Wednesday, October 4, 2023
HomePopJian Qi Shan Lin 剑起山林 The Sword Rises From The Mountain Forest...

Jian Qi Shan Lin 剑起山林 The Sword Rises From The Mountain Forest Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wang Xi 王晰 Elvis Wang

Chinese Song Name:Jian Qi Shan Lin 剑起山林
English Tranlation Name:The Sword Rises From The Mountain Forest
Chinese Singer: Wang Xi 王晰 Elvis Wang
Chinese Composer:Jie Liang 接靓
Chinese Lyrics:Yuan He Ling 元和令,Fu Mao Hua 付茂华

Jian Qi Shan Lin 剑起山林 The Sword Rises From The Mountain Forest Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wang Xi 王晰 Elvis Wang

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

zhāo huī xī yīn wú wéi qīng jìng 
朝   晖  夕 阴  无 为  清   净   
bā huāng cún xīn niàn shǒu héng dìng 
八 荒    存  心  念   守   恒   定   
chán yì wéi zhòng qiān jūn wéi qīng 
蝉   翼 为  重    千   钧  为  轻   
yù xīn ér xíng jiàn qǐ shān lín 
御 心  而 行   剑   起 山   林  
fēng xié qū yǐng huī jiàn liú míng 
封   邪  驱 影   挥  剑   留  名   
dà dào sān qiān xiě wàn wù qíng 
大 道  三  千   写  万  物 情   
tiān yá wǒ wǎng píng zōng làng jì 
天   涯 我 往   萍   踪   浪   迹 
yì shēng hé wèi yǔ xuě zhān yī 
一 生    何 畏  雨 雪  沾   衣 
yì shēn zhēn wǔ qiān lǐ kuài zāi fēng 
一 身   真   武 千   里 快   哉  风   
xiōng cún hào rán mèng huī sǎ zì yì cōng róng 
胸    存  浩  然  梦   挥  洒 恣 意 从   容   
dòu jiǔ xiāng féng yè yǐn zòng héng 
斗  酒  相    逢   夜 饮  纵   横   
wàn shì fēn fēn yě jìn fù yí xiào zhōng 
万  事  纷  纷  也 尽  赴 一 笑   中    
yì shēng zhēn wǔ hé xū wèn qián chéng 
一 生    真   武 何 须 问  前   程    
yáo shān guò wàn zhòng míng yuè sì shí xiāng tóng 
遥  山   过  万  重    明   月  四 时  相    同   
yīn yáng xiāng hé shuāng jiàn xiāng shēng 
阴  阳   相    合 双     剑   相    生    
tiān dì máng máng qiě kàn shuí yǔ zhēng fēng 
天   地 茫   茫   且  看  谁   与 争    锋   
zhāo huī xī yīn wú wéi qīng jìng 
朝   晖  夕 阴  无 为  清   净   
bā huāng cún xīn niàn shǒu héng dìng 
八 荒    存  心  念   守   恒   定   
chán yì wéi zhòng qiān jūn wéi qīng 
蝉   翼 为  重    千   钧  为  轻   
yù xīn ér xíng jiàn qǐ shān lín 
御 心  而 行   剑   起 山   林  
fēng xié qū yǐng huī jiàn liú míng 
封   邪  驱 影   挥  剑   留  名   
dà dào sān qiān xiě wàn wù qíng 
大 道  三  千   写  万  物 情   
tiān yá wǒ wǎng píng zōng làng jì 
天   涯 我 往   萍   踪   浪   迹 
yì shēng hé wèi yǔ xuě zhān yī 
一 生    何 畏  雨 雪  沾   衣 
yì shēn zhēn wǔ qiān lǐ kuài zāi fēng 
一 身   真   武 千   里 快   哉  风   
fú chén zhōng zhú mèng lì jié bǎi tài zhēng róng 
浮 沉   中    逐  梦   历 劫  百  态  峥    嵘   
shén tōng fú xiù wàn wù jiē tōng 
神   通   拂 袖  万  物 皆  通   
xū míng luò huái bù rú hǎi kuò tiān kōng 
虚 名   落  怀   不 如 海  阔  天   空   
yì shēng zhēn wǔ hé xū wèn qián chéng 
一 生    真   武 何 须 问  前   程    
kuài yì hóng chén zhōng ēn yuàn jiě mǐ xiāng sòng 
快   意 红   尘   中    恩 怨   解  弭 相    送   
yí lù dào xiū bàn hú chūn qiū 
一 路 道  修  半  壶 春   秋  
fēng yún zài qǐ qiě lùn shuí shì yīng xióng 
风   云  再  起 且  论  谁   是  英   雄    

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags