Jiang Nan Ji Shi 江南记事 Jiangnan Chronicle Lyrics 歌詞 With Pinyin By Luo Shao Ye 洛少爷

Jiang Nan Ji Shi 江南记事 Jiangnan Chronicle Lyrics 歌詞 With Pinyin By Luo Shao Ye 洛少爷

Chinese Song Name:Jiang Nan Ji Shi 江南记事
English Translation Name:Jiangnan Chronicle
Chinese Singer: Luo Shao Ye 洛少爷
Chinese Composer:Chun Yu 淳毓
Chinese Lyrics:Teng Yu 藤雨

Jiang Nan Ji Shi 江南记事 Jiangnan Chronicle Lyrics 歌詞 With Pinyin By Luo Shao Ye 洛少爷

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

shì rén dōu shuō jiāng nán hǎo 
世  人  都  说   江    南  好  
nà jiù ràng wǒ lái qiáo yi qiáo 
那 就  让   我 来  瞧   一 瞧   
yáng liǔ yī yī   yān yǔ yáo   chūn lái zǎo 
杨   柳  依 依   烟  雨 遥    春   来  早  
shuāng yàn guī lái yīng tí xiǎo 
双     燕  归  来  莺   啼 晓   
zhuǎn guò shēn yòu dào le xiè qiáo 
转    过  身   又  到  了 谢  桥   
qián chén wǎng shì zhī duō shǎo 
前   尘   往   事  知  多  少   
fēng chuī táo huā luò yù xiāo tài yāo ráo 
风   吹   桃  花  落  玉 箫   太  妖  娆  
yín dēng yì qǔ rù yún xiāo 
银  灯   一 曲 入 云  霄   
jiāng nán hǎo   jiāng nán hǎo 
江    南  好    江    南  好  
zì gǔ fēng liú duō xiāo yáo 
自 古 风   流  多  逍   遥  
yù rén jiāo   bù qīng yáo 
玉 人  娇     步 轻   摇  
duō qíng wèi dé rén jì liáo 
多  情   慰  得 人  寂 寥   
shuí jiā shào nián xiān yī nù mǎ 
谁   家  少   年   鲜   衣 怒 马 
jīn bǎng tí míng gāo 
金  榜   题 名   高  
guī lái hóng zhú dù chūn xiāo 
归  来  红   烛  度 春   宵   
jiāng nán hǎo   jiāng nán hǎo 
江    南  好    江    南  好  
bō guāng liàn yàn qíng fāng hǎo 
波 光    潋   滟  晴   方   好  
luò xiá zhào   fú róng xiào 
落  霞  照     芙 蓉   笑   
yún mèng shēn chù hé piāo miǎo 
云  梦   深   处  何 飘   渺   
xiǎo jí qīng zhōu dù kǒu 
小   楫 轻   舟   渡 口  
yuǎn tiào gù rén yǐ lái dào 
远   眺   故 人  已 来  到  
bǎ jiǔ wèn yuè lùn jīn zhāo 
把 酒  问  月  论  今  朝   
shì rén dōu shuō jiāng nán hǎo 
世  人  都  说   江    南  好  
nà jiù ràng wǒ lái qiáo yi qiáo 
那 就  让   我 来  瞧   一 瞧   
yáng liǔ yī yī   yān yǔ yáo   chūn lái zǎo 
杨   柳  依 依   烟  雨 遥    春   来  早  
shuāng yàn guī lái yīng tí xiǎo 
双     燕  归  来  莺   啼 晓   
zhuǎn guò shēn yòu dào le xiè qiáo 
转    过  身   又  到  了 谢  桥   
qián chén wǎng shì zhī duō shǎo 
前   尘   往   事  知  多  少   
fēng chuī táo huā luò yù xiāo tài yāo ráo 
风   吹   桃  花  落  玉 箫   太  妖  娆  
yín dēng yì qǔ rù yún xiāo 
银  灯   一 曲 入 云  霄   
jiāng nán hǎo   jiāng nán hǎo 
江    南  好    江    南  好  
zì gǔ fēng liú duō xiāo yáo 
自 古 风   流  多  逍   遥  
yù rén jiāo   bù qīng yáo 
玉 人  娇     步 轻   摇  
duō qíng wèi dé rén jì liáo 
多  情   慰  得 人  寂 寥   
shuí jiā shào nián xiān yī nù mǎ 
谁   家  少   年   鲜   衣 怒 马 
jīn bǎng tí míng gāo 
金  榜   题 名   高  
guī lái hóng zhú dù chūn xiāo 
归  来  红   烛  度 春   宵   
jiāng nán hǎo   jiāng nán hǎo 
江    南  好    江    南  好  
bō guāng liàn yàn qíng fāng hǎo 
波 光    潋   滟  晴   方   好  
luò xiá zhào   fú róng xiào 
落  霞  照     芙 蓉   笑   
yún mèng shēn chù hé piāo miǎo 
云  梦   深   处  何 飘   渺   
xiǎo jí qīng zhōu dù kǒu yuǎn tiào 
小   楫 轻   舟   渡 口  远   眺   
gù rén yǐ lái dào 
故 人  已 来  到  
bǎ jiǔ wèn yuè lùn jīn zhāo 
把 酒  问  月  论  今  朝   
jiāng nán hǎo   jiāng nán hǎo 
江    南  好    江    南  好  
zì gǔ fēng liú duō xiāo yáo 
自 古 风   流  多  逍   遥  
yù rén jiāo   bù qīng yáo 
玉 人  娇     步 轻   摇  
duō qíng wèi dé rén jì liáo 
多  情   慰  得 人  寂 寥   
shuí jiā shào nián xiān yī nù mǎ 
谁   家  少   年   鲜   衣 怒 马 
jīn bǎng tí míng gāo 
金  榜   题 名   高  
guī lái hóng zhú dù chūn xiāo 
归  来  红   烛  度 春   宵   
jiāng nán hǎo   jiāng nán hǎo 
江    南  好    江    南  好  
bō guāng liàn yàn qíng fāng hǎo 
波 光    潋   滟  晴   方   好  
luò xiá zhào   fú róng xiào 
落  霞  照     芙 蓉   笑   
yún mèng shēn chù hé piāo miǎo 
云  梦   深   处  何 飘   渺   
xiǎo jí qīng zhōu dù kǒu yuǎn tiào 
小   楫 轻   舟   渡 口  远   眺   
gù rén yǐ lái dào 
故 人  已 来  到  
bǎ jiǔ wèn yuè lùn jīn zhāo 
把 酒  问  月  论  今  朝   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.