Saturday, December 2, 2023
HomePopJiang Jin Jiu 将进酒 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Feng Huang Chuan...

Jiang Jin Jiu 将进酒 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Feng Huang Chuan Qi 凤凰传奇

Chinese Song Name: Jiang Jin Jiu 将进酒
English Tranlation Name: Will Go To Wine
Chinese Singer: Feng Huang Chuan Qi 凤凰传奇
Chinese Composer: Chen Yong Hai 陈涌海
Chinese Lyrics: Li Bai 李白

Jiang Jin Jiu 将进酒 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Feng Huang Chuan Qi 凤凰传奇

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

jūn bú jiàn   huáng hé zhī shuǐ tiān shàng lái 
君  不 见     黄    河 之  水   天   上    来  
You never see the Yellow River
bēn liú dào hǎi bú fù huí 
奔  流  到  海  不 复 回  
Run to the sea and never come back
jūn bú jiàn   gāo táng míng jìng bēi bái fà 
君  不 见     高  堂   明   镜   悲  白  发 
You can't see the mirror in the high Hall
cháo rú qīng sī mù chéng xuě 
朝   如 青   丝 暮 成    雪  
Snow falls in the morning as in the evening
jūn bú jiàn   huáng hé zhī shuǐ tiān shàng lái 
君  不 见     黄    河 之  水   天   上    来  
You never see the Yellow River
bēn liú dào hǎi bú fù huí 
奔  流  到  海  不 复 回  
Run to the sea and never come back
jūn bú jiàn   gāo táng míng jìng bēi bái fà 
君  不 见     高  堂   明   镜   悲  白  发 
You can't see the mirror in the high Hall
cháo rú qīng sī mù chéng xuě 
朝   如 青   丝 暮 成    雪  
Snow falls in the morning as in the evening
rén shēng dé yì xū jìn huān   mò shǐ jīn zūn kōng duì yuè 
人  生    得 意 须 尽  欢     莫 使  金  樽  空   对  月  
Do not let the golden bottle empty to the moon
tiān shēng wǒ cái bì yǒu yòng   qiān jīn sàn jìn hái fù lái 
天   生    我 材  必 有  用     千   金  散  尽  还  复 来  
Born my material will be useful again
pēng yáng zǎi niú qiě wéi lè   huì xū yì yǐn sān bǎi bēi 
烹   羊   宰  牛  且  为  乐   会  须 一 饮  三  百  杯  
It takes 300 cups to kill a sheep and slaughter an ox for cooking
cén fū zǐ   dān qiū shēng   jiāng jìn jiǔ   bēi mò tíng 
岑  夫 子   丹  丘  生      将    进  酒    杯  莫 停   
Zen Master Danqiu will not stop into the wine cup
yǔ jūn gē yì qǔ   qǐng jūn wéi wǒ qīng ěr tīng 
与 君  歌 一 曲   请   君  为  我 倾   耳 听   
A song with you, please listen to me
zhōng gǔ zhuàn yù bù zú guì   dàn yuàn cháng zuì bú fù xǐng 
钟    鼓 馔    玉 不 足 贵    但  愿   长    醉  不 复 醒   
Zhong Gu Jinyu insufficient hope long drunk never wake up
gǔ lái shèng xián jiē jì mò   wéi yǒu yǐn zhě liú qí míng 
古 来  圣    贤   皆  寂 寞   惟  有  饮  者  留  其 名   
Ancient sages and sages are lonely only those who drink from them
rén shēng dé yì xū jìn huān   mò shǐ jīn zūn kōng duì yuè 
人  生    得 意 须 尽  欢     莫 使  金  樽  空   对  月  
Do not let the golden bottle empty to the moon
tiān shēng wǒ cái bì yǒu yòng   qiān jīn sàn jìn hái fù lái 
天   生    我 材  必 有  用     千   金  散  尽  还  复 来  
Born my material will be useful again
pēng yáng zǎi niú qiě wéi lè   huì xū yì yǐn sān bǎi bēi 
烹   羊   宰  牛  且  为  乐   会  须 一 饮  三  百  杯  
It takes 300 cups to kill a sheep and slaughter an ox for cooking
cén fū zǐ   dān qiū shēng   jiāng jìn jiǔ   bēi mò tíng 
岑  夫 子   丹  丘  生      将    进  酒    杯  莫 停   
Zen Master Danqiu will not stop into the wine cup
yǔ jūn gē yì qǔ   qǐng jūn wéi wǒ qīng ěr tīng 
与 君  歌 一 曲   请   君  为  我 倾   耳 听   
A song with you, please listen to me
chén wáng xī shí yàn píng lè   dòu jiǔ shí qiān zì huān xuè 
陈   王   昔 时  宴  平   乐   斗  酒  十  千   恣 欢   谑  
King Chen was fond of banquets and wine
zhǔ rén hé wéi yán shǎo qián   jìng xū gū qǔ duì jūn zhuó 
主  人  何 为  言  少   钱     径   须 沽 取 对  君  酌   
A little money is a good drink
wǔ huā mǎ   qiān jīn qiú   hū ér jiāng chū huàn měi jiǔ 
五 花  马   千   金  裘    呼 儿 将    出  换   美  酒  
All kinds of fine wine will be exchanged
jiāng jìn jiǔ   jiāng jìn jiǔ 
将    进  酒    将    进  酒  
The wine will be the wine
yǔ ěr tóng xiāo wàn gǔ chóu 
与 尔 同   销   万  古 愁   
Together with you, wipe away all sorrows
yǔ ěr tóng xiāo wàn gǔ chóu 
与 尔 同   销   万  古 愁   
Together with you, wipe away all sorrows
rén shēng dé yì xū jìn huān   mò shǐ jīn zūn kōng duì yuè 
人  生    得 意 须 尽  欢     莫 使  金  樽  空   对  月  
Do not let the golden bottle empty to the moon
tiān shēng wǒ cái bì yǒu yòng   qiān jīn sàn jìn hái fù lái 
天   生    我 材  必 有  用     千   金  散  尽  还  复 来  
Born my material will be useful again

Some Great Reviews About Jiang Jin Jiu 将进酒

Listener 1: "Before the drink I am Chinese, after the drink China is mine! The man is the most ambitious time is to drink, at the moment also can show a man's texture most. Men like wine, because wine understand men, because of wine, men become image and vivid, your heroic, domineering, handsome, rascal, drink a few cups, you can all show. She likes to watch men drinking. The whole process from a man raising a glass to a glass turning over makes her feel sexy, from which she can feel the wild and primitive power of a man. Because of the wine, Cao Cao boiled it and talked about heroes. Liu Bang went to the Banquet at Hongmen and Zhao Kuangyin drank it to relieve his military power. In the history of Chinese literature, Tao Yuanming wrote 20 poems on drinking wine, Li Bai wrote "thousands of poems on fighting wine", Su Dongpo "asked the sky about wine", and Li Qingzhao, a female compatriot, "after the evening of dongli, drank wine". "

Listener 2: "The whole poem" Into the Wine "incorporates many emotions in the chest of the poet Li Bai, who released the wine from Chang 'an. It really reflects his complex and contradictory thoughts and feelings. There is a fleeting time, life is short regrets; There is an emphasis on life when it is timely carpe diously and exultingly; Have the self-affirmation of "my talent will be useful"; There is for "ancient sages are lonely" grief and indignation.The catharsis of this kind of emotion and melancholy is all around a word "wine", the poet found a way to get rid of the bitterness in the wine, filled with enthusiasm is finally able to burst out in this drink. We can deeply feel the indescribable pain and helplessness in his heart from his unrestrained and unrestrained drinking, and the free and free feelings of sorrow but not hurt and sorrowful but strong. Phoenix legend passion bold and unrestrained singing with this poem, the bold and unrestrained Interpretation of Li Bai incisively and vividly, the "will into the wine" again to a new height, in the hearts of listeners left a deep imprint! "

Listener 3: "In this song, Li bai" plays with the problem "to drown his sorrow in wine to express his angry feelings. This poem vividly shows Li Bai's rebellious character: on the one hand, he is confident, aloof and proud; On the one hand, after the twists and turns in his political future, he exuded a sense of pleasure. The poem is full of heroic momentum, unrestrained feelings, fluent language and strong appeal. "

How do you think about this song? Please leave a comment below.

 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags