Ji Shi Dao 吉时到 Lucky Time Lyrics 歌詞 With Pinyin By Liang Long 梁龙 Wu Tong 吴彤 Denis Ng He Ping Jing Ying 和平精英

Ji Shi Dao 吉时到 Lucky Time Lyrics 歌詞 With Pinyin By Liang Long 梁龙 Wu Tong 吴彤 Denis Ng He Ping Jing Ying 和平精英

Chinese Song Name:Ji Shi Dao 吉时到
English Translation Name: Lucky Time 
Chinese Singer:  Liang Long 梁龙 Wu Tong 吴彤 Denis Ng He Ping Jing Ying 和平精英
Chinese Composer:Fu Lei 傅雷
Chinese Lyrics:Su Ke 苏恪

Ji Shi Dao 吉时到 Lucky Time Lyrics 歌詞 With Pinyin By Liang Long 梁龙 Wu Tong 吴彤 Denis Ng He Ping Jing Ying 和平精英

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

liáng lóng : 
梁    龙   : 
bèi huàn xǐng de wǒ   chōng pò 
被  唤   醒   的 我   冲    破 
qiān zǎi shí kōng de suǒ 
千   载  时  空   的 锁  
wú tóng : 
吴 彤   : 
jí xiáng jié chéng gē   huà zuò 
吉 祥    结  成    歌   化  作  
hái dǎo měi chù yān huǒ 
海  岛  每  处  烟  火  
wú tóng : 
吴 彤   : 
fēng   fú guò 
风     拂 过  
hé píng jīng yīng   de   kǎi jiǎ 
和 平   精   英     的   铠  甲  
liáng lóng : 
梁    龙   : 
kōng tóu yí chà   chuān yún fēi huā 
空   投  一 刹    穿    云  飞  花  
wú tóng : 
吴 彤   : 
xuě   jiě kāi   yí duàn qiān nián de mì mǎ 
雪    解  开    一 段   千   年   的 密 码 
hé : 
合 : 
yuè xià duì jú   yǐ qín zhuó fēng yǎ 
月  下  对  局   以 琴  酌   风   雅 
wú tóng : 
吴 彤   : 
wǒ kuà yuè hái dǎo 
我 跨  越  海  岛  
jiē guò   nǐ zhǎng xīn de 
接  过    你 掌    心  的 
chì rè   rán shāo qiān nián de huǒ 
炽  热   燃  烧   千   年   的 火  
liáng lóng : 
梁    龙   : 
zhàn dòu ba cǐ kè 
战   斗  吧 此 刻 
sù yóu   shí kōng chuān suō 
溯 游    时  空   穿    梭  
dà jí   dà lì chōng fēng jí hé 
大 吉   大 利 冲    锋   集 合 
hé : 
合 : 
wǒ zǒu xiàng wèi lái   jí shí jí rì jí yán 
我 走  向    未  来    吉 时  吉 日 吉 言  
chūn mǎn   fēng huā xuě yuè fù yàn 
春   满    风   花  雪  月  赴 宴  
zhè yān huǒ rén jiān   huà juàn 
这  烟  火  人  间     画  卷   
zhí dé bǎi cì   mào xiǎn 
值  得 百  次   冒  险   
hé : 
合 : 
jí shí dào   shā chǎng jí fēng guò hū xiào 
吉 时  到    沙  场    疾 风   过  呼 啸   
jí shí dào   huā yǐng lán shān xiāng yìng zhào 
吉 时  到    花  影   阑  珊   相    映   照   
jí shí dào   qiào xuě hán shuāng zì piāo yáo 
吉 时  到    俏   雪  寒  霜     自 飘   摇  
jí shí dào   guī kè yín yuè zhōng gē yáo 
吉 时  到    归  客 吟  月  中    歌 谣  
jí shí dào   jí shí dào 
吉 时  到    吉 时  到  
jí shí dào   jí shí yǐ dào 
吉 时  到    吉 时  已 到  
wú tóng : 
吴 彤   : 
wǒ kuà yuè hái dǎo 
我 跨  越  海  岛  
jiē guò   nǐ zhǎng xīn de 
接  过    你 掌    心  的 
chì rè   rán shāo qiān nián de huǒ 
炽  热   燃  烧   千   年   的 火  
liáng lóng : 
梁    龙   : 
zhàn dòu ba cǐ kè 
战   斗  吧 此 刻 
sù yóu   shí kōng chuān suō 
溯 游    时  空   穿    梭  
dà jí   dà lì chōng fēng jí hé 
大 吉   大 利 冲    锋   集 合 
hé : 
合 : 
wǒ zǒu xiàng wèi lái   jí shí jí rì jí yán 
我 走  向    未  来    吉 时  吉 日 吉 言  
chūn mǎn   fēng huā xuě yuè fù yàn 
春   满    风   花  雪  月  赴 宴  
zhè yān huǒ rén jiān   huà juàn 
这  烟  火  人  间     画  卷   
zhí dé bǎi cì   mào xiǎn 
值  得 百  次   冒  险   
hé : 
合 : 
jí shí dào   shā chǎng jí fēng guò hū xiào 
吉 时  到    沙  场    疾 风   过  呼 啸   
jí shí dào   huā yǐng lán shān xiāng yìng zhào 
吉 时  到    花  影   阑  珊   相    映   照   
jí shí dào   qiào xuě hán shuāng zì piāo yáo 
吉 时  到    俏   雪  寒  霜     自 飘   摇  
jí shí dào   guī kè yín yuè zhōng gē yáo 
吉 时  到    归  客 吟  月  中    歌 谣  
wú tóng : 
吴 彤   : 
wǒ kuà yuè hái dǎo 
我 跨  越  海  岛  
jiē guò   nǐ zhǎng xīn de 
接  过    你 掌    心  的 
chì rè   rán shāo qiān nián de huǒ 
炽  热   燃  烧   千   年   的 火  
liáng lóng : 
梁    龙   : 
zhàn dòu ba cǐ kè 
战   斗  吧 此 刻 
sù yóu   shí kōng chuān suō 
溯 游    时  空   穿    梭  
dà jí   dà lì chōng fēng jí hé 
大 吉   大 利 冲    锋   集 合 
hé : 
合 : 
wǒ zǒu xiàng wèi lái 
我 走  向    未  来  
jí shí jí rì jí yán   jí shí dào  
吉 时  吉 日 吉 言    吉 时  到   
chūn mǎn   fēng huā xuě yuè fù yàn 
春   满    风   花  雪  月  赴 宴  
jí shí dào  
吉 时  到   
zhè yān huǒ rén jiān   huà juàn 
这  烟  火  人  间     画  卷   
zhí dé bǎi cì   mào xiǎn 
值  得 百  次   冒  险   
jí shí dào 
吉 时  到  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.