Hui Ma Qiang 回马枪 Return Gun Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhang Xiao Tang 张晓棠

Hui Ma Qiang 回马枪 Return Gun Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhang Xiao Tang 张晓棠

Chinese Song Name:Hui Ma Qiang 回马枪 
English Translation Name:Return Gun 
Chinese Singer: Zhang Xiao Tang 张晓棠
Chinese Composer:Xu Yi Ming 徐一鸣
Chinese Lyrics:Guo Gao Jian 郭高见

Hui Ma Qiang 回马枪 Return Gun Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhang Xiao Tang 张晓棠

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

méi xuě zhēng chūn wèi kěn jiàng 
梅  雪  争    春   未  肯  降    
xuě què shū méi yí duàn xiāng 
雪  却  输  梅  一 段   香    
fēng zhōng yīng xióng tàn páng huáng 
风   中    英   雄    叹  彷   徨    
yì gǎn yīng qiāng shù shēn páng 
一 杆  缨   枪    竖  身   旁   
gé lóu hóng yán jìng sī liang 
阁 楼  红   颜  静   思 量    
xiāng shì yí xiào mèng yì chǎng 
相    视  一 笑   梦   一 场    
wéi nǐ shēn qíng diǎn chéng jiāng 
为  你 深   情   点   成    将    
jīn gē nà tiě mǎ shàng zhàn chǎng 
金  戈 那 铁  马 上    战   场    
wǒ yuàn wéi nǐ yì shēng shǒu biān jiāng 
我 愿   为  你 一 生    守   边   疆    
wǒ xué huì nà bén lǐng huí mǎ qiāng 
我 学  会  那 本  领   回  马 枪    
gán zǒu hǔ bào chái láng 
赶  走  虎 豹  豺   狼   
ràng nǐ bú huì zài shòu shāng 
让   你 不 会  再  受   伤    
wǒ huì zhàn zài zuì gāo de shān gǎng 
我 会  站   在  最  高  的 山   岗   
wǒ yīng zī nà sà shuǎng   huí mǎ qiāng 
我 英   姿 那 飒 爽       回  马 枪    
nǎ pà yú shēng jìn shī yòu hé fáng 
哪 怕 余 生    尽  失  又  何 妨   
sà shuǎng yīng zī wǔ chǐ qiāng 
飒 爽     英   姿 五 尺  枪    
chì zhà fēng yún tà cāng láng 
叱  咤  风   云  踏 苍   狼   
shǔ guāng chū zhào yǎn bīng chǎng 
曙  光    初  照   演  兵   场    
nǘ zǐ fēi yáng huí mǎ qiāng 
女 子 飞  扬   回  马 枪    
huái bào pí pá yíng mén cì 
怀   抱  琵 琶 迎   门  刺 
èr láng dān shān jiān shàng káng 
二 郎   担  山   肩   上    扛   
méi xuě zhēng chūn wèi kěn jiàng 
梅  雪  争    春   未  肯  降    
xuě què shū méi yí duàn xiāng 
雪  却  输  梅  一 段   香    
fēng zhōng yīng xióng tàn páng huáng 
风   中    英   雄    叹  彷   徨    
yì gǎn yīng qiāng shù shēn páng 
一 杆  缨   枪    竖  身   旁   
gé lóu hóng yán jìng sī liang 
阁 楼  红   颜  静   思 量    
xiāng shì yí xiào mèng yì chǎng 
相    视  一 笑   梦   一 场    
wéi nǐ shēn qíng diǎn chéng jiāng 
为  你 深   情   点   成    将    
jīn gē nà tiě mǎ shàng zhàn chǎng 
金  戈 那 铁  马 上    战   场    
wǒ yuàn wéi nǐ yì shēng shǒu biān jiāng 
我 愿   为  你 一 生    守   边   疆    
wǒ xué huì nà bén lǐng huí mǎ qiāng 
我 学  会  那 本  领   回  马 枪    
gán zǒu hǔ bào chái láng 
赶  走  虎 豹  豺   狼   
ràng nǐ bú huì zài shòu shāng 
让   你 不 会  再  受   伤    
wǒ huì zhàn zài zuì gāo de shān gǎng 
我 会  站   在  最  高  的 山   岗   
wǒ yīng zī nà sà shuǎng   huí mǎ qiāng 
我 英   姿 那 飒 爽       回  马 枪    
nǎ pà yú shēng jìn shī yòu hé fáng 
哪 怕 余 生    尽  失  又  何 妨   
Rap : 
Rap : 
wǒ shǒu chí zhàng èr qiāng 
我 手   持  丈    二 枪    
běi zhàn guān wài nán guò jiāng 
北  战   关   外  南  过  江    
shàng shān měng hǔ dòu 
上    山   猛   虎 斗  
yě néng rù hǎi zhuō lóng wáng 
也 能   入 海  捉   龙   王   
cǐ qiāng lù fǎ bā shí sì 
此 枪    路 法 八 十  四 
yí lù gèng bǐ yí lù qiáng 
一 路 更   比 一 路 强    
huái bào pí pá yíng mén cì 
怀   抱  琵 琶 迎   门  刺 
èr láng dān shān jiān shàng káng 
二 郎   担  山   肩   上    扛   
sù niǎo shí jìn lín zhōng rù 
宿 鸟   食  尽  林  中    入 
yù nǚ chuān suō zhàn bā fāng 
玉 女 穿    梭  占   八 方   
bō cǎo xún dé shé chū dòng 
拨 草  寻  得 蛇  出  洞   
guài mǎng fān shēn bèi hòu cáng 
怪   蟒   翻  身   背  后  藏   
luò huā mǎn dì chén āi rǎn 
落  花  满  地 尘   埃 染  
shùn fēng chě qí wǒ yì qì yáng 
顺   风   扯  旗 我 意 气 扬   
kàn wǒ huí mǎ qiāng 
看  我 回  马 枪    
wǒ yuàn wéi nǐ yì shēng shǒu biān jiāng 
我 愿   为  你 一 生    守   边   疆    
wǒ xué huì nà bén lǐng huí mǎ qiāng 
我 学  会  那 本  领   回  马 枪    
gán zǒu hǔ bào chái láng 
赶  走  虎 豹  豺   狼   
ràng nǐ bú huì zài shòu shāng 
让   你 不 会  再  受   伤    
wǒ huì zhàn zài zuì gāo de shān gǎng 
我 会  站   在  最  高  的 山   岗   
wǒ yīng zī nà sà shuǎng   huí mǎ qiāng 
我 英   姿 那 飒 爽       回  马 枪    
nǎ pà yú shēng jìn shī yòu hé fáng 
哪 怕 余 生    尽  失  又  何 妨   
nǎ pà yú shēng jìn shī yòu hé fáng 
哪 怕 余 生    尽  失  又  何 妨   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.