Ji Shi Ren Xin 济世仁心 Saving Their Goodness Lyrics 歌詞 With Pinyin By Cheng Yi 橙翼

Ji Shi Ren Xin 济世仁心 Saving Their Goodness Lyrics 歌詞 With Pinyin By Cheng Yi 橙翼

Chinese Song Name: Ji Shi Ren Xin 济世仁心
English Tranlation Name: Saving Their Goodness
Chinese Singer: Cheng Yi 橙翼
Chinese Composer: Feng Chen Mo 封尘墨
Chinese Lyrics: Feng Chen Mo 封尘墨

Ji Shi Ren Xin 济世仁心 Saving Their Goodness Lyrics 歌詞 With Pinyin By Cheng Yi 橙翼

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

tiān dào zhāo zhāo xún wǒ jiù shì lùn 
天   道  昭   昭   寻  我 救  世  论  
rén jiān jí kǔ kàn biàn zhī qióng kùn 
人  间   疾 苦 看  遍   知  穷    困  
tàn rén xīn léng nuǎn shì tài yán liáng 
探  人  心  冷   暖   世  态  炎  凉    
tài sù miào shǒu wéi yǎng duō bìng shēn 
太  素 妙   手   为  养   多  病   身   
huái cāng shēng jīn zhēn cì xuán hú dǎo jì 
怀   苍   生    金  针   刺 悬   壶 倒  济 
sān tú kǔ tòng shēn 
三  途 苦 痛   深   
lí jīng luàn xíng qì xuè fā fū gǔ mài 
离 经   乱   行   气 血  发 肤 骨 脉  
shēng jī hái gù běn 
生    机 还  固 本  
guàn kàn qiū yuè chūn fēng děng xián xǐ xīn hún 
惯   看  秋  月  春   风   等   闲   洗 心  魂  
cān fēng yǐn lù biàn xún yào yǐn jiàn bìng shēn 
餐  风   饮  露 遍   寻  药  引  健   病   身   
rén jiān cāng sāng fēn rǎo chóu sī jiàn shēn 
人  间   沧   桑   纷  扰  愁   思 渐   深   
shì liàn líng dān qí yào pǔ jiù zhòng shēng 
试  炼   灵   丹  奇 药  普 救  众    生    
wàn shuǐ qiān shān zǒu biàn tàn qián chéng 
万  水   千   山   走  遍   探  前   程    
lì zhì jiù shú wàn qiān shēng líng hún 
励 志  救  赎  万  千   生    灵   魂  
yí piàn bīng xīn xiāo zāi jiě tòng téng 
一 片   冰   心  消   灾  解  痛   疼   
jí bǎi cǎo jīng huá chuí liàn qiáng shēn 
集 百  草  精   华  锤   炼   强    身   
huà fú xiǔ tōng jīng luò xuán hú dǎo jì 
化  腐 朽  通   经   络  悬   壶 倒  济 
sān tú kǔ tòng shēn 
三  途 苦 痛   深   
zhe jīng juǎn jì yào lǐ fà fū gǔ mài 
着  经   卷   记 药  理 发 肤 骨 脉  
shēng jī hái gù běn 
生    机 还  固 本  
guàn kàn qiū yuè chūn fēng děng xián xǐ xīn hún 
惯   看  秋  月  春   风   等   闲   洗 心  魂  
cān fēng yǐn lù biàn xún yào yǐn jiàn bìng shēn 
餐  风   饮  露 遍   寻  药  引  健   病   身   
rén jiān cāng sāng fēn rǎo chóu sī jiàn shēn 
人  间   沧   桑   纷  扰  愁   思 渐   深   
shì liàn qí dān líng yào pǔ jiù zhòng shēng 
试  炼   奇 丹  灵   药  普 救  众    生    
shě jǐ jiù rén bú zài hu shēng sǐ yí xiàn 
舍  己 救  人  不 在  乎 生    死 一 线   
jiǔ zhōu wàn lǐ biàn cháng yào cǎo wǒ dú xíng 
九  州   万  里 遍   尝    药  草  我 独 行   
zhōng yǒu yí rì liàn chū bǎi dú bù qīn 
终    有  一 日 炼   出  百  毒 不 侵  
mǎn qiāng rè xuè sǎ zhōng cháng qiú ān kāng 
满  腔    热 血  洒 衷    肠    求  安 康   
rè xuè sǎ zhōng cháng zhǐ qiú ān kāng 
热 血  洒 衷    肠    只  求  安 康   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.