Jiang Shan Xu Ni 江山许你 Promise You The World Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ren Yi Da Ren 人衣大人

Jiang Shan Xu Ni 江山许你 Promise You The World Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ren Yi Da Ren 人衣大人

Chinese Song Name:Jiang Shan Xu Ni 江山许你 
English Translation Name:Promise You The World
Chinese Singer: Ren Yi Da Ren 人衣大人
Chinese Composer:Deng Zheng 邓铮
Chinese Lyrics:Tian Zhu Xin 田祝欣

Jiang Shan Xu Ni 江山许你 Promise You The World Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ren Yi Da Ren 人衣大人

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yáo yáo yí miàn 
遥  遥  一 面   
qì bù chéng yán 
泣 不 成    言  
dào xún cháng chū jiàn 
道  寻  常    初  见   
chén hūn qīng qiǎn 
晨   昏  清   浅   
jiāng sú shì zhāo mù tān liàn 
将    俗 世  朝   暮 贪  恋   
sháo huá rěn rǎn jiān 
韶   华  荏  苒  间   
miào táng jū gāo xián qíng huàn rú yān 
庙   堂   居 高  闲   情   幻   如 烟  
zòng fú shì qiān zhòng biàn 
纵   浮 世  千   重    变   
cùn xīn zhí chǐ mò wú yán 
寸  心  咫  尺  默 无 言  
yīng tí yù diàn hòu 
莺   啼 玉 殿   后  
fān yún fù yǔ nòng quán móu 
翻  云  覆 雨 弄   权   谋  
bēi jiǔ jiāo cuò gōng chóu 
杯  酒  交   错  觥   筹   
wéi jiàn jiā rén bìn méi zhòu 
唯  见   佳  人  鬓  眉  皱   
xiàn shā fá rì jiǔ 
陷   杀  伐 日 久  
mò mò róu qíng zhōng bù xiū 
脉 脉 柔  情   终    不 休  
wù shì rén fēi nàn liú 
物 是  人  非  难  留  
duàn chī xīn yù suì cōng lóng 
断   痴  心  玉 碎  璁   珑   
zuó yè yòu fēng xuě 
昨  夜 又  风   雪  
màn juǎn guò zhū lián 
漫  卷   过  珠  帘   
gū niàn bù yú hán yuè 
孤 念   不 渝 寒  月  
cán jú hái wèi jìng 
残  局 还  未  竟   
wéi yǔ jūn kōng yú hèn bié 
唯  与 君  空   余 恨  别  
jìng lǐ zhū yán shòu 
镜   里 朱  颜  瘦   
niàn jūn rì rì ān hǎo fǒu 
念   君  日 日 安 好  否  
zuó rì guāng jǐng yī jiù 
昨  日 光    景   依 旧  
yuán fèn bù kān tiān mìng qiú 
缘   分  不 堪  天   命   囚  
sì fēi xù rù dōng 
似 飞  絮 入 冬   
xiāo zhǎng hèn yǒu shǐ wú zhōng 
消   长    恨  有  始  无 终    
kōng yú cǐ hàn cōng cōng 
空   余 此 憾  匆   匆   
gé què shān hǎi gù shēng yōu 
隔 却  山   海  故 生    忧  
shēn shāng hù níng móu 
参   商    互 凝   眸  
wàng jí tiān yá wū zì chóu 
望   极 天   涯 兀 自 愁   
cháng jué bié yì xiāng féng 
长    诀  别  忆 相    逢   
shān chuān jǐ dù lèi qiān zhòng 
山   川    几 度 泪  千   重    
gū dǎo yān hǎi yǔ gòng 
孤 岛  烟  海  与 共   
zhú guāng chūn sè nuǎn xiāo róng 
烛  光    春   色 暖   消   融   
fú shēng mèng yǔ jūn tóng 
浮 生    梦   与 君  同   
bǐ yì xiāng xié huá nián zhōng 
比 翼 相    偕  华  年   终    
bù cén xiàn yáo gōng 
不 曾  羡   瑶  宫   
zhí zǐ xiāng kàn hóng chén zhōng 
执  子 相    看  红   尘   中    
cōng róng chuí yī góng shǒu 
从   容   垂   衣 拱   手   
xǔ nǐ jiāng shān zài wú yōu 
许 你 江    山   再  无 忧  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.