Huan Hua Xi Bian 浣花溪边 By The Huanhua Stream Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yu Lu Shen Gu 御鹿神谷 Cha Er Niang 茶二娘

Huan Hua Xi Bian 浣花溪边 By The Huanhua Stream Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yu Lu Shen Gu 御鹿神谷 Cha Er Niang 茶二娘

Chinese Song Name:Huan Hua Xi Bian 浣花溪边
English Translation Name:The Huanhua Stream
Chinese Singer: Yu Lu Shen Gu 御鹿神谷 Cha Er Niang 茶二娘
Chinese Composer:Shao Ran 少然
Chinese Lyrics:Feng Zhi Cheng 风之城

Huan Hua Xi Bian 浣花溪边 By The Huanhua Stream Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yu Lu Shen Gu 御鹿神谷 Cha Er Niang 茶二娘

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

huàn huā xī biān yǒu kē dà shù xià 
浣   花  溪 边   有  颗 大 树  下  
bái hú zǐ lǎo zhě gāng gāng huí le jiā 
白  胡 子 老  者  刚   刚   回  了 家  
bào zǒu cǎo táng máo cǎo jiū jìng yǒu jǐ gè wá 
抱  走  草  堂   茅  草  究  竟   有  几 个 娃 
yú shuǐ lián lián chéng shuǐ wā 
雨 水   连   连   成    水   洼 
sì niáng tā yòu zài nà ér dā huā jià 
四 娘    她 又  在  那 儿 搭 花  架  
qǐ gè liáng péng xián shí hǎo chī chá 
起 个 凉    棚   闲   时  好  吃  茶  
yì bēi xuě yá xiāng piāo guò lí ba 
一 杯  雪  芽 香    飘   过  篱 笆 
rě yì shēn hóng xiá 
惹 一 身   红   霞  
huā zhòng jǐn guān xià 
花  重    锦  官   下  
qiān duǒ wàn duǒ rǎn zhī yā 
千   朵  万  朵  染  枝  桠 
liú lián xì dié qǐ wǔ jiā 
留  连   戏 蝶  起 舞 佳  
zì zai jiāo yīng qià 
自 在  娇   莺   恰  
huáng lí zài liǔ yá 
黄    鹂 在  柳  芽 
tián tián mì mì shuō qíng huà 
甜   甜   蜜 蜜 说   情   话  
yì xíng bái lù hū jīng chà 
一 行   白  鹭 忽 惊   诧  
qiàn yǐng bēn wǎn xiá 
倩   影   奔  晚  霞  
huā zhòng jǐn guān xià 
花  重    锦  官   下  
qiān duǒ wàn duǒ rǎn zhī yā 
千   朵  万  朵  染  枝  桠 
liú lián xì dié qǐ wǔ jiā 
留  连   戏 蝶  起 舞 佳  
zì zai jiāo yīng qià 
自 在  娇   莺   恰  
xiāng piāo jǐn chéng lǐ 
香    飘   锦  城    里 
sàn rù qiān wàn jiā 
散  入 千   万  家  
qīng chéng yōu yōu xī shuǐ rén rén kuā 
青   城    悠  悠  溪 水   人  人  夸  
xián zuò diào gōu yú wèi yīng 
闲   作  钓   钩  鱼 未  应   
nòng qīng wā 
弄   青   蛙 
huàn huā xī biān yǒu kē dà shù xià 
浣   花  溪 边   有  颗 大 树  下  
bái hú zǐ lǎo zhě gāng gāng huí le jiā 
白  胡 子 老  者  刚   刚   回  了 家  
bào zǒu cǎo táng máo cǎo jiū jìng yǒu jǐ gè wá 
抱  走  草  堂   茅  草  究  竟   有  几 个 娃 
yú shuǐ lián lián chéng shuǐ wā 
雨 水   连   连   成    水   洼 
sì niáng tā yòu zài nà ér dā huā jià 
四 娘    她 又  在  那 儿 搭 花  架  
qǐ gè liáng péng xián shí hǎo chī chá 
起 个 凉    棚   闲   时  好  吃  茶  
yì bēi xuě yá xiāng piāo guò lí ba 
一 杯  雪  芽 香    飘   过  篱 笆 
rě yì shēn hóng xiá 
惹 一 身   红   霞  
huā zhòng jǐn guān xià 
花  重    锦  官   下  
qiān duǒ wàn duǒ rǎn zhī yā 
千   朵  万  朵  染  枝  桠 
liú lián xì dié qǐ wǔ jiā 
留  连   戏 蝶  起 舞 佳  
zì zai jiāo yīng qià 
自 在  娇   莺   恰  
huáng lí zài liǔ yá 
黄    鹂 在  柳  芽 
tián tián mì mì shuō qíng huà 
甜   甜   蜜 蜜 说   情   话  
yì xíng bái lù hū jīng chà 
一 行   白  鹭 忽 惊   诧  
qiàn yǐng bēn wǎn xiá 
倩   影   奔  晚  霞  
huā zhòng jǐn guān xià 
花  重    锦  官   下  
qiān duǒ wàn duǒ rǎn zhī yā 
千   朵  万  朵  染  枝  桠 
liú lián xì dié qǐ wǔ jiā 
留  连   戏 蝶  起 舞 佳  
zì zai jiāo yīng qià 
自 在  娇   莺   恰  
xiāng piāo jǐn chéng lǐ 
香    飘   锦  城    里 
sàn rù qiān wàn jiā 
散  入 千   万  家  
qīng chéng yōu yōu xī shuǐ rén rén kuā 
青   城    悠  悠  溪 水   人  人  夸  
xián zuò diào gōu yú wèi yīng 
闲   作  钓   钩  鱼 未  应   
nòng qīng wā 
弄   青   蛙 
huā zhòng jǐn guān xià 
花  重    锦  官   下  
qiān duǒ wàn duǒ rǎn zhī yā 
千   朵  万  朵  染  枝  桠 
liú lián xì dié qǐ wǔ jiā 
留  连   戏 蝶  起 舞 佳  
zì zai jiāo yīng qià 
自 在  娇   莺   恰  
huáng lí zài liǔ yá 
黄    鹂 在  柳  芽 
tián tián mì mì shuō qíng huà 
甜   甜   蜜 蜜 说   情   话  
yì xíng bái lù hū jīng chà 
一 行   白  鹭 忽 惊   诧  
qiàn yǐng bēn wǎn xiá 
倩   影   奔  晚  霞  
huā zhòng jǐn guān xià 
花  重    锦  官   下  
qiān duǒ wàn duǒ rǎn zhī yā 
千   朵  万  朵  染  枝  桠 
liú lián xì dié qǐ wǔ jiā 
留  连   戏 蝶  起 舞 佳  
zì zai jiāo yīng qià 
自 在  娇   莺   恰  
xiāng piāo jǐn chéng lǐ 
香    飘   锦  城    里 
sàn rù qiān wàn jiā 
散  入 千   万  家  
qīng chéng yōu yōu xī shuǐ rén rén kuā 
青   城    悠  悠  溪 水   人  人  夸  
xián zuò diào gōu yú wèi yīng 
闲   作  钓   钩  鱼 未  应   
nòng qīng wā 
弄   青   蛙 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.