Sunday, December 3, 2023
HomePopHun Dun 混沌 Chaos Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lin Bei Bei...

Hun Dun 混沌 Chaos Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lin Bei Bei 林北北

Chinese Song Name:Hun Dun 混沌
English Translation Name:Chaos 
Chinese Singer: Lin Bei Bei 林北北
Chinese Composer:Peng Yang 彭扬
Chinese Lyrics:Wu Jian Zhong 吴剑中

Hun Dun 混沌 Chaos Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lin Bei Bei 林北北

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

wǒ zì cháng hé yōu yōu yí shù guāng 
我 自 长    河 幽  幽  一 束  光    
hóng shù bì yè yǎn yìng lái shí de wēi máng 
红   树  碧 叶 掩  映   来  时  的 微  茫   
suó yǐ chén lǐ   jiàn chén   shuāng shàng   jiā shuāng 
所  以 尘   里   见   尘     霜     上      加  霜     
nǐ shì zhè qí jiān de bō dàng 
你 是  这  其 间   的 波 荡   
nǐ zì yuǎn tú tāo tāo yì bēi làng 
你 自 远   途 滔  滔  一 杯  浪   
shēn xīng héng xié tǎng guò hóu jiān de wán zhuǎn 
参   星   横   斜  淌   过  喉  间   的 婉  转    
zhōng wéi quán luò   huáng quán   chuān qǐ   wàng chuān 
终    为  泉   落    黄    泉     川    起   忘   川    
piān yǒu chī niàn yù mèng nán duàn 
偏   有  痴  念   欲 梦   难  断   
wěn yí cùn   tòng yì shēng   wǎng xī jiē hùn dùn 
吻  一 寸    痛   一 生      往   夕 皆  混  沌  
ài dào duàn cháng kè gǔ   jì mò yì zuò   hóng chén 
爱 到  断   肠    刻 骨   寂 寞 亦 作    红   尘   
zhǐ guài huā liàn lí rén   dié bù shě lí fēn 
只  怪   花  恋   离 人    蝶  不 舍  离 分  
biàn ràng zhè shì jiān   wéi qíng suǒ kùn 
便   让   这  世  间     为  情   所  困  
shān yì héng   fēng yí zòng   sī niàn jiē hùn dùn 
山   一 横     风   一 纵     思 念   皆  混  沌  
dài kàn yún tuō mù xuě   qián shì yǐ huàn   jīn shēng 
待  看  云  拖  暮 雪    前   世  已 换     今  生    
cháo xī ruò tà xīn mén   xīn mén yòu jǐ céng 
潮   汐 若  踏 心  门    心  门  又  几 层   
bēi huān zhuǎn shùn   cóng wèi yǒu   yǎn lèi xìng cún 
悲  欢   转    瞬     从   未  有    眼  泪  幸   存  
wǒ zì cháng hé yōu yōu yí shù guāng 
我 自 长    河 幽  幽  一 束  光    
hóng shù bì yè yǎn yìng lái shí de wēi máng 
红   树  碧 叶 掩  映   来  时  的 微  茫   
suó yǐ chén lǐ   jiàn chén   shuāng shàng   jiā shuāng 
所  以 尘   里   见   尘     霜     上      加  霜     
nǐ shì zhè qí jiān de bō dàng 
你 是  这  其 间   的 波 荡   
nǐ zì yuǎn tú tāo tāo yì bēi làng 
你 自 远   途 滔  滔  一 杯  浪   
shēn xīng héng xié tǎng guò hóu jiān de wán zhuǎn 
参   星   横   斜  淌   过  喉  间   的 婉  转    
zhōng wéi quán luò   huáng quán   chuān qǐ   wàng chuān 
终    为  泉   落    黄    泉     川    起   忘   川    
piān yǒu chī niàn yù mèng nán duàn 
偏   有  痴  念   欲 梦   难  断   
wěn yí cùn   tòng yì shēng   wǎng xī jiē hùn dùn 
吻  一 寸    痛   一 生      往   夕 皆  混  沌  
ài dào duàn cháng kè gǔ   jì mò yì zuò   hóng chén 
爱 到  断   肠    刻 骨   寂 寞 亦 作    红   尘   
zhǐ guài huā liàn lí rén   dié bù shě lí fēn 
只  怪   花  恋   离 人    蝶  不 舍  离 分  
biàn ràng zhè shì jiān   wéi qíng suǒ kùn 
便   让   这  世  间     为  情   所  困  
shān yì héng   fēng yí zòng   sī niàn jiē hùn dùn 
山   一 横     风   一 纵     思 念   皆  混  沌  
dài kàn yún tuō mù xuě   qián shì yǐ huàn   jīn shēng 
待  看  云  拖  暮 雪    前   世  已 换     今  生    
cháo xī ruò tà xīn mén   xīn mén yòu jǐ céng 
潮   汐 若  踏 心  门    心  门  又  几 层   
bēi huān zhuǎn shùn   cóng wèi yǒu   yǎn lèi xìng cún 
悲  欢   转    瞬     从   未  有    眼  泪  幸   存  
wěn yí cùn   tòng yì shēng   wǎng xī jiē hùn dùn 
吻  一 寸    痛   一 生      往   夕 皆  混  沌  
ài dào duàn cháng kè gǔ   jì mò yì zuò   hóng chén 
爱 到  断   肠    刻 骨   寂 寞 亦 作    红   尘   
zhǐ guài huā liàn lí rén   dié bù shě lí fēn 
只  怪   花  恋   离 人    蝶  不 舍  离 分  
biàn ràng zhè shì jiān   wéi qíng suǒ kùn 
便   让   这  世  间     为  情   所  困  
shān yì héng   fēng yí zòng   sī niàn jiē hùn dùn 
山   一 横     风   一 纵     思 念   皆  混  沌  
dài kàn yún tuō mù xuě   qián shì yǐ huàn   jīn shēng 
待  看  云  拖  暮 雪    前   世  已 换     今  生    
cháo xī ruò tà xīn mén   xīn mén yòu jǐ céng 
潮   汐 若  踏 心  门    心  门  又  几 层   
bēi huān zhuǎn shùn   cóng wèi yǒu   yǎn lèi xìng cún 
悲  欢   转    瞬     从   未  有    眼  泪  幸   存  

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags