Jian Rong 兼容 Compatible With Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Shi Gu Niang 小时姑娘

Jian Rong 兼容 Compatible With Lyrics 歌詞 With Pinyin

Chinese Song Name: Jian Rong 兼容
English Tranlation Name: Compatible With
Chinese Singer: Xiao Shi Gu Niang 小时姑娘
Chinese Composer: Wang Xiang Ru 王相如
Chinese Lyrics: Wang Xiang Ru 王相如

Jian Rong 兼容 Compatible With Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Shi Gu Niang 小时姑娘

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

tiān hái méi hēi 
天   还  没  黑  
nǐ jiù bú yào shuì 
你 就  不 要  睡   
yǔ wǒ wú guān tán hé xǐ bēi 
与 我 无 关   谈  何 喜 悲  
lí bié shí fēn 
离 别  时  分  
zuì shàn cháng chàn huǐ 
最  擅   长    忏   悔  
xì wài de rén 
戏 外  的 人  
ài de zuì chún cuì 
爱 的 最  纯   粹  
fán xīng yù zhuì 
繁  星   欲 坠   
nǐ wèi hé liú lèi 
你 为  何 流  泪  
yǔ wǒ wú guān shì bù kě wéi 
与 我 无 关   事  不 可 为  
jǐ fēn tiān zhēn 
几 分  天   真   
zú gòu fèn bú gù shēn 
足 够  奋  不 顾 身   
lù guò yì shēng 
路 过  一 生    
jiè bàn miǎo yuán fèn 
借  半  秒   缘   分  
tǎng ruò chāo rán wù wài 
倘   若  超   然  物 外  
suí yì dào sì shì ér fēi 
随  意 到  似 是  而 非  
shèn zhì wàng jì ài guò de nǐ 
甚   至  忘   记 爱 过  的 你 
xìng shì míng shuí 
姓   氏  名   谁   
yuán shì qī qíng liù yù chán shēn 
原   是  七 情   六  欲 缠   身   
wú jiě zuì kě guì 
无 解  最  可 贵  
liè huǒ ài shàng hǎi shuǐ nì sǐ 
烈  火  爱 上    海  水   溺 死 
yě shuō wú suǒ wèi 
也 说   无 所  谓  
yǐ wéi xīn zhào bù xuān 
以 为  心  照   不 宣   
bù yuē ér tóng néng gòng cún 
不 约  而 同   能   共   存  
bù zhī zuì shēn kè de shù fù 
不 知  最  深   刻 的 束  缚 
yuán shì ài yǔ hèn 
原   是  爱 与 恨  
qí shí tài guò qīng lěng cái shì yuán zuì 
其 实  太  过  清   冷   才  是  原   罪  
qí shí bù wén bú wèn zuì nán gòng cún 
其 实  不 闻  不 问  最  难  共   存  
yù rán qí huī 
欲 燃  其 灰  
fēn yáng rù shì shuǐ 
纷  扬   入 逝  水   
jīn ào suí chén 
衿  傲 随  尘   
bù zhōu bù wéi 
不 周   不 违  
huà wù wéi shēn 
化  物 为  身   
zuì shàn yǐ jiǎ luàn zhēn 
最  擅   以 假  乱   真   
shēn wài zhī hún 
身   外  之  魂  
jié zé zhī kùn 
竭  泽 之  困  
tǎng ruò chāo rán wù wài 
倘   若  超   然  物 外  
suí yì dào sì shì ér fēi 
随  意 到  似 是  而 非  
shèn zhì wàng jì ài guò de nǐ 
甚   至  忘   记 爱 过  的 你 
xìng shì míng shuí 
姓   氏  名   谁   
yuán shì qī qíng liù yù chán shēn 
原   是  七 情   六  欲 缠   身   
wú jiě zuì kě guì 
无 解  最  可 贵  
liè huǒ ài shàng hǎi shuǐ nì sǐ 
烈  火  爱 上    海  水   溺 死 
yě shuō wú suǒ wèi 
也 说   无 所  谓  
yǐ wéi xīn zhào bù xuān 
以 为  心  照   不 宣   
bù yuē ér tóng néng gòng cún 
不 约  而 同   能   共   存  
bù zhī zuì shēn kè de shù fù 
不 知  最  深   刻 的 束  缚 
yuán shì ài yǔ hèn 
原   是  爱 与 恨  
qí shí tài guò qīng lěng cái shì yuán zuì 
其 实  太  过  清   冷   才  是  原   罪  
qí shí bù wén bú wèn rú hé néng gòng cún 
其 实  不 闻  不 问  如 何 能   共   存  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.