Hua Xia Si Shi Ge 华夏四时歌 Chinese Four Seasons Song Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhang Yi Chen 张逸辰

Hua Xia Si Shi Ge 华夏四时歌 Chinese Four Seasons Song Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhang Yi Chen 张逸辰

Chinese Song Name:Hua Xia Si Shi Ge 华夏四时歌 
English Translation Name:Chinese Four Seasons Song 
Chinese Singer: Zhang Yi Chen 张逸辰
Chinese Composer:Qiao Mi Er 乔米儿
Chinese Lyrics:Ci Sheng Du Ci Shen 此生渡此身

Hua Xia Si Shi Ge 华夏四时歌 Chinese Four Seasons Song Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhang Yi Chen 张逸辰

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

niàn bái : 
念   白  : 
sháo guāng pín zì huàn shū hū dù qiān chūn 
韶   光    频  自 换   倏  忽 度 千   春   
jiā jié jīn zhāo shì wú yí shì gǔ rén 
佳  节  今  朝   是  无 一 是  古 人  
méi shàng xuě zhú chūn ér guī 
梅  上    雪  逐  春   而 归  
huàn xīn lián zhāo fú nà ruì 
换   新  联   招   福 纳 瑞  
biān pào shēng xiǎng chè yǔ nèi 
鞭   炮  声    响    彻  宇 内  
jiǔ zhōu tóng hè suì 
九  州   同   贺 岁  
jiě dēng mí shàng yuán dēng huì 
解  灯   谜 上    元   灯   会  
jiē mí dǐ jǐ gè néng duì 
揭  谜 底 几 个 能   对  
shǎng yuán xiāo hǎo jǐng gòng shuí 
赏    元   宵   好  景   共   谁   
zhōng tiān míng yuè zhào rén guī 
中    天   明   月  照   人  归  
què kàn liǔ shāo cháng 
却  看  柳  梢   长    
lù shang de xíng rén kū dào páng 
路 上    的 行   人  哭 道  旁   
qīng míng jì de shuí 
清   明   祭 的 谁   
huái yuǎn zhuī xī shēng tòu bēi liáng 
怀   远   追   昔 声    透  悲  凉    
zòng shǐ tiān rén liǎng fāng 
纵   使  天   人  两    方   
zhǎng xiàng sī yǒng bú wàng 
长    相    思 永   不 忘   
wéi jiāng zhuó jiǔ lèi yì shāng 
唯  将    浊   酒  酹  一 觞    
hóng shéng fù shǒu shàng 
红   绳    缚 手   上    
jiǎn chú xié suì yuàn jūn ān kāng 
翦   除  邪  祟  愿   君  安 康   
suì suì yòu nián nián 
岁  岁  又  年   年   
lóng zhōu réng bó mì luó jiāng shàng 
龙   舟   仍   搏 汨 罗  江    上    
yīng hún yǒng jì shuǐ dǐ 
英   魂  永   寂 水   底 
qīng qì wàn dài liú fāng 
清   气 万  代  流  芳   
lí sāo zǒng yǒu rén lái chàng 
离 骚  总   有  人  来  唱    
què niǎo fēi bù gǎn chí huí 
鹊  鸟   飞  不 敢  迟  回  
pà wù le què qiáo zhī huì 
怕 误 了 鹊  桥   之  会  
zhè rén jiān chī qíng de shuí 
这  人  间   痴  情   的 谁   
tiān shēng yǔ shuí zhèng xiāng pèi 
天   生    与 谁   正    相    配  
qiū fēng chuān liǔ xiàng 
秋  风   穿    柳  巷    
yòu shì zhōng qiū féng zhè yuè guāng 
又  是  中    秋  逢   这  月  光    
yuán quē shì xún cháng 
圆   缺  是  寻  常    
cǐ yè zuì yǐn rén sī gù xiāng 
此 夜 最  引  人  思 故 乡    
jiǔ rì jú huā zhèng huáng 
九  日 菊 花  正    黄    
dēng gāo zhū yú gòng shǎng 
登   高  茱  萸 共   赏    
jiā jié jìng lǎo dù chóng yáng 
佳  节  敬   老  度 重    阳   
shí jié cuī nián guāng 
时  节  催  年   光    
shí jié jì zhe xiān zǔ mú yàng 
时  节  记 着  先   祖 模 样   
zhè piàn cāng qióng xià 
这  片   苍   穹    下  
céng jīng yǒu guò hé zhǒng fēng guāng 
曾   经   有  过  何 种    风   光    
zì yǒu shì dài xiāng chéng 
自 有  世  代  相    承    
qiān qiū yǒng jì bú wàng 
千   秋  永   记 不 忘   
mò gǎn wàng què yán yǔ huáng 
莫 敢  忘   却  炎  与 黄    
qiū fēng chuān liǔ xiàng 
秋  风   穿    柳  巷    
yòu shì zhōng qiū féng zhè yuè guāng 
又  是  中    秋  逢   这  月  光    
yuán quē shì xún cháng 
圆   缺  是  寻  常    
cǐ yè zuì yǐn rén sī gù xiāng 
此 夜 最  引  人  思 故 乡    
jiǔ rì jú huā zhèng huáng 
九  日 菊 花  正    黄    
dēng gāo zhū yú gòng shǎng 
登   高  茱  萸 共   赏    
jiā jié jìng lǎo dù chóng yáng 
佳  节  敬   老  度 重    阳   
shí jié cuī nián guāng 
时  节  催  年   光    
shí jié jì zhe xiān zǔ mú yàng 
时  节  记 着  先   祖 模 样   
zhè piàn cāng qióng xià 
这  片   苍   穹    下  
céng jīng yǒu guò hé zhǒng fēng guāng 
曾   经   有  过  何 种    风   光    
zì yǒu shì dài xiāng chéng 
自 有  世  代  相    承    
qiān qiū yǒng jì bú wàng 
千   秋  永   记 不 忘   
mò gǎn wàng què yán yǔ huáng 
莫 敢  忘   却  炎  与 黄    
fēng liú dú jù dōng fāng 
风   流  独 具 东   方   
wàng lái lù zhèng màn cháng 
望   来  路 正    漫  长    
qiě wéi hòu shì kāi xīn zhāng 
且  为  后  世  开  新  章    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.