Hua Kai Man Lou 花开满楼 Flowers Bloom All Over The Building Lyrics 歌詞 With Pinyin By Qun Yi Tuan 群乙团

Hua Kai Man Lou 花开满楼 Flowers Bloom All Over The Building Lyrics 歌詞 With Pinyin By Qun Yi Tuan 群乙团

Chinese Song Name:Hua Kai Man Lou 花开满楼
English Translation Name:Flowers Bloom All Over The Building
Chinese Singer: Qun Yi Tuan 群乙团
Chinese Composer:Xie Qun 谢群
Chinese Lyrics:Chen Zi 陈梓

Hua Kai Man Lou 花开满楼 Flowers Bloom All Over The Building Lyrics 歌詞 With Pinyin By Qun Yi Tuan 群乙团

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yí chù xiāng sī chóu táo huā chuī mǎn lóu 
一 处  相    思 愁   桃  花  吹   满  楼  
zòng bú zài mèng zhōng qiě yōu yóu 
纵   不 在  梦   中    且  悠  游  
lí bié zī wèi tài jiǔ bù rú yǐn yì bēi jiǔ 
离 别  滋 味  太  久  不 如 饮  一 杯  酒  
wèn jūn néng yǒu jǐ duō chóu 
问  君  能   有  几 多  愁   
shuí jiàng xiāng sī lèi cáng xīn tóu 
谁   将    相    思 泪  藏   心  头  
nà zhǒng bīng liáng gǎn jué jūn zhī fǒu 
那 种    冰   凉    感  觉  君  知  否  
luò huā wú jìn huà zuò nǐ de wēn róu 
落  花  无 尽  化  作  你 的 温  柔  
shuí huì péi nǐ dào bái shǒu 
谁   会  陪  你 到  白  首   
gé jiāng àn shēn chù yǒu jiǔ jiā 
隔 江    岸 深   处  有  酒  家  
yí bàn mǎi zuì yí bàn xiū 
一 半  买  醉  一 半  休  
yuǎn fāng de lí rén chóu jǐ dù chūn qiū 
远   方   的 离 人  愁   几 度 春   秋  
rén qù nián nián rú jiù 
人  去 年   年   如 旧  
zhí dào qiū lái bǎ jiǔ zài huáng hūn hòu 
直  到  秋  来  把 酒  在  黄    昏  后  
shuí jiā nián shào fēng liú huā mǎn lóu 
谁   家  年   少   风   流  花  满  楼  
zuó rì rén qù lóu kōng yù yǔ lèi xiān liú 
昨  日 人  去 楼  空   欲 语 泪  先   流  
rén shēng zài shì jǐ duō yōu chóu 
人  生    在  世  几 多  忧  愁   
huā kāi mǎn lóu 
花  开  满  楼  
shuí jiàng xiāng sī lèi cáng xīn tóu 
谁   将    相    思 泪  藏   心  头  
nà zhǒng bīng liáng gǎn jué jūn zhī fǒu 
那 种    冰   凉    感  觉  君  知  否  
luò huā wú jìn huà zuò nǐ de wēn róu 
落  花  无 尽  化  作  你 的 温  柔  
shuí huì péi nǐ dào bái shǒu 
谁   会  陪  你 到  白  首   
gé jiāng àn shēn chù yǒu jiǔ jiā 
隔 江    岸 深   处  有  酒  家  
yí bàn mǎi zuì yí bàn xiū 
一 半  买  醉  一 半  休  
yuǎn fāng de lí rén chóu jǐ dù chūn qiū 
远   方   的 离 人  愁   几 度 春   秋  
rén qù nián nián rú jiù 
人  去 年   年   如 旧  
zhí dào qiū lái bǎ jiǔ zài huáng hūn hòu 
直  到  秋  来  把 酒  在  黄    昏  后  
shuí jiā nián shào fēng liú huā mǎn lóu 
谁   家  年   少   风   流  花  满  楼  
zuó rì rén qù lóu kōng yù yǔ lèi xiān liú 
昨  日 人  去 楼  空   欲 语 泪  先   流  
rén shēng zài shì jǐ duō yōu chóu 
人  生    在  世  几 多  忧  愁   
huā kāi mǎn lóu 
花  开  满  楼  
gé jiāng àn shēn chù yǒu jiǔ jiā 
隔 江    岸 深   处  有  酒  家  
yí bàn mǎi zuì yí bàn xiū 
一 半  买  醉  一 半  休  
yuǎn fāng de lí rén chóu jǐ dù chūn qiū 
远   方   的 离 人  愁   几 度 春   秋  
rén qù nián nián rú jiù 
人  去 年   年   如 旧  
zhí dào qiū lái bǎ jiǔ zài huáng hūn hòu 
直  到  秋  来  把 酒  在  黄    昏  后  
shuí jiā nián shào fēng liú huā mǎn lóu 
谁   家  年   少   风   流  花  满  楼  
zuó rì rén qù lóu kōng yù yǔ lèi xiān liú 
昨  日 人  去 楼  空   欲 语 泪  先   流  
rén shēng zài shì jǐ duō yōu chóu 
人  生    在  世  几 多  忧  愁   
huā kāi mǎn lóu 
花  开  满  楼  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.