Hui Wen Shi 回文诗 Kun-bzang Vkhor-lo Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wang Hong Xiang 王泓翔 Xu Meng Yuan 徐梦圆

Hui Wen Shi 回文诗 Kun-bzang Vkhor-lo Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wang Hong Xiang 王泓翔 Xu Meng Yuan 徐梦圆

Chinese Song Name: Hui Wen Shi 回文诗
English Tranlation Name: Kun-bzang Vkhor-lo
Chinese Singer: Wang Hong Xiang 王泓翔 Xu Meng Yuan 徐梦圆
Chinese Composer: Xu Meng Yuan 徐梦圆
Chinese Lyrics: Xu Yin 徐寅

Hui Wen Shi 回文诗 Kun-bzang Vkhor-lo Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wang Hong Xiang 王泓翔 Xu Meng Yuan 徐梦圆

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

xú mèng yuán : 
徐 梦   圆   : 
cháo suí àn làng xuě shān qīng 
潮   随  暗 浪   雪  山   倾   
yuǎn pǔ yú zhōu diào yuè míng 
远   浦 渔 舟   钓   月  明   
qiáo duì sì mén sōng jìng xiǎo 
桥   对  寺 门  松   径   小   
kǎn dāng quán yǎn shí bō qīng 
槛  当   泉   眼  石  波 清   
tiáo tiáo lǜ shù jiāng tiān xiǎo 
迢   迢   绿 树  江    天   晓   
ǎi ǎi hóng xiá hǎi rì jīng 
霭 霭 红   霞  海  日 睛   
yáo wàng sì shān yún jiē shuǐ 
遥  望   四 山   云  接  水   
bì fēng qiān diǎn shù fān qīng 
碧 峰   千   点   数  帆  轻   
qīng fān shù diǎn qiān fēng bì 
轻   帆  数  点   千   峰   碧 
shuǐ jiē yún shān sì wàng yáo 
水   接  云  山   四 望   遥  
qíng rì hǎi xiá hóng ǎi ǎi 
晴   日 海  霞  红   霭 霭 
xiǎo tiān jiāng shù lǜ tiáo tiáo 
晓   天   江    树  绿 迢   迢   
qīng bō shí yǎn quán dāng kǎn 
清   波 石  眼  泉   当   槛  
xiǎo jìng sōng mén sì duì qiáo 
小   径   松   门  寺 对  桥   
míng yuè diào zhōu yú pǔ yuǎn 
明   月  钓   舟   渔 浦 远   
qīng shān xuě làng àn suí cháo 
倾   山   雪  浪   暗 随  潮   
wáng hóng xiáng : 
王   泓   翔    : 
cháo suí àn làng xuě shān qīng 
潮   随  暗 浪   雪  山   倾   
yuǎn pǔ yú zhōu diào yuè míng 
远   浦 渔 舟   钓   月  明   
qiáo duì sì mén sōng jìng xiǎo 
桥   对  寺 门  松   径   小   
kǎn dāng quán yǎn shí bō qīng 
槛  当   泉   眼  石  波 清   
tiáo tiáo lǜ shù jiāng tiān xiǎo 
迢   迢   绿 树  江    天   晓   
ǎi ǎi hóng xiá hǎi rì jīng 
霭 霭 红   霞  海  日 睛   
yáo wàng sì shān yún jiē shuǐ 
遥  望   四 山   云  接  水   
bì fēng qiān diǎn shù fān qīng 
碧 峰   千   点   数  帆  轻   
xú mèng yuán : 
徐 梦   圆   : 
qīng fān shù diǎn qiān fēng bì 
轻   帆  数  点   千   峰   碧 
shuǐ jiē yún shān sì wàng yáo 
水   接  云  山   四 望   遥  
qíng rì hǎi xiá hóng ǎi ǎi 
晴   日 海  霞  红   霭 霭 
xiǎo tiān jiāng shù lǜ tiáo tiáo 
晓   天   江    树  绿 迢   迢   
qīng bō shí yǎn quán dāng kǎn 
清   波 石  眼  泉   当   槛  
xiǎo jìng sōng mén sì duì qiáo 
小   径   松   门  寺 对  桥   
míng yuè diào zhōu yú pǔ yuǎn 
明   月  钓   舟   渔 浦 远   
qīng shān xuě làng àn suí cháo 
倾   山   雪  浪   暗 随  潮   
wáng hóng xiáng : 
王   泓   翔    : 
qīng fān shù diǎn qiān fēng bì 
轻   帆  数  点   千   峰   碧 
shuǐ jiē yún shān sì wàng yáo 
水   接  云  山   四 望   遥  
qíng rì hǎi xiá hóng ǎi ǎi 
晴   日 海  霞  红   霭 霭 
xiǎo tiān jiāng shù lǜ tiáo tiáo 
晓   天   江    树  绿 迢   迢   
qīng bō shí yǎn quán dāng kǎn 
清   波 石  眼  泉   当   槛  
xiǎo jìng sōng mén sì duì qiáo 
小   径   松   门  寺 对  桥   
míng yuè diào zhōu yú pǔ yuǎn 
明   月  钓   舟   渔 浦 远   
qīng shān xuě làng àn suí cháo 
倾   山   雪  浪   暗 随  潮   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.