Jian Qi Xing 剑器行 Sword Line Lyrics 歌詞 With Pinyin By San Wu 三无 Marblue Zu Ya Na Xi 祖娅纳惜 Xuan Shang 玄觞 Yun の Qi 云 の 泣 Zhu Sang 竹桑 Yi Dong 以冬 Xi Yin She 汐音社 TheSeaing

Jian Qi Xing 剑器行 Sword Line Lyrics 歌詞 With Pinyin By San Wu 三无 Marblue

Chinese Song Name: Jian Qi Xing 剑器行
English Tranlation Name: Sword Line
Chinese Singer: San Wu 三无 Marblue
Chinese Composer: Xi Men Zhen 西门振
Chinese Lyrics: Du Fu 杜甫

Jian Qi Xing 剑器行 Sword Line Lyrics 歌詞 With Pinyin By San Wu 三无 Marblue

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

hé : 
合 : 
xī yǒu jiā rén gōng sūn shì 
昔 有  佳  人  公   孙  氏  
yì wǔ jiàn qì dòng sì fāng  
一 舞 剑   器 动   四 方    
guān zhě rú shān sè jǔ sàng 
观   者  如 山   色 沮 丧   
tiān dì wéi zhī jiǔ dī áng  
天   地 为  之  久  低 昂   
sān wú : 
三  无 : 
xī yǒu jiā rén gōng sūn shì 
昔 有  佳  人  公   孙  氏  
yì wǔ jiàn qì dòng sì fāng  
一 舞 剑   器 动   四 方    
guān zhě rú shān sè jǔ sàng 
观   者  如 山   色 沮 丧   
tiān dì wéi zhī jiǔ dī áng  
天   地 为  之  久  低 昂   
huò rú yì shè jiǔ rì luò 
霍  如 羿 射  九  日 落  
jiǎo rú qún dì cān lóng xiáng  
矫   如 群  帝 骖  龙   翔     
lái rú léi tíng shōu zhèn nù 
来  如 雷  霆   收   震   怒 
bà rú jiāng hǎi níng qīng guāng 
罢 如 江    海  凝   清   光    
zǔ yà nà xī : 
祖 娅 纳 惜 : 
jiàng chún zhū xiù liǎng jì mò 
绛    唇   珠  袖  两    寂 寞 
wǎn yǒu dì zǐ chuán fēn fāng  
晚  有  弟 子 传    芬  芳    
lín yǐng měi rén zài bái dì 
临  颍   美  人  在  白  帝 
miào wǔ cǐ qǔ shén yáng yáng  
妙   舞 此 曲 神   扬   扬    
xuán shāng : 
玄   觞    : 
yǔ yú wèn dá jì yǒu yǐ 
与 余 问  答 既 有  以 
gǎn shí fǔ shì zēng wǎn shāng  
感  时  抚 事  增   惋  伤     
xiān dì shì nǚ bā qiān rén 
先   帝 侍  女 八 千   人  
gōng sūn jiàn qì chū dì yī  
公   孙  剑   器 初  第 一  
yún qì : 
云  泣 : 
wǔ shí nián jiān sì fǎn zhǎng   fēng 
五 十  年   间   似 反  掌      风   
zǔ yà nà xī 、 yǐ dōng : 
祖 娅 纳 惜 、 以 冬   : 
chén hóng dòng hūn wáng shì 
尘   鸿   洞   昏  王   室  
lí yuán zi dì sàn rú yān   nǚ 
梨 园   子 弟 散  如 烟    女 
lè yú zī yìng hán rì 
乐 余 姿 映   寒  日 
jīn sù duī qián mù yǐ gǒng   qú 
金  粟 堆  前   木 已 拱     瞿 
táng shí chéng cǎo xiāo sè 
塘   石  城    草  萧   瑟 
dài yán jí guǎn qū fù zhōng   lè 
玳  筵  急 管   曲 复 终      乐 
jí āi lái yuè dōng chū 
极 哀 来  月  东   出  
zhú sāng : 
竹  桑   : 
lǎo fū bù zhī qí suǒ wǎng 
老  夫 不 知  其 所  往   
zú jiǎn huāng shān zhuǎn chóu jí 
足 茧   荒    山   转    愁   疾 
zǔ yà nà xī : 
祖 娅 纳 惜 : 
xī yǒu jiā rén gōng sūn shì 
昔 有  佳  人  公   孙  氏  
yì wǔ jiàn qì dòng sì fāng  
一 舞 剑   器 动   四 方    
guān zhě rú shān sè jǔ sàng 
观   者  如 山   色 沮 丧   
tiān dì wéi zhī jiǔ dī áng  
天   地 为  之  久  低 昂   
huò rú yì shè jiǔ rì luò 
霍  如 羿 射  九  日 落  
jiǎo rú qún dì cān lóng xiáng  
矫   如 群  帝 骖  龙   翔     
lái rú léi tíng shōu zhèn nù 
来  如 雷  霆   收   震   怒 
bà rú jiāng hǎi níng qīng guāng 
罢 如 江    海  凝   清   光    
zhú sāng ( hé shēng : yǐ dōng ) : 
竹  桑   ( 和 声    : 以 冬   ) : 
jiàng chún zhū xiù liǎng jì mò 
绛    唇   珠  袖  两    寂 寞 
wǎn yǒu dì zǐ chuán fēn fāng  
晚  有  弟 子 传    芬  芳    
lín yǐng měi rén zài bái dì 
临  颍   美  人  在  白  帝 
miào wǔ cǐ qǔ shén yáng yáng  
妙   舞 此 曲 神   扬   扬    
yǐ dōng ( hé shēng : zhú sāng ) : 
以 冬   ( 和 声    : 竹  桑   ) : 
yǔ yú wèn dá jì yǒu yǐ 
与 余 问  答 既 有  以 
gǎn shí fǔ shì zēng wǎn shāng  
感  时  抚 事  增   惋  伤     
xiān dì shì nǚ bā qiān rén 
先   帝 侍  女 八 千   人  
gōng sūn jiàn qì chū dì yī  
公   孙  剑   器 初  第 一  
xuán shāng : 
玄   觞    : 
wǔ shí nián jiān sì fǎn zhǎng   fēng 
五 十  年   间   似 反  掌      风   
sān wú 、 yún qì : 
三  无 、 云  泣 : 
chén hóng dòng hūn wáng shì 
尘   鸿   洞   昏  王   室  
lí yuán zi dì sàn rú yān   nǚ 
梨 园   子 弟 散  如 烟    女 
lè yú zī yìng hán rì 
乐 余 姿 映   寒  日 
jīn sù duī qián mù yǐ gǒng   qú 
金  粟 堆  前   木 已 拱     瞿 
táng shí chéng cǎo xiāo sè 
塘   石  城    草  萧   瑟 
dài yán jí guǎn qū fù zhōng   lè 
玳  筵  急 管   曲 复 终      乐 
jí āi lái yuè dōng chū 
极 哀 来  月  东   出  
yǐ dōng : 
以 冬   : 
wǔ shí nián jiān sì fǎn zhǎng   fēng 
五 十  年   间   似 反  掌      风   
zhú sāng 、 xuán shāng : 
竹  桑   、 玄   觞    : 
chén hóng dòng hūn wáng shì 
尘   鸿   洞   昏  王   室  
lí yuán zi dì sàn rú yān   nǚ 
梨 园   子 弟 散  如 烟    女 
lè yú zī yìng hán rì 
乐 余 姿 映   寒  日 
jīn sù duī qián mù yǐ gǒng   qú 
金  粟 堆  前   木 已 拱     瞿 
táng shí chéng cǎo xiāo sè 
塘   石  城    草  萧   瑟 
dài yán jí guǎn qū fù zhōng   lè 
玳  筵  急 管   曲 复 终      乐 
jí āi lái yuè dōng chū 
极 哀 来  月  东   出  
zhú sāng : 
竹  桑   : 
lǎo fū bù zhī qí suǒ wǎng 
老  夫 不 知  其 所  往   
zú jiǎn huāng shān zhuǎn chóu jí 
足 茧   荒    山   转    愁   疾 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.