú kùn yú ní zhǎo 
不 畏  崖 险   峰   峭   不 困  于 泥 沼   
yōng zhě zì rǎo jiāo zhě dēng gāo 
庸   者  自 扰  骄   者  登   高  
yì suō yān yǔ yóu lì yì zāo 
一 蓑  烟  雨 游  历 一 遭  
xú xíng qiě yín xiào bù chēng yì jiē pāo 
徐 行   且  吟  啸   不 称    意 皆  抛  
dāng zòng qíng kuáng ào gèng dāng kuài huo jīn zhāo 
当   纵   情   狂    傲 更   当   快   活  今  朝   
yí dài tiān jiāo zì shàng jiǔ xiāo 
一 代  天   骄   自 上    九  霄   
yí dài tiān jiāo dìng shàng jiǔ xiāo 
一 代  天   骄   定   上    九  霄   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.