Saturday, December 2, 2023
HomePopHua Long Bi 化龙笔 The Dragon Pen Lyrics 歌詞 With Pinyin By...

Hua Long Bi 化龙笔 The Dragon Pen Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lun Sang 伦桑

Chinese Song Name: Hua Long Bi 化龙笔
English Tranlation Name: The Dragon Pen
Chinese Singer: Lun Sang 伦桑
Chinese Composer: Cheng Zhi 城执
Chinese Lyrics: Xie Jiao Jiao Zhu 邪教教主

Hua Long Bi 化龙笔 The Dragon Pen Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lun Sang 伦桑

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yú zǐ zhǐ zhǎn kāi péng qiū yān yún 
鱼 子 纸  展   开  蓬   丘  烟  云  
yí piàn bái 
一 片   白  
yán mó bǎi zhàng hóng bō zài yàn tái 
研  磨 百  丈    洪   波 在  砚  台  
cháng wén wàn lín cháng 
常    闻  万  鳞  长    
yǐn xíng yú tiān wài 
隐  形   于 天   外  
jǔ bēi yāo tā rù wǒ zhuàng huái 
举 杯  邀  它 入 我 壮     怀   
tù háo zuò dāo fēng 
兔 毫  作  刀  锋   
pī chū qí xiǎn tài huá fēng 
劈 出  奇 险   太  华  峰   
pō wàn diǎn yā jīng lvè dǐng shàng cháng qīng sōng 
泼 万  点   鸦 惊   掠  顶   上    长    青   松   
fēng qǐ yún yǒng duān ní cái chū xiǎn 
风   起 云  涌   端   倪 才  初  显   
yì rú bǎi dài háo xióng 
一 如 百  代  豪  雄    
áng shǒu yǐ wàng 
昂  首   以 望   
yín hé jiǔ zhuǎn wān yán qí yè yè xíng zōng 
银  河 九  转    蜿  蜒  其 曳 曳 行   踪   
cāng tiān wú jí 
苍   天   无 极 
ruò fēi cǐ jiān hào dàng bù néng téng jù lóng 
若  非  此 间   浩  荡   不 能   腾   巨 龙   
yù xiān xiàng lán tíng jiè nà rù mù 
欲 先   向    兰  亭   借  那 入 木 
sān fēn lì 
三  分  力 
tiě huà yín gōu bǔ nǐ zhēn xíng jì 
铁  画  银  钩  捕 你 真   形   迹 
zhī jūn qián zhòng yuān 
知  君  潜   重    渊   
jiǔ pán zài shēn ní 
久  蟠  在  深   泥 
jīn qǐng yí yuè dēng tiān ér qù 
今  请   一 跃  登   天   而 去 
bǐ xià yǒu jìn jié 
笔 下  有  劲  节  
gèng bǐ hán zhú ào shuāng dōng 
更   比 寒  竹  傲 霜     冬   
gōu dòng tóng jīn tiě gǔ rú zhāng liù jūn gōng 
勾  动   铜   筋  铁  骨 如 张    六  钧  弓   
duàn xī chéng zhǎo shuí gǎn shì qí fēng 
断   犀 成    爪   谁   敢  试  其 锋   
liè jīn yù cuī shān bēng 
裂  金  玉 摧  山   崩   
dāo yá yàn shé 
刀  牙 焰  舌  
bǎo tūn bā fāng wù yǔ hè rán tǔ bái hóng 
饱  吞  八 方   雾 雨 赫 然  吐 白  虹   
fēi qíng rì yuè xīng chén gǒng 
飞  擎   日 月  星   辰   拱   
fān jiāng hǎi chù huá sōng 
翻  江    海  触  华  嵩   
héng jué liù hé fǔ yǎng wàn wù cóng 
横   绝  六  合 俯 仰   万  物 从   
yù diàn jià léi 
驭 电   驾  雷  
chéng qì shàng jiǔ chóng 
乘    气 上    九  重    
yóu tài kōng 
游  太  空   
jīn huái luò zhǐ shàng 
襟  怀   落  纸  上    
fú xiá shāo tiān jiǔ shāo xiōng 
浮 霞  烧   天   酒  烧   胸    
jì fù líng yún zhì yòu qǐ kěn yǔ sú tóng 
既 负 凌   云  志  又  岂 肯  与 俗 同   
qǔ wǒ xīn tóu rè xuè zuò dān zhū 
取 我 心  头  热 血  作  丹  朱  
rǎn nǐ yì shēn chì hóng 
染  你 一 身   赤  红   
bàn shēng kuáng fàng háo qíng dàn píng tiān zòng róng 
半  生    狂    放   豪  情   但  凭   天   纵   容   
jǔ bēi zhuàng gē lái wú qióng 
举 杯  壮     歌 来  无 穷    
jīn zhāo yí yuè hé bù zhí shàng jiǔ xiāo gōng 
今  朝   一 跃  何 不 直  上    九  霄   宫   
shén lái zhī bǐ 
神   来  之  笔 
diǎn wǒ jīng pò zài nǐ tóng zhōng 
点   我 精   魄 在  你 瞳   中    
huà zhēn lóng 
化  真   龙   

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags