Saturday, December 2, 2023
HomePopJiang Shang Xue 江上雪 Snow On The River Lyrics 歌詞 With Pinyin...

Jiang Shang Xue 江上雪 Snow On The River Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lei Xin 泪鑫

Chinese Song Name:Jiang Shang Xue 江上雪 
English Translation Name:Snow On The River 
Chinese Singer: Lei Xin 泪鑫
Chinese Composer:Lei Xin 泪鑫
Chinese Lyrics:Lei Xin 泪鑫

Jiang Shang Xue 江上雪 Snow On The River Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lei Xin 泪鑫

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

lián mù qīng huǎng lián wài guǒ yín zhuāng 
帘   幕 轻   晃    帘   外  裹  银  妆     
jiù suì cāng liáng yòu jǐ dù xīng shuāng 
旧  岁  苍   凉    又  几 度 星   霜     
chūn ēn yǐ shì xiè lí táng 
春   恩 已 逝  谢  梨 棠   
qiǎn quǎn dōu yí wàng 
缱   绻   都  遗 忘   
píng shuí qù jiāng fēng yuè 
凭   谁   去 将    风   月  
àn zì sī liang 
暗 自 思 量    
sú shì zhōng tān wàng 
俗 世  中    贪  妄   
gù shi rù chūn qiū yì xíng 
故 事  入 春   秋  一 行   
fēi xuě rú xù máng máng 
飞  雪  如 絮 茫   茫   
niǎn suì le tiān guāng 
碾   碎  了 天   光    
fú shēng dōu yì shǎng 
浮 生    都  一 晌    
xiāng sī liú luò zài yuè liang 
相    思 流  落  在  月  亮    
zhī shēn tiān yá làng dàng 
只  身   天   涯 浪   荡   
chuī xuě jìn xié yáng 
吹   雪  尽  斜  阳   
líng luò àn xiāng shuāng hè dù hán táng 
零   落  暗 香    双     鹤 渡 寒  塘   
gū dēng zhào yǐng bié lái zuì kān shāng 
孤 灯   照   影   别  来  最  堪  伤    
xún cháng shì mò dào xún cháng 
寻  常    事  莫 道  寻  常    
cán juǎn wèn xī xiāng 
残  卷   问  西 厢    
què duō qíng niàn hé chù 
却  多  情   念   何 处  
àn dàn xiāng wàng 
黯 淡  相    望   
sú shì zhōng tān wàng 
俗 世  中    贪  妄   
gù shi rù chūn qiū yì xíng 
故 事  入 春   秋  一 行   
fēi xuě rú xù máng máng 
飞  雪  如 絮 茫   茫   
niǎn suì le tiān guāng 
碾   碎  了 天   光    
fú shēng dōu yì shǎng 
浮 生    都  一 晌    
xiāng sī liú luò zài yuè liang 
相    思 流  落  在  月  亮    
zhī shēn tiān yá làng dàng 
只  身   天   涯 浪   荡   
chuī xuě jìn xié yáng 
吹   雪  尽  斜  阳   
sú shì zhōng tān wàng 
俗 世  中    贪  妄   
gù shi rù chūn qiū yì xíng 
故 事  入 春   秋  一 行   
fēi xuě rú xù máng máng 
飞  雪  如 絮 茫   茫   
niǎn suì le tiān guāng 
碾   碎  了 天   光    
fú shēng dōu yì shǎng 
浮 生    都  一 晌    
xiāng sī liú luò zài yuè liang 
相    思 流  落  在  月  亮    
zhī shēn tiān yá làng dàng 
只  身   天   涯 浪   荡   
chuī xuě jìn xié yáng 
吹   雪  尽  斜  阳   

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags