Hua Jian Xiu 花间袖 Flower Sleeve Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yi Zhi Liu Liu 一支溜溜

Hua Jian Xiu 花间袖 Flower Sleeve Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yi Zhi Liu Liu 一支溜溜

Chinese Song Name:Hua Jian Xiu 花间袖
English Translation Name:Flower Sleeve
Chinese Singer: Yi Zhi Liu Liu 一支溜溜
Chinese Composer:Lu Yan 路焱
Chinese Lyrics:Su Xiao Jiu 苏小酒

Hua Jian Xiu 花间袖 Flower Sleeve Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yi Zhi Liu Liu 一支溜溜

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

huā jiān chū shí gū niang hóng xiù yǎn 
花  间   初  识  姑 娘    红   袖  掩  
tōu yǎn qiáo láng jūn xiū jiāng shuāng móu liǎn 
偷  眼  瞧   郎   君  羞  将    双     眸  敛   
gù jiāng yù zhǐ xiān xiān àn àn niǎn luó qún 
故 将    玉 指  纤   纤   暗 暗 捻   罗  裙  
duó bù xiàng qián jiè wèn hé chù yǒu yú chuán 
踱  步 向    前   借  问  何 处  有  渔 船    
gōng zǐ qiě zhù mù dá shuō cái shēn chù 
公   子 且  驻  目 答 说   材  深   处  
gū niang chuí shǒu yīng yǎn bō pàn zuǒ yòu 
姑 娘    垂   首   应   眼  波 盼  左  右  
piān féng zhī yè qīng zhuì tuán shàn rǎn huā sè 
偏   逢   枝  叶 轻   坠   团   扇   染  花  色 
zhǐ xiāng kàn yì yǎn bù zhī shì shuí de qíng dòng 
只  相    看  一 眼  不 知  是  谁   的 情   动   
chí táng shuǐ qīng fēng wēi nuǎn 
池  塘   水   清   风   微  暖   
qīng lǒng yí xiù chūn yì 
轻   拢   一 袖  春   意 
shuí dào shì jiān chū xiāng yù zǒng shì nán bí nǐ 
谁   道  世  间   初  相    遇 总   是  难  比 拟 
bié hòu yòu jiāng gōng zǐ niàn rì yè jiē nián zhuǎn 
别  后  又  将    公   子 念   日 夜 皆  辗   转    
yuǎn wàng shān shuǐ tiáo tiáo zěn bǎ xiāng sī yán 
远   望   山   水   迢   迢   怎  把 相    思 言  
zòng yǐ qiān jīn mǎi fù nán sù qiú cǐ qíng nóng 
纵   以 千   金  买  赋 难  诉 求  此 情   浓   
xié guāng chuān zhū hù yán mò xiāng sī xiě zuò shū 
斜  光    穿    朱  戸 研  墨 相    思 写  作  书  
nǐ cǐ hòu wàn lǐ yáo wǒ gé zhū qiáng yuǎn tiào 
你 此 后  万  里 遥  我 隔 朱  墙    远   眺   
hái děng xìng huā yǔ rú cháo luàn hóng kuáng xù piāo 
还  等   杏   花  雨 如 潮   乱   红   狂    絮 飘   
rú nà rì xiāng wàng gé huā jiāng xīn yì jiè pāo 
如 那 日 相    望   隔 花  将    心  意 藉  抛  
ér jīn liú shuǐ chóu chàng yīn xìn què jiē yǎo yǎo 
而 今  流  水   惆   怅    音  信  却  皆  杳  杳  
huā jiān chū shí gū niang hóng xiù yǎn 
花  间   初  识  姑 娘    红   袖  掩  
tōu yǎn qiáo láng jūn xiū jiāng shuāng móu liǎn 
偷  眼  瞧   郎   君  羞  将    双     眸  敛   
gù jiāng yù zhǐ xiān xiān àn àn niǎn luó qún 
故 将    玉 指  纤   纤   暗 暗 捻   罗  裙  
duó bù xiàng qián jiè wèn hé chù yǒu yú chuán 
踱  步 向    前   借  问  何 处  有  渔 船    
gōng zǐ qiě zhù mù dá shuō cái shēn chù 
公   子 且  驻  目 答 说   材  深   处  
gū niang chuí shǒu yīng yǎn bō pàn zuǒ yòu 
姑 娘    垂   首   应   眼  波 盼  左  右  
piān féng zhī yè qīng zhuì tuán shàn rǎn huā sè 
偏   逢   枝  叶 轻   坠   团   扇   染  花  色 
zhǐ xiāng kàn yì yǎn bù zhī shì shuí de qíng dòng 
只  相    看  一 眼  不 知  是  谁   的 情   动   
bié hòu yòu jiāng gōng zǐ niàn rì yè jiē nián zhuǎn 
别  后  又  将    公   子 念   日 夜 皆  辗   转    
yuǎn wàng shān shuǐ tiáo tiáo zěn bǎ xiāng sī yán 
远   望   山   水   迢   迢   怎  把 相    思 言  
zòng yǐ qiān jīn mǎi fù nán sù qiú cǐ qíng nóng 
纵   以 千   金  买  赋 难  诉 求  此 情   浓   
xié guāng chuān zhū hù yán mò xiāng sī xiě zuò shū 
斜  光    穿    朱  戸 研  墨 相    思 写  作  书  
nǐ cǐ hòu wàn lǐ yáo wǒ gé zhū qiáng yuǎn tiào 
你 此 后  万  里 遥  我 隔 朱  墙    远   眺   
hái děng xìng huā yǔ rú cháo luàn hóng kuáng xù piāo 
还  等   杏   花  雨 如 潮   乱   红   狂    絮 飘   
rú nà rì xiāng wàng gé huā jiāng xīn yì jiè pāo 
如 那 日 相    望   隔 花  将    心  意 藉  抛  
ér jīn liú shuǐ chóu chàng yīn xìn què jiē yǎo yǎo 
而 今  流  水   惆   怅    音  信  却  皆  杳  杳  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.