Hua Bu Ru 画不如 Painting Lyrics 歌詞 With Pinyin By Shen Mi Ren 沈谧仁

Hua Bu Ru 画不如 Painting Lyrics 歌詞 With Pinyin By Shen Mi Ren 沈谧仁

Chinese Song Name:Hua Bu Ru 画不如 
English Translation Name:Painting 
Chinese Singer: Shen Mi Ren 沈谧仁
Chinese Composer:Mi Cha 米茶
Chinese Lyrics:Li Shui Bai 厉水白

Hua Bu Ru 画不如 Painting Lyrics 歌詞 With Pinyin By Shen Mi Ren 沈谧仁

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:
zhǐ guài   nà rì yǒu fēng   chuī luàn lián yī de qún bǎi 
只  怪     那 日 有  风     吹   乱   涟   漪 的 裙  摆  
jīng hóng   cāng cù yí gù   shào nián xīn si zǒng nán cāi 
惊   鸿     仓   促 一 顾   少   年   心  思 总   难  猜  
xiāng féng hé bì gán kǎi   xiāng zhī bú suàn yì wài 
相    逢   何 必 感  慨    相    知  不 算   意 外  
méi shuō chū kǒu jiù dàng zuò liú bái 
没  说   出  口  就  当   作  留  白  
gōu lè   qiū shuǐ yǎn bō   jīn ní xiǎo shàn yǐ lóu tái 
勾  勒   秋  水   眼  波   金  泥 小   扇   倚 楼  台  
huǎng hū   nǐ zài yǎn qián   nǐ zài yún duān gé cāng hǎi 
恍    惚   你 在  眼  前     你 在  云  端   隔 沧   海  
lín mó qiān wàn juàn   qiān wàn fēng qíng zī tài 
临  摹 千   万  卷     千   万  风   情   姿 态  
luò bǐ shí piān piān dōu shì nǐ   cái kěn xìn 
落  笔 时  偏   偏   都  是  你   才  肯  信  
yuǎn shān yán sè rú méi dài 
远   山   颜  色 如 眉  黛  
huà chéng xīn yàn sù qiǎn quǎn   huà chéng míng yuè gòng chán juān 
画  成    新  燕  诉 缱   绻     画  成    明   月  共   婵   娟   
huà chéng táo huā   zèng yǔ shuí 
画  成    桃  花    赠   与 谁   
yě céng huà luò yīng qīng juǎn   fēi mǎn tiān 
也 曾   画  落  英   轻   卷     飞  满  天   
huà chéng yuān yāng bú xiàn xiān   huà chéng xiāng sī bù dé xián 
画  成    鸳   鸯   不 羡   仙     画  成    相    思 不 得 闲   
huà zhōng rén shì xīn shàng rén   suì suì rú chū jiàn 
画  中    人  是  心  上    人    岁  岁  如 初  见   
ā  jiě jie   nǐ jì yān tōng shī shū 
啊 姐  姐    你 既 淹  通   诗  书  
hé bù zuò shī yì shǒu   yǐ shǎng liǔ zhī hū 
何 不 作  诗  一 首     以 赏    柳  枝  乎 
zán yí piàn xián qíng ài shà nǐ yō 
咱  一 片   闲   情   爱 煞  你 哟 
xìng shèn   nà rì yǒu fēng   chuī dòng lán zhōu rù mèng lái 
幸   甚     那 日 有  风     吹   动   兰  舟   入 梦   来  
nián zhuǎn   yōng xuě pō mò   huā xià yuè xià jiǔ pái huái 
辗   转      拥   雪  泼 墨   花  下  月  下  久  徘  徊   
xǔ nǐ cǐ qíng kě qī   xǔ wǒ cǐ shēng kě dài 
许 你 此 情   可 期   许 我 此 生    可 待  
hóng chén lǐ zuò tóng yí piàn chén āi 
红   尘   里 做  同   一 片   尘   埃 
xún jǐng   xíng zhì juàn chù   gǔ dào xián bēi zuò cāng tái 
寻  景     行   至  倦   处    古 道  衔   杯  坐  苍   苔  
yīn nǐ   qíng shì hǎo qíng   yǔ shì hǎo yǔ dōu kāi huái 
因  你   晴   是  好  晴     雨 是  好  雨 都  开  怀   
lín mó qiān wàn juàn   qiān wàn fēng qíng zī tài 
临  摹 千   万  卷     千   万  风   情   姿 态  
luò bǐ shí piān piān dōu shì nǐ   cái kěn xìn 
落  笔 时  偏   偏   都  是  你   才  肯  信  
yuǎn shān yán sè rú méi dài 
远   山   颜  色 如 眉  黛  
huà chéng xīn yàn sù qiǎn quǎn   huà chéng míng yuè gòng chán juān 
画  成    新  燕  诉 缱   绻     画  成    明   月  共   婵   娟   
huà chéng táo huā   zèng yǔ shuí 
画  成    桃  花    赠   与 谁   
yě céng huà luò yīng qīng juǎn   fēi mǎn tiān 
也 曾   画  落  英   轻   卷     飞  满  天   
huà chéng yuān yāng bú xiàn xiān   huà chéng xiāng sī bù dé xián 
画  成    鸳   鸯   不 羡   仙     画  成    相    思 不 得 闲   
huà zhōng rén shì xīn shàng rén   suì suì rú chū jiàn 
画  中    人  是  心  上    人    岁  岁  如 初  见   
huà chéng cǎi fèng zì piān xiān   huà chéng líng xī shí chán mián 
画  成    彩  凤   自 翩   跹     画  成    灵   犀 识  缠   绵   
huà chéng yóu sī   yù wèn shuí 
画  成    游  丝   欲 问  谁   
kě zhī fǒu wǒ sī suǒ sī   niàn suǒ niàn 
可 知  否  我 思 所  思   念   所  念   
huà chéng fēng hé jǔ qīng yuán   huà chéng kāi xiè duō shǎo biàn 
画  成    风   荷 举 清   圆     画  成    开  谢  多  少   遍   
huà zhōng rén shì xīn shàng rén   suì suì rú chū jiàn 
画  中    人  是  心  上    人    岁  岁  如 初  见   
huà zhōng rén shì xīn shàng rén   suì suì rú chū jiàn 
画  中    人  是  心  上    人    岁  岁  如 初  见   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.