Hua Jing Chang Hen Ge 画境长恨歌 A Song Of Everlasting Regret Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yin Pin Guai Wu 音频怪物

Hua Jing Chang Hen Ge 画境长恨歌 A Song Of Everlasting Regret Lyrics 歌詞 With Pinyin

Chinese Song Name: Hua Jing Chang Hen Ge 画境长恨歌
English Tranlation Name: A Song Of Everlasting Regret
Chinese Singer: Yin Pin Guai Wu 音频怪物
Chinese Composer: Yin Pin Guai Wu 音频怪物
Chinese Lyrics: Bai Ju Yi 白居易

Hua Jing Chang Hen Ge 画境长恨歌 A Song Of Everlasting Regret Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yin Pin Guai Wu 音频怪物

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

zhì jìng wáng zhī yáng xiān sheng 
致  敬   王   之  炀   先   生    
hàn huáng zhòng sè sī qīng guó 
汉  皇    重    色 思 倾   国  
yù yǔ duō nián qiú bù dé 
御 宇 多  年   求  不 得 
yáng jiā yǒu nǚ chū zhǎng chéng 
杨   家  有  女 初  长    成    
yǎng zài shēn guī rén wèi shí 
养   在  深   闺  人  未  识  
tiān shēng lì zhì nán zì qì 
天   生    丽 质  难  自 弃 
yì zhāo xuǎn zài jūn wáng cè 
一 朝   选   在  君  王   侧 
huí móu yí xiào bǎi mèi shēng 
回  眸  一 笑   百  媚  生    
liù gōng fěn dài wú yán sè 
六  宫   粉  黛  无 颜  色 
chūn hán cì yù huá qīng chí 
春   寒  赐 浴 华  清   池  
wēn quán shuǐ huá xǐ níng zhī 
温  泉   水   滑  洗 凝   脂  
shì ér fú qǐ jiāo wú lì 
侍  儿 扶 起 娇   无 力 
shǐ shì xīn chéng ēn zé shí 
始  是  新  承    恩 泽 时  
yún bìn huā yán jīn bù yáo 
云  鬓  花  颜  金  步 摇  
fú róng zhàng nuǎn dù chūn xiāo 
芙 蓉   帐    暖   度 春   宵   
chūn xiāo kǔ duǎn rì gāo qǐ 
春   宵   苦 短   日 高  起 
cóng cǐ jūn wáng bù zǎo cháo 
从   此 君  王   不 早  朝   
chéng huān shì yàn wú xián xiá 
承    欢   侍  宴  无 闲   暇  
chūn cóng chūn yóu yè zhuān yè 
春   从   春   游  夜 专    夜 
hòu gōng jiā lì sān qiān rén 
后  宫   佳  丽 三  千   人  
sān qiān chǒng ài zài yì shēn 
三  千   宠    爱 在  一 身   
jīn wū zhuāng chéng jiāo shì yè 
金  屋 妆     成    娇   侍  夜 
yù lóu yàn bà zuì hé chūn 
玉 楼  宴  罢 醉  和 春   
zǐ mèi dì xiong jiē liè tǔ 
姊 妹  弟 兄    皆  列  土 
kě lián guāng cǎi shēng mén hù 
可 怜   光    彩  生    门  户 
suí lìng tiān xià fù mǔ xīn 
遂  令   天   下  父 母 心  
bú chóng shēng nán chóng shēng nǚ 
不 重    生    男  重    生    女 
lí gōng gāo chù rù qīng yún 
骊 宫   高  处  入 青   云  
xiān lè fēng piāo chù chù wén 
仙   乐 风   飘   处  处  闻  
huǎn gē màn wǔ níng sī zhú 
缓   歌 慢  舞 凝   丝 竹  
jìn rì jūn wáng kàn bù zú 
尽  日 君  王   看  不 足 
yú yáng pí gǔ dòng dì lái 
渔 阳   鼙 鼓 动   地 来  
jīng pò ní cháng yǔ yī qǔ 
惊   破 霓 裳    羽 衣 曲 
jiǔ chóng chéng què yān chén shēng 
九  重    城    阙  烟  尘   生    
qiān shèng wàn qí xī nán xíng 
千   乘    万  骑 西 南  行   
cuì huá yáo yáo xíng fù zhǐ 
翠  华  摇  摇  行   复 止  
xī chū dōu mén bǎi yú lǐ 
西 出  都  门  百  余 里 
liù jūn bù fā wú nài hé 
六  军  不 发 无 奈  何 
wǎn zhuǎn é  méi mǎ qián sǐ 
宛  转    蛾 眉  马 前   死 
huā diàn wěi dì wú rén shōu 
花  钿   委  地 无 人  收   
cuì qiào jīn què yù sāo tóu 
翠  翘   金  雀  玉 搔  头  
jūn wáng yǎn miàn jiù bù dé 
君  王   掩  面   救  不 得 
huí kàn xuè lèi xiāng hé liú 
回  看  血  泪  相    和 流  
huáng āi sǎn màn fēng xiāo suǒ 
黄    埃 散  漫  风   萧   索  
yún zhàn yíng yū dēng jiàn gé 
云  栈   萦   纡 登   剑   阁 
é  méi shān xià shǎo rén xíng 
峨 嵋  山   下  少   人  行   
jīng qí wú guāng rì sè báo 
旌   旗 无 光    日 色 薄  
shǔ jiāng shuǐ bì shǔ shān qīng 
蜀  江    水   碧 蜀  山   青   
shèng zhǔ zhāo zhāo mù mù qíng 
圣    主  朝   朝   暮 暮 情   
xíng gōng jiàn yuè shāng xīn sè 
行   宫   见   月  伤    心  色 
yè yǔ wén líng cháng duàn shēng 
夜 雨 闻  铃   肠    断   声    
tiān xuán dì zhuǎn huí lóng yù 
天   旋   地 转    回  龙   驭 
dào cǐ chóu chú bù néng qù 
到  此 踌   躇  不 能   去 
mǎ wéi pō xià ní tǔ zhōng 
马 嵬  坡 下  泥 土 中    
bú jiàn yù yán kōng sǐ chù 
不 见   玉 颜  空   死 处  
jūn chén xiāng gù jìn zhān yī 
君  臣   相    顾 尽  沾   衣 
dōng wàng dōu mén xìn mǎ guī 
东   望   都  门  信  马 归  
guī lái chí yuàn jiē yī jiù 
归  来  池  苑   皆  依 旧  
tài yè fú róng wèi yāng liǔ 
太  液 芙 蓉   未  央   柳  
fú róng rú miàn liǔ rú méi 
芙 蓉   如 面   柳  如 眉  
duì cǐ rú hé bù lèi chuí 
对  此 如 何 不 泪  垂   
chūn fēng táo lǐ huā kāi yè 
春   风   桃  李 花  开  夜 
qiū yǔ wú tóng yè luò shí 
秋  雨 梧 桐   叶 落  时  
xī gōng nán yuàn duō qiū cǎo 
西 宫   南  苑   多  秋  草  
luò yè mǎn jiē hóng bù sǎo 
落  叶 满  阶  红   不 扫  
lí yuán dì zǐ bái fà xīn 
梨 园   弟 子 白  发 新  
jiāo fáng ā  jiān qīng é  lǎo 
椒   房   阿 监   青   娥 老  
xī diàn yíng fēi sī qiǎo rán 
夕 殿   萤   飞  思 悄   然  
gū dēng tiāo jìn wèi chéng mián 
孤 灯   挑   尽  未  成    眠   
chí chí zhōng gǔ chū cháng yè 
迟  迟  钟    鼓 初  长    夜 
géng gěng xīng hé yù shǔ tiān 
耿   耿   星   河 欲 曙  天   
yuān yāng wǎ lěng shuāng huá zhòng 
鸳   鸯   瓦 冷   霜     华  重    
fěi cuì qīn hán shuí yǔ gòng 
翡  翠  衾  寒  谁   与 共   
yōu yōu shēng sǐ bié jīng nián 
悠  悠  生    死 别  经   年   
hún pò bù cén lái rù mèng 
魂  魄 不 曾  来  入 梦   
lín qióng dào shi hóng dōu kè 
临  邛    道  士  鸿   都  客 
néng yǐ jīng chéng zhì hún pò 
能   以 精   诚    致  魂  魄 
wéi gǎn jūn wáng nián zhuǎn sī 
为  感  君  王   辗   转    思 
suí jiāo fāng shì yīn qín mì 
遂  教   方   士  殷  勤  觅 
pái kōng yù qì bēn rú diàn 
排  空   驭 气 奔  如 电   
shēng tiān rù dì qiú zhī biàn 
升    天   入 地 求  之  遍   
shàng qióng bì luò xià huáng quán 
上    穷    碧 落  下  黄    泉   
liǎng chù máng máng jiē bú jiàn 
两    处  茫   茫   皆  不 见   
hū wén hǎi shàng yǒu xiān shān 
忽 闻  海  上    有  仙   山   
shān zài xū wú piāo miǎo jiān 
山   在  虚 无 缥   渺   间   
lóu gé líng lóng wǔ yún qǐ 
楼  阁 玲   珑   五 云  起 
qí zhōng chuò yuē duō xiān zǐ 
其 中    绰   约  多  仙   子 
zhōng yǒu yì rén zì tài zhēn 
中    有  一 人  字 太  真   
xuě fū huā mào cēn cī shì 
雪  肤 花  貌  参  差 是  
jīn què xī xiāng kòu yù jiōng 
金  阙  西 厢    叩  玉 扃    
zhuǎn jiāo xiǎo yù bào shuāng chéng 
转    教   小   玉 报  双     成    
wén dào hàn jiā tiān zǐ shǐ 
闻  道  汉  家  天   子 使  
jiǔ huá zhàng lǐ mèng hún jīng 
九  华  帐    里 梦   魂  惊   
lǎn yī tuī zhěn qǐ pái huái 
揽  衣 推  枕   起 徘  徊   
zhū bó yín píng yǐ lǐ kāi 
珠  箔 银  屏   迤 逦 开  
yún bìn bàn piān xīn shuì jiào 
云  鬓  半  偏   新  睡   觉   
huā guàn bù zhěng xià táng lái 
花  冠   不 整    下  堂   来  
fēng chuī xiān mèi piāo yáo jǔ 
风   吹   仙   袂  飘   飖  举 
yóu sì ní cháng yǔ yī wǔ 
犹  似 霓 裳    羽 衣 舞 
yù róng jì mò lèi lán gān 
玉 容   寂 寞 泪  阑  干  
lí huā yì zhī chūn dài yǔ 
梨 花  一 枝  春   带  雨 
hán qíng níng dì xiè jūn wáng 
含  情   凝   睇 谢  君  王   
yì bié yīn róng liǎng miǎo máng 
一 别  音  容   两    渺   茫   
zhāo yáng diàn lǐ ēn ài jué 
昭   阳   殿   里 恩 爱 绝  
péng lái gōng zhōng rì yuè cháng 
蓬   莱  宫   中    日 月  长    
huí tóu xià wàng rén huán chù 
回  头  下  望   人  寰   处  
bú jiàn cháng ān jiàn chén wù 
不 见   长    安 见   尘   雾 
wéi jiāng jiù wù biǎo shēn qíng 
惟  将    旧  物 表   深   情   
diàn hé jīn chāi jì jiāng qù 
钿   合 金  钗   寄 将    去 
chāi liú yì gǔ hé yí shàn 
钗   留  一 股 合 一 扇   
chāi bò huáng jīn hé fēn diàn 
钗   擘 黄    金  合 分  钿   
dàn jiāo xīn sì jīn diàn jiān 
但  教   心  似 金  钿   坚   
tiān shàng rén jiān huì xiāng jiàn 
天   上    人  间   会  相    见   
lín bié yīn qín zhòng jì cí 
临  别  殷  勤  重    寄 词 
cí zhōng yǒu shì liǎng xīn zhī 
词 中    有  誓  两    心  知  
qí yuè qí rì cháng shēng diàn 
七 月  七 日 长    生    殿   
yè bàn wú rén sī yǔ shí 
夜 半  无 人  私 语 时  
zài tiān yuàn zuò bǐ yì niǎo 
在  天   愿   作  比 翼 鸟   
zài dì yuàn wéi lián lǐ zhī 
在  地 愿   为  连   理 枝  
tiān cháng dì jiǔ yǒu shí jìn 
天   长    地 久  有  时  尽  
cǐ hèn mián mián wú jué qī 
此 恨  绵   绵   无 绝  期 
cǐ hèn mián mián wú jué qī 
此 恨  绵   绵   无 绝  期 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.