Sunday, December 3, 2023
HomePopJi Li Ge 吉利歌 Geely's Song Lyrics 歌詞 With Pinyin By Feng...

Ji Li Ge 吉利歌 Geely’s Song Lyrics 歌詞 With Pinyin By Feng Ming Jiong Jun 封茗囧菌

Chinese Song Name: Ji Li Ge 吉利歌
English Tranlation Name: Geely's Song
Chinese Singer: Feng Ming Jiong Jun 封茗囧菌
Chinese Composer: Zhe Xiao Sheng 着小生
Chinese Lyrics: Qing Ming 清茗

Ji Li Ge 吉利歌 Geely's Song Lyrics 歌詞 With Pinyin By Feng Ming Jiong Jun 封茗囧菌

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

bào zhú shēng huàn xǐng jiē xiàng 
爆  竹  声    唤   醒   街  巷    
xī xī yòu rǎng rǎng 
熙 熙 又  攘   攘   
tú sū jiǔ qiǎn cháng 
屠 苏 酒  浅   尝    
huàn táo fú tiē zhèng fú zì páng 
换   桃  符 贴  正    福 字 旁   
jié cǎi xiù lín láng 
结  彩  绣  琳  琅   
jiā jié yuàn hè lín jiā lǐ fāng 
佳  节  愿   贺 邻  家  里 坊   
kè jū ér láng hái   wú yōu cí bié chén huáng 
客 居 儿 郎   还    无 忧  辞 别  陈   黄    
wǒ zhēn luò xuě hú zhōng cáng jiù hán shuāng 
我 斟   落  雪  壶 中    藏   旧  寒  霜     
zhǔ fèi pēng chá qián táng 
煮  沸  烹   茶  前   堂   
sì gù yǒu pī yī fú yán xià líng chēng 
似 故 友  披 衣 拂 檐  下  铃   铛    
fàn lián yī céng céng qīng xiǎng 
泛  涟   漪 层   层   清   响    
zhǐ yuān dōng fàng   wēi wén huǒ xián cí èr liǎng 
纸  鸢   东   放     煨  文  火  闲   词 二 两    
lián zǐ gēng dùn bīng táng 
莲   子 羹   炖  冰   糖   
chéng gē wú yuè guì zhào lán jiǎng 
乘    歌 吴 越  桂  棹   兰  桨    
jìn shì shū nǐ de xù zhāng 
尽  是  书  你 的 续 章    
shuí néng xù sì shí bù sī liang 
谁   能   序 四 时  不 思 量    
tí dēng long zhào nuǎn gù xiāng 
提 灯   笼   照   暖   故 乡    
duì zhú yǐng jiǎn chuāng huā máng 
对  烛  影   剪   窗     花  忙   
hé rì zài guī lái huà yè cháng 
何 日 再  归  来  话  夜 长    
bái méi jiān yú yǒu mò xiāng 
白  梅  笺   余 有  墨 香    
yìng rù lí rén xīn shàng 
映   入 离 人  心  上    
yì hú jiǎo jiǎo míng yuè guāng 
一 湖 皎   皎   明   月  光    
tiān qīng shuǐ sè bō lán qīng yàng 
天   青   水   色 波 澜  轻   漾   
cǐ kè wèi xiāng wén yì wèi xiāng wàng 
此 刻 未  相    闻  亦 未  相    忘   
suì suì nián nián chūn qiū zhī wǎng 
岁  岁  年   年   春   秋  织  往   
píng ān xǐ lè xún cháng 
平   安 喜 乐 寻  常    
zhù shì shì rú wàng 
祝  世  事  如 望   
bào zhú shēng huàn xǐng jiē xiàng 
爆  竹  声    唤   醒   街  巷    
xī xī yòu rǎng rǎng 
熙 熙 又  攘   攘   
tú sū jiǔ qiǎn cháng 
屠 苏 酒  浅   尝    
huàn táo fú tiē zhèng fú zì páng 
换   桃  符 贴  正    福 字 旁   
jié cǎi xiù lín láng 
结  彩  绣  琳  琅   
jiā jié yuàn hè lín jiā lǐ fāng 
佳  节  愿   贺 邻  家  里 坊   
kè jū ér láng hái   wú yōu cí bié chén huáng 
客 居 儿 郎   还    无 忧  辞 别  陈   黄    
xuě hú zhōng cáng jiù hán shuāng 
雪  壶 中    藏   旧  寒  霜     
zhǔ fèi pēng chá qián táng 
煮  沸  烹   茶  前   堂   
pī yī fú yán xià líng chēng 
披 衣 拂 檐  下  铃   铛    
fàn lián yī céng céng qīng xiǎng 
泛  涟   漪 层   层   清   响    
wǒ zhé liǔ yè chuī zuò xiǎo diào yín chàng 
我 折  柳  叶 吹   作  小   调   吟  唱    
sàn xī xiāng mǎn luò yáng 
散  西 厢    满  洛  阳   
hé qiāng dí piāo guò yù mén chéng qiáng 
和 羌    笛 飘   过  玉 门  城    墙    
jì qù hé shān tiáo tiáo yuǎn fāng 
寄 去 河 山   迢   迢   远   方   
gú yǔ qìn liáng   jiè qīng fēng cái xīn yī shang 
谷 雨 沁  凉      借  清   风   裁  新  衣 裳    
liáng yàn chuān suō chéng shuāng 
梁    燕  穿    梭  成    双     
jiāng huái yán àn yīng fēi cǎo cháng 
江    淮   沿  岸 莺   飞  草  长    
jìn shì yǔ nǐ de shī háng 
尽  是  予 你 的 诗  行   
shuí néng xù sì shí bù sī liang 
谁   能   序 四 时  不 思 量    
tí dēng long zhào nuǎn gù xiāng 
提 灯   笼   照   暖   故 乡    
duì zhú yǐng jiǎn chuāng huā máng 
对  烛  影   剪   窗     花  忙   
hé rì zài guī lái huà yè cháng 
何 日 再  归  来  话  夜 长    
bái méi jiān yú yǒu mò xiāng 
白  梅  笺   余 有  墨 香    
yìng rù lí rén xīn shàng 
映   入 离 人  心  上    
yì hú jiǎo jiǎo míng yuè guāng 
一 湖 皎   皎   明   月  光    
tiān qīng shuǐ sè bō lán qīng yàng 
天   青   水   色 波 澜  轻   漾   
cǐ kè wèi xiāng wén yì wèi xiāng wàng 
此 刻 未  相    闻  亦 未  相    忘   
suì suì nián nián chūn qiū zhī wǎng 
岁  岁  年   年   春   秋  织  往   
píng ān xǐ lè xún cháng 
平   安 喜 乐 寻  常    
zhù shì shì rú wàng 
祝  世  事  如 望   

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags