Jiang Hu Yuan 江湖怨 River And Lake Resentment Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yin Pin Guai Wu 音频怪物

Jiang Hu Yuan 江湖怨 River And Lake Resentment Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yin Pin Guai Wu 音频怪物

Chinese Song Name:Jiang Hu Yuan 江湖怨
English Translation Name:River And Lake Resentment
Chinese Singer: Yin Pin Guai Wu 音频怪物
Chinese Composer:Cui Wen Hao 崔文豪
Chinese Lyrics:Li Shou Jun 李守俊

Jiang Hu Yuan 江湖怨 River And Lake Resentment Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yin Pin Guai Wu 音频怪物

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

xiá gān yì dǎn duō shǎo yīng xióng hàn 
侠  肝  义 胆  多  少   英   雄    汉  
bá jiàn chū qiào jiū jìng wéi nǎ bān 
拔 剑   出  鞘   究  竟   为  哪 般  
qíng hǎi máng máng chī zuì bú fù fǎn 
情   海  茫   茫   痴  醉  不 复 返  
nù fā chōng guàn zhǐ wéi yì hóng yán 
怒 发 冲    冠   只  为  一 红   颜  
wàn shuǐ qiān shān zǒu biàn nán kàn dàn 
万  水   千   山   走  遍   难  看  淡  
bǎ jiǔ lín fēng cǐ qíng nán xià yān 
把 酒  临  风   此 情   难  下  咽  
yān bō hào miǎo huí shǒu yǐ wú àn 
烟  波 浩  渺   回  首   已 无 岸 
yīng xióng qì duǎn duì yuè jì yún tiān 
英   雄    气 短   对  月  祭 云  天   
kàn dāo guāng jiàn yǐng jiāng hú luàn 
看  刀  光    剑   影   江    湖 乱   
tīng ài hèn qíng chóu jiāng hú yuàn 
听   爱 恨  情   仇   江    湖 怨   
tàn shì jiān xiǎn è  nán kàn chuān 
叹  世  间   险   恶 难  看  穿    
shuí jiàn guī lái yǐ fēi bǐ shào nián 
谁   见   归  来  已 非  彼 少   年   
kàn fēng yún biàn huàn jiāng hú luàn 
看  风   云  变   幻   江    湖 乱   
tīng ér nǚ qíng cháng jiāng hú yuàn 
听   儿 女 情   长    江    湖 怨   
tàn tiān cháng dì jiǔ jiē xiào tán 
叹  天   长    地 久  皆  笑   谈  
shuí jiàn dēng huǒ lán shān jìn yú huān gū dān 
谁   见   灯   火  阑  珊   尽  余 欢   孤 单  
xiá gān yì dǎn duō shǎo yīng xióng hàn 
侠  肝  义 胆  多  少   英   雄    汉  
bá jiàn chū qiào jiū jìng wéi nǎ bān 
拔 剑   出  鞘   究  竟   为  哪 般  
qíng hǎi máng máng chī zuì bú fù fǎn 
情   海  茫   茫   痴  醉  不 复 返  
nù fā chōng guàn zhǐ wéi yì hóng yán 
怒 发 冲    冠   只  为  一 红   颜  
wàn shuǐ qiān shān zǒu biàn nán kàn dàn 
万  水   千   山   走  遍   难  看  淡  
bǎ jiǔ lín fēng cǐ qíng nán xià yān 
把 酒  临  风   此 情   难  下  咽  
yān bō hào miǎo huí shǒu yǐ wú àn 
烟  波 浩  渺   回  首   已 无 岸 
yīng xióng qì duǎn duì yuè jì yún tiān 
英   雄    气 短   对  月  祭 云  天   
kàn dāo guāng jiàn yǐng jiāng hú luàn 
看  刀  光    剑   影   江    湖 乱   
tīng ài hèn qíng chóu jiāng hú yuàn 
听   爱 恨  情   仇   江    湖 怨   
tàn shì jiān xiǎn è  nán kàn chuān 
叹  世  间   险   恶 难  看  穿    
shuí jiàn guī lái yǐ fēi bǐ shào nián 
谁   见   归  来  已 非  彼 少   年   
kàn fēng yún biàn huàn jiāng hú luàn 
看  风   云  变   幻   江    湖 乱   
tīng ér nǚ qíng cháng jiāng hú yuàn 
听   儿 女 情   长    江    湖 怨   
tàn tiān cháng dì jiǔ jiē xiào tán 
叹  天   长    地 久  皆  笑   谈  
shuí jiàn dēng huǒ lán shān jìn yú huān gū dān 
谁   见   灯   火  阑  珊   尽  余 欢   孤 单  
kàn dāo guāng jiàn yǐng jiāng hú luàn 
看  刀  光    剑   影   江    湖 乱   
tīng ài hèn qíng chóu jiāng hú yuàn 
听   爱 恨  情   仇   江    湖 怨   
tàn shì jiān xiǎn è  nán kàn chuān 
叹  世  间   险   恶 难  看  穿    
shuí jiàn guī lái yǐ fēi bǐ shào nián 
谁   见   归  来  已 非  彼 少   年   
kàn fēng yún biàn huàn jiāng hú luàn 
看  风   云  变   幻   江    湖 乱   
tīng ér nǚ qíng cháng jiāng hú yuàn 
听   儿 女 情   长    江    湖 怨   
tàn tiān cháng dì jiǔ jiē xiào tán 
叹  天   长    地 久  皆  笑   谈  
shuí jiàn dēng huǒ lán shān jìn yú huān gū dān 
谁   见   灯   火  阑  珊   尽  余 欢   孤 单  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.