Hua Zhong Xun 画中寻 Looking In The Picture Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhang Yun Lei 张云雷 Zhang Yunlei

Chinese Song Name:Hua Zhong Xun 画中寻
English Translation Name:Looking In The Picture 
Chinese Singer: Zhang Yun Lei 张云雷 Zhang Yunlei
Chinese Composer:Wang Zheng Yi 王正一
Chinese Lyrics:Wang Zheng Yi 王正一

Hua Zhong Xun 画中寻 Looking In The Picture Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhang Yun Lei 张云雷 Zhang Yunlei

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

tīng yì qiāng shēng yùn zài chéng zhōng 
听   一 腔    声    韵  在  城    中    
shuǐ mò pō sǎ qiān wàn bān juàn yǒng 
水   墨 泼 洒 千   万  般  隽   永   
shào nián dàn yì qǔ qīng wǎ lóu tái 
少   年   弹  一 曲 青   瓦 楼  台  
jīng hóng ruò wǎn fēng 
惊   鸿   若  晚  风   
xún yān yǔ de yǐng zōng 
寻  烟  雨 的 影   踪   
xiào wèn qiān lǐ yún zhōng yuè méng lóng 
笑   问  千   里 云  中    月  朦   胧   
yīn lǜ zhuì rù dān hóng 
音  律 坠   入 丹  虹   
tí bǐ mò cōng cōng 
提 笔 莫 匆   匆   
dú yǐ luò rì niàn wú tóng 
独 倚 落  日 念   梧 桐   
qiě wén jiāng biān chuán lái míng zhēng 
且  闻  江    边   传    来  鸣   筝    
xì líng lóng 
系 玲   珑   
huà zhōng suí nǐ chéng fēng qiàn rù mèng 
画  中    随  你 乘    风   嵌   入 梦   
chàng jǐ jù liáng xiāo fǔ qín shēng 
唱    几 句 良    宵   抚 琴  声    
yáo jì gǔ dào fàng niú mù tóng 
遥  寄 古 道  放   牛  牧 童   
wàng què chén shì nóng mò zhuāng hóng 
忘   却  尘   世  浓   墨 妆     红   
huà zhōng nián lún nián zhuǎn xù kū róng 
画  中    年   轮  辗   转    续 枯 荣   
tí jǐ què shī cí wàng qīng fēng 
题 几 阙  诗  词 望   青   峰   
zhuán yǎn sháo huá zài suì yuè lǐ chóng féng 
转    眼  韶   华  在  岁  月  里 重    逢   
xǔ xǔ rú shēng   yí niàn zhēn zhòng 
栩 栩 如 生      一 念   珍   重    
tīng yì qiāng shēng yùn zài chéng zhōng 
听   一 腔    声    韵  在  城    中    
shuǐ mò pō sǎ qiān wàn bān juàn yǒng 
水   墨 泼 洒 千   万  般  隽   永   
shào nián dàn yì qǔ qīng wǎ lóu tái 
少   年   弹  一 曲 青   瓦 楼  台  
jīng hóng ruò wǎn fēng 
惊   鸿   若  晚  风   
xún yān yǔ de yǐng zōng 
寻  烟  雨 的 影   踪   
xiào wèn qiān lǐ yún zhōng yuè méng lóng 
笑   问  千   里 云  中    月  朦   胧   
yīn lǜ zhuì rù dān hóng 
音  律 坠   入 丹  虹   
tí bǐ mò cōng cōng 
提 笔 莫 匆   匆   
dú yǐ luò rì niàn wú tóng 
独 倚 落  日 念   梧 桐   
qiě wén jiāng biān chuán lái míng zhēng 
且  闻  江    边   传    来  鸣   筝    
xì líng lóng 
系 玲   珑   
huà zhōng suí nǐ chéng fēng qiàn rù mèng 
画  中    随  你 乘    风   嵌   入 梦   
chàng jǐ jù liáng xiāo fǔ qín shēng 
唱    几 句 良    宵   抚 琴  声    
yáo jì gǔ dào fàng niú mù tóng 
遥  寄 古 道  放   牛  牧 童   
wàng què chén shì nóng mò zhuāng hóng 
忘   却  尘   世  浓   墨 妆     红   
huà zhōng nián lún nián zhuǎn xù kū róng 
画  中    年   轮  辗   转    续 枯 荣   
tí jǐ què shī cí wàng qīng fēng 
题 几 阙  诗  词 望   青   峰   
zhuán yǎn sháo huá zài suì yuè lǐ chóng féng 
转    眼  韶   华  在  岁  月  里 重    逢   
xǔ xǔ rú shēng   yí niàn zhēn zhòng 
栩 栩 如 生      一 念   珍   重    
huà zhōng suí nǐ chéng fēng qiàn rù mèng 
画  中    随  你 乘    风   嵌   入 梦   
chàng jǐ jù liáng xiāo fǔ qín shēng 
唱    几 句 良    宵   抚 琴  声    
yáo jì gǔ dào fàng niú mù tóng 
遥  寄 古 道  放   牛  牧 童   
wàng què chén shì nóng mò zhuāng hóng 
忘   却  尘   世  浓   墨 妆     红   
huà zhōng nián lún nián zhuǎn xù kū róng 
画  中    年   轮  辗   转    续 枯 荣   
tí jǐ què shī cí wàng qīng fēng 
题 几 阙  诗  词 望   青   峰   
zhuán yǎn sháo huá zài suì yuè lǐ chóng féng 
转    眼  韶   华  在  岁  月  里 重    逢   
xǔ xǔ rú shēng   yí niàn zhēn zhòng 
栩 栩 如 生      一 念   珍   重    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.